Domovská

Cez Nadlak je...

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku v súlade so svojou programovou deklaráciou a všeobecnými cieľmi usporiada pre zachovanie a rozvoj národnej identity Slovákov v Rumunsku aj rôzne kultúrne činnosti. V tomto zmysle sa Aradská oblasť DZSČR rozhodla počnúc rokom 1999 organizovať každoročne prehliadku sólistov slovenskej ľudovej piesne na Dolnej zemi. Prehliadka dostala hneď od svojej prvej edície názov jednej z mnohých ľudových piesní, ktorá vo svojom texte nosí meno lokality, v ktorej sa prehliadka realizuje - Nadlaku. Je to Cez Nadlak je... Počnúc svojou piatou edíciou sa prehliadka stala medzinárodným konkurzom, a teda v rámci nej súťažia tak domáci, ako aj zahraniční interpreti. XX. Prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne sa usporiada v Nadlaku v dňoch 27. – 30. septembra a prihlášky treba zaslať najneskoršie do 25. augusta 2018.

 

Cez Nadlak je...

 

 

 

Keďže v rámci prehliadky ide aj o súťaž sólistov, z dôvodu zabezpečenia transparencie a objektívnosti organizačný výbor vypracoval nasledujúce

 

P R A V I D L Á

 

Čl. 1. Prehliadka CEZ NADLAK JE... sa usporiada každoročne v jesenných mesiacoch v Nadlaku.
Čl. 2. Prehliadka má svoje logo.
Čl. 3. Súťažná časť prehliadky má tri vekové kategórie, a to:
od 6 – 12 rokov;
od 13 – 18 rokov;
viac ako 18 rokov.
Je to súťaž sólistov, a teda prípadné skupiny (duettá a pod.) môžu vystupovať len mimo konkurzu.
Súťaž v danej kategórii sa uskutoční v prípade existencie aspoň troch súťažiacich.
Čl. 4. Každý účastník dostáva aspoň ďakovný list a podľa možnosti aj iné materiály s logom prehliadky.
Čl. 5. Prehliadka je koordinovaná organizačným výborom, ktorý sa skladá z predsedu Aradskej oblasti DZSČR, tajomníka Aradskej oblasti DZSČR, zástupcu Kultúrno-osvetovej odbornej komisie DZSČR a ďalších 4 - 6 členov.
Prehliadka má riaditeľa, ktorého menuje predsedníctvo Aradskej oblasti DZSČR na návrh predsedu oblasti.
Čl. 6. Hudobný sprievod sólistov je zabezpečený festivalovým orchestrom CEZ NADLAK JE... .
Čl. 7. Účastníci:
a) sa prihlasujú na prehliadku prostredníctvom kompletne vyplnenej prihlášky navrhnutej organizačným výborom, ku ktorej sa prikladá znotovaný materiál vybraných piesní, respektíve audionahrávka (kazeta) s vybranými piesňami. Prihlášku spolu s uvedenými materiálmi je nutné doručiť Aradskej oblasti DZSČR (na adresu, fax, resp. e-mail uvedený v hlavičke pozvánky) najneskôr mesiac pred konaním prehliadky;
b) vyberú si dve slovenské ľudové piesne, a to jednu pomalú a jednu rýchlu, ktoré budú reprezentatívne pre oblasť alebo lokalitu, z ktorej sólista prichádza;
c) nebudú akceptované novokomponované skladby (valčíky atď.). v opačnom prípade si porota vyhradzuje právo diskvalifikácie;
v prípade prvých dvoch kategórií (6 – 12 rokov i 13 – 18 rokov) vybrané piesne majú byť primerané veku;
e) prednes oboch piesní nepresiahne čistý čas na interpretáciu v dĺžke
4 minúty. V opačnom prípade si organizátori vymedzujú právo úpravy;
f) budú povinne vystupovať v ľudovom kroji, ktorý bude v súlade s regiónom, z ktorého pochádzajú vybrané piesne a podľa možnosti v súlade s tematikou predstavených piesní;
g) súťažiaci sa povinne zúčastnia skúšok podľa programu ustáleného organizačným výborom. V opačnom prípade môžu byť súťažiaci vylúčení z konkurzu.
Čl. 8. Prípadné špecifické otázky k interpretácii niektorej z vybraných piesní je potrebné uviesť v prihláške alebo telefonicky prekonzultovať s členmi organizačného výboru najneskôr dva týždne pred začiatkom prehliadky.
Z organizačných dôvodov nebudú akceptované zmeny piesní počas skúšok s orchestrom.
Čl. 9. Súťaž bude sledovaná odbornou porotou zloženou z 3 - 5 členov (podľa možnosti s hudobným vzdelaním), ktorá bude sledovať a hodnotiť nasledujúce prvky:
čistota intonácie; dikcia; adaptácia interpretácie hudobného materiálu v súlade s odkazom textu; náročnosť vybranej piesne; celkový umelecký výkon: mimika, gestika atď.; hlasová technika.
Odborná porota hodnotí bodovacím systémom od 1 – 10 za každý z uvedených prvkov (a - f) na hodnotiacich hárkoch, ktoré pre každého člena poroty pripraví organizačný výbor.
Odborná porota môže udeliť aj tri rovnoprávne osobitné ceny, napríklad za:
najlepší domáci sólista; osobitosť kroja; výnimočný umelecký prednes;
najlepšie vybratý kroj v súlade s tematikou zvolených piesní atď.
Čl. 10. Festivalový orchester udeľuje cena orchestra, ktorá je nezávislá na cenách udelených odobornou porotou a obecenstvom.
Čl. 11. Súťaž hodnotí aj obecenstvo, ktoré udelí svoju cenu spôsobom hlasovacích lístkov.
Na stanovenie výsledku hlasovania obecenstva o udelení svojej ceny sa utvorí 3-členná sčítacia komisia zložená z dvoch členov organizačného výboru a zástupcu obecenstva.
Čl. 12. Pieseň, s ktorou výhercovia jednotlivých cien vystúpia na galakoncerte určí odborná porota spolu s riaditeľom prehliadky.
Čl. 13. Prípadné nepredvídané situácie a zmeny je potrebné ihneď oznámiť odbornej porote alebo predsedovi organizačného výboru. Následne členovia odbornej poroty rozhodnú o danej situácii a prípadnom riešení.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články

pdvk

sns

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus