Domovská

Mgr. Jaroslav Javorník PhD. – nový biskup SEAVC v Srbsku

Slávna Synoda Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku na svojej elektronickej schôdzi 1. júla 2020 zvolila 45 - ročného Jaroslava Javorníka, kulpínskeho zborového farára, za siedmeho biskupa SEAVC v Srbsku. Včera, po zverejnení výsledkov hlasovania, Jaroslav Javorník vyjadril srdečnú vďaku všetkým synodálom za preukázanú mu dôveru k tejto službe so slovami žalmu 115,1:" Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!" Čestný biskup Mgr. Samuel Vrbovský zablahoželal novozvolenému najvyššiemu hodnostárovi SEAVC v Srbsku a v novej službe mu poprial hojnosť Božieho požehnania. Inštalácia nového biskupa by mala byť v sobotu 31. októbra 2020 v Pamiatku reformácie. Vtedy Jaroslav Javorník oficiálne prevezme vedenie našej cirkvi od doterajšieho biskupa Samuela Vrbovského, ktorý túto funkciu zastával 18 rokov. Zároveň bude aj ďalej, popri funkcii biskupa ,zastávať aj funkciu zborového farára v Kulpíne, o čom sa kulpínsky cirkevný zbor jednoznačne vyjadril na celozborovom konvente. Pán Boh nech požehnáva kroky nového biskupa pri práci na vinici Pánovej ako dobrému pastierovi na čele SEAVC v Srbsku.

 

Jaroslav Javorník (foto Martin Pucovský)

 

Jaroslav Javorník (foto Martin Pucovský)

 

V marci 2020 na farárskej konferencii Jaroslav Javorník bol väčšinou hlasov kňazov navrhnutý ako jediný kandidát za biskupa našej cirkvi. V júni synodálne presbyterstvo potvrdilo tento návrh a synoda ho 01.07.2020 zvolil za biskupa SEAVC v Srbsku.

Jaroslav Javorník sa narodil dňa 27.01.1975 v Báčskej Palanke rodičom Jánovi a Márii, rod. Berediovej. Základnú školu Jána Kollára ukončil v Selenči a Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Po skončení gymnázia sa zapísal na Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení 3. ročníka štúdií (v roku 1997) sa zúčastnil na letnej stáži v zahraničí v evanjelických zboroch Sewickley a Holy Trinity Church - East Pittsbourgh v Pennsylvanii ,SŠA, ktoré pokračovali absolvovaním zimného semestra na Pittsburgh Teological Seminary v odbore Protestantská teológia.

Vo štvrtom a piatom ročníku spolupracoval s Evanjelickým strediskom pre masmédia v Bratislave v projekte pri Romskej misii v Slavošovciach, Slovenská Republika. Štúdium ukončil v máji roku 1999, na magistra evanjelickej teológie bol promovaný v júni, v auguste bol ordinovaný dôstojným pánom biskupom Jánom Valentom v Selenči a v septembri v tom istom roku nastúpil na základnú vojenskú službu v Leskovci, Srbsko. Po návrate z vojenčiny dňa 14.októbra 2000 uzavrel manželstvo s Tatjanou Demanovou, diplomovanou stomatologičkou a nastúpil do služby ako káplan-administrátor v CZ Hajdušica. V roku 2001 sa stal doktorandom na EBF UK, kde mu školiteľom bol Prof. Igor Kišš. Roku 2002 zložil farársku skúšku a ďalej pôsobil v Hajdušici ako farár-administrátor. Zároveň skladal postgraduálne skúšky diaľkovo. V tom istom
roku sa mu narodil prvý syn Martin Ján .Taktiež od roku 2002 pre nedostatku profesorov až 10 rokov pracoval aj na základnej škole J.J. Zmaja v Hajdušici na mieste profesora anglického jazyka na plný pracovný úväzok, ako aj učiteľa evanjelického náboženstva na 30- percentný úväzok.

Po obhájení dizertačnej práce na tému Bioetické problémy v gentechnológii z pohľadu protestantskej teológie mu bol v roku 2008 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského udelený doktorát z teológie a titul PhD. V tom istom roku sa mu narodil druhý syn Andrej Jozef.

Počas pôsobenia v Hajdušici, cirkevný zbor si pod jeho vedením vystaval úplne nový chrám Boží, taktiež jeho pričinením si zbor kúpil 16 kat. jutár obrábacej pôdy, generálne opravil a zateplil faru a kúpil ďalší dom s pozemkom, aby slúžil ako Dom smútku vedľa cintorínu. Po takmer12 rokoch pôsobenia v Hajdušici, zvolený a povolaný bol do CZ Kulpín, kde v roku 2013 v máji bol aj dôstojným pánom biskupom Samuelom Vrbovským inštalovaný. Po jeho príchode do CZ Kulpín zbor finančne a duchovne vzrastá . Jeho pričinením vo veľmi krátkom čase v Kulpíne bola generálne opravená fara, zateplená izolačnými materiálmi a cirkevnému zboru, reštitúciou bolo vrátených 34 ha obrábacej pôdy. Pod jeho vedením zbor vysadil 6500 sadeníc agátu, paulownie a topole v jamách v okolí dediny, ktoré boli vrátené reštitúciou. Cintorín v dedine v rozlohe 5 jutár, ktorý je vo vlastníctve cirkevného zboru tiež dostal po jeho príchode celkom iný výhľad a poriadok. Od roku 2019 sa v zbore dali do investičnej údržby chrámu, ktorá by mala trvať do roku 2029, keď zbor oslávi 150 rokov od posvätenia chrámu.

Jaroslav Javorník je členom MOMS v Kulpíne a zvolený je aj do NRSNM, už tretí mandát ako predseda do VPZJP v komisii pre spoluprácu s cirkvami. Farárskou konferenciu bol roku 2013 poctený, aby zostavoval kalendárium pre nástenný kalendár a od roku 2018 je výkonný redaktor Ročenky.

Odchádzajúci biskup Samuel Vrbovský bol na Synode Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v SR Juhoslávii v roku 2002 zvolený za biskupa na šesťročné funkčné obdobie. Inštalácia Samuela Vrbovského za biskupa sa konala dňa 1. septembra roku 2002 v chráme Božom v Petrovci, odkedy bol najvyšším hodnostárom SEAVC v Srbsku.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus