Domovská

270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine

Predvlani v Novom Sade (16. október 2015) prebiehala vydarená medzinárodná konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine, ktorú usporiadalo Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty UNS z Nového Sadu a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Svojimi referátmi sa na nej zúčastnili odborníci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Macedónska, Kanady, Austrálie a zo Srbska. V týchto dňoch vyšiel rovnomenný zborník prác, v ktorom je na štyristo stranách zhrnutých 46 referátov z uvedenej konferencie. Vydala ho Slovakistická vojvodinská spoločnosť. Hlavná a zodpovedná redaktorka prof. Dr. Jarmila Hodoličová, vedúca Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty UNS.

 

270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine

 

Konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine bola zorganizovaná pri príležitosti 270. výročia príchodu Slovákov na územie Vojvodiny , presnejšie do Báčskeho Petrovca. Podľa nejedného lingvistu, slovenčina v tejto časti Dolnej zeme zostala akoby zakonzervovaná a vo výslovnosti si zachovala pôvodnú mäkkosť. Významnú úlohu v udržaní jazyka a rozvíjaní slovenského cítenia zohrala cirkev a škola, teda aj vysokoškolské vzdelávanie, ktoré má tuná vyše polstoročnú tradíciu a naši slovakisti vlani oslávili 55 rokov pôsobenia. Tiež aj k tomuto jubileu Slovakistika na Filozofickej fakulte UNS pridala túto vzácnu publikáciu.

 

270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine

 

O konferencii TU:
http://www.kulpin.net/linky/22-aktuality/aktuality/8570-na-dolnej-zemi-270-rokov-po-slovensky

Konferencie prebiehala v sekciách: literárnej, jazykovednej a kultúrno-historickej a tak sú rozdelené aj referáty v knihe.

REFERÁTY:

Historická sekcia

- Miroslav Kmeť: Zmeny v národnokultúrnych prejavoch vojvodinských abékešsko-čanádskych Slovákov počas 19. A 20. storočia
- Oľga Bočáková, Darina Kubíčková: Kultúrny a politický vývoj Slovákov v Srbsku
- Samuel Čelovský: Sťahovanie Slovákov do Kysáča od roku 1773 do konca 18. storočia
- Gabriela Gubová Červená: Igor Branislav Štefánik a pravopis slovenského jazyka
- Karol Janas, Rudolf Kucharčík: Z dejín kníhtlače v Báčskom Petrovci
- Marcel Lincényi, Katarína Jankacká: Historické, politické a ekonomické míľniky slovenských novín vo Vojvodine (1864 – 2014)
- Peter Mičko: Hospodársky život vojvodinských Slovákov vo svetle Národného kalendára
- Jana Sivičeková: Prínos Andreja Siráckeho pre národnokultúrny vývin Slovákov v Srbsku
- Eva Škorvanková: Slovenská menšina v dnešnej Vojvodine a jej vzťahy so Slovenským štátom
- Daniela Marčoková: Vzdelanie a gramotnosť slovenských prisťahovalcov do Báčky koncom 18. storočia
- Ján Kulík: Prví Slováci v Austrálii a prvý dolnozemský Slovák v Austrálii Ján Makovník 1912 – 1988
- Jasna Uhláriková: Činitele ochrany a rozvoja kultúrnej, národnostnej a jazykovej identity slovenskej menšiny vo Vojvodine

Literárnovedná sekcia

- Zuzana Stanislavová: Vojvodinská a dolnozemská literatúra pre deti v kontexte detskej literatúry na Slovensku
- Dana Hučková: K literárnemu portrétu Ivana Lilgeho Lyseckého
- Michal Harpáň: Šafárikov verš, Šafárik o verši
- Zvonko Taneski: Podiel vojvodinských Slovákov na rozvoji slovensko-macedónskych literárnych a kultúrnych vzťahov
- Erika Brtáňová: Kazateľské umenie Martina Morháča
- Jarmila Hodoličová: Literárna tvorba Eržiky Mičátkovej
- Oľga Vaneková: Latinská báseň Michala Godru venovaná Jánovi Grosovi
- Jana Pácalová: Branko Rovinov – romantik medzi Levočou a Aradáčom
- Adam Svetlík: Slovenská vojvodinská próza v 21. storočí
- Zuzana Čížiková: Podoby a premeny poézie pre deti (na príklade tvorby M. Babinku, J. Tušiaka a P. Mučajiho)
- Viera Benková: Po stopách rodiny Leškovej: prvá česká, slovenská i dolnozemská spisovateľka Rebeka Lešková (1773 – 1856)
- Marta Součková: K poetike tvorby Ladislava Čániho
- Marína Šimáková Speváková: Areálové štúdiá a slovenská menšinová literatúra
- Ana Žikić: Pravda a fikcia v historických hrách Vladimíra Hurbana Vladimírova

Lingvistická sekcia

- Daniel Dudok: Výskum nárečí slovenského jazyka na území bývalej Juhoslávie
- Anna Marićová: Inovačné javy v stredoslovenských nárečiach vo Vojvodine
- Ľubica Dvornická: Niektoré aspekty výskumu a spracovanie staropazovskej frazeológie
- Mária Žiláková: Funkcie nárečí v enklávnom postavení v premenách času
- Marína Hríbová: Slovenské nárečia v Srbsku v 21. storočí
Diskusia 15 min.
- Peter Karpinský: Historicko-jazyková analýza diela Jána Kutlíka st. Kronika dejepisná... (s prihliadnutím na výskyt viacslovných pomenovaní v texte)
-Samuel Koruniak: Vojvodinská spisovná slovenčina počas štúrovského a reformného obdobia (v kontexte 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra a 220. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika)
- Miroslav Dudok: Ekolingvistické aspekty slovenčiny vo Vojvodine
- Anna Makišová: Spisovná slovenčina vo Vojvodine v kontakte so srbčinou
- Alžbeta Uhrinová: O slovenskej komunikácii v Maďarsku
- Juraj Glovňa: Dynamika slovnej zásoby spisovnej slovenčiny vo Vojvodine
- Mária Myjavcová: Z problematiky jednočlenných viet v slovenčine
- Marcel Olšiak: Zvuková kultúra jazykových prejavov televízneho spravodajstva v srbských a slovenských elektronických médiách
- Zuzana Kováčová: Jazykovovýrazové hodnoty v textoch dolnozemských Slovákov ako uchovávateľov niektorých konceptov a lexikalizovaných metafor
- Renáta Hlavatá: Štylisticko-jazykový pohľad na publicistické útvary v rodinnom magazíne Rovina (1994 – 2014)
- Anna Margaréta Valentová: Slovenčina na celomenšinových podujatiach vojvodinských Slovákov
- Stanislava Spáčilová: Kolokvializmy v umeleckej literatúre a ich percepcia u Slovákov v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku
- Tünde Tušková: Jazyková komunikácia v kruhu mladých Slovákov v maďarskom prostredí
- Zuzana Týrová: Sociolingvistický pohľad na slovensko-srbský bilingvizmus Slovákov vo Vojvodine
- Robert Grošelj: Oblikoskladnja slovaškega in slovenskega nedoločnika – kontrastivna študija

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus