Slovenská veľvyslankyňa na návšteve Vojvodiny

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková navštívila koncom minulého týždňa Selenču, Nový Sad a Irig a absolvovala množstvo stretnutí s predstaviteľmi slovenskej menšiny, ako aj s novovymenovanou pokrajinskou tajomníčkou pre kultúru Draganou Miloševićovou. Na pozvanie kňaza rímskokatolíckej cirkvi v Selenči Sinišu Tumbasa Loketića veľvyslankyňa navštívila túto farnosť a s členmi Rady Cirkvi hovorila o najdôležitejších otázkach. Navštívila tiež kostol Najsvätejšej Trojice, kde z prostriedkov zhromaždených od veriacich a za pomoci podnikateľa Juraja Bocku, bola vykonaná rozsiahla rekonštrukcia.

 

Slovenská veľvyslankyňa na návšteve Vojvodiny

 

Zástupca pokrajinskej tajomníčky pre kultúru Nebojša Kuzmanović, Dagmar Repčeková a Dragana Miloševićová (Foto: Veľvyslanectvo SR v Belehrade)

 

Zástupca pokrajinskej tajomníčky pre kultúru Nebojša Kuzmanović, Dagmar Repčeková a Dragana Miloševićová(Foto: Veľvyslanectvo SR v Belehrade)

 

Novozvolenú pokrajinskú tajomníčku pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami veľvyslankyňa Repčeková oboznámila so súčasným stavom a situáciou v slovenskom národnostnom spoločenstve žijúcom vo Vojvodine a poukázal na najdôležitejšie otázky, ktoré treba urýchlene riešiť s pomocou tohto sekretariátu.

Vo Vínnom dome "Kovačević" v Irigu veľvyslankyňa hovorila s majiteľom Miroslavom Kovačevićom o možnostiach obchodnej spolupráce.

 

S rodinou Kovačevićovou (Foto: Veľvyslanectvo SR v Belehrade)

 

S rodinou Kovačevićovou (Foto: Veľvyslanectvo SR v Belehrade)

 

Slovačka ambasadorka u poseti Vojvodini

Ambasadorka Slovačke Republike u Srbiji, Dagmar Repčekova, posetila je krajem prošle nedelje Selenču, Novi Sad i Irig i obavila niz sastanaka sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine, kao i sa novoimenovanom pokrajinskom sekretarkom za kulturu Draganom Milošević. Na poziv sveštenika Rimokatoličke crkve u Selenči, Siniše Tumbasa Loketića, ambasadorka je posetila ovu parohiju i razgovarala o najvažnijim problemima sa članovima Crkvenog saveta, a posetila je i Crkvu „Svetog Trojstva" gde je iz sredstava koja su prikupili vernici, uz pomoć preduzetnika Juraja Bocke, urađena obimna rekonstrukcija.

Novoizabranu pokrajinsku sekretarku za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama ambasadorka Repčekova je upoznala sa aktuelnom situacijom i stanjem u slovačkoj nacionalnoj manjini koja živi u Vojvodini, i ukazala na najvažnija pitanja koja bi trebalo što hitnije da se reše uz svesrdnu pomoć ovog sekretarijata.

U Vinskoj kući „Kovačević" u Irigu ambasadorka je razgovarala sa vlasnikom Miroslavom Kovačevićem o mogućnostima uspostavljanja poslovne saradnje.

Zdroj: Veľvyslanectvo SR v Belehrade / Ambasada Slovačke u Beogradu

 

Foto: www.vojvodina.gov.rs

 

Foto: www.vojvodina.gov.rs

 

Miloševićová: Úplná podpora zachovaniu identity národnostných spoločenstiev

Pokrajinská tajomníčka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Dragana Miloševićová sa stretla s veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčekovou, s ktorou rokovala o doterajšej a možnosti budúcej spolupráce.

Počas rozhovoru, ktorého sa zúčastnila aj riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Chrťanová, tajomníčka Miloševićová zdôraznila, že AP Vojvodina venuje veľkú pozornosť zachovaniu národnej identity všetkých národnostných menšín žijúcich na jej území, vrátane, samozrejme, aj slovenskej menšiny.

"Okrem iného to robíme prostredníctvom podpory činnosti práce národných rád a ústavov pre kultúru menšinových komunít, ale aj prostredníctvom systému podpory verejného informovania v jazykoch národnostných menšín, podľa modelu, ktorý môže slúžiť ako vzor nielen v našej pokrajine, ale aj mimo nej," povedala okrem iného Miloševićová.

V takej politike by sa podľa nej malo pokračovať aj v nastávajúcom období, v ktorom pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami iste zohrá aktívnu úlohu.

Veľvyslankyňa Repčeková zdôraznila dobrú spoluprácu s pokrajinskou vládou a vyzdvihla, že práve prebieha vynachádzanie riešenia priestorového ubytovania Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, keďže objekt, v ktorom doteraz sídlil, bol v procese reštitúcie vrátený predchádzajúcim majiteľom.

Tajomníčku Miloševićovú oboznámila i s finančnými problémami, s ktorými zápasí Matica slovenská v Srbsku a požiadala ju o pomoc pri riešení týchto problémov.

 

Foto: www.vojvodina.gov.rs

 

Foto: www.vojvodina.gov.rs

 

Милошевић: Пуна подршка очувању идентитета националних мањина

Покрајинска секретарка за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Драгана Милошевић разговарала је данас са амбасадорком Републике Словачке у Србији Дагмар Репчековом о досадашњој и могућностима будуће сарадње.

Током разговора којем је присуствовала и директорка Завода за културу војвођанских Словака, Ана Хрћан, секретарка Милошевић је истакла да АП Војводина велику пажњу посвећује неговању националног и идентитета свих националних мањина које живе на њеној територији, укључујући, разуме се, и словачку националну мањину.

„Уз остало то чинимо кроз подршку раду националних савета и завода за културу мањинских заједница, али и кроз подршку систему јавног информисања на њиховим језицима, по моделу који може да послужи као узор не само нашем окружењу, него и шире", истакла је, уз остало Милошевићева.

Таква политика ће, према њеним речима, бити настављена и у времену којем долази, у чему ће Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама свакако имати изузетно активну улогу.

Амбасадарока Репчекова је, са друге стране, истакла добру сарадњу са Покрајинском владом и нагласила да је управо у току решавање просторног смештаја Завода за културу војвођанских Словака, пошто је простор у којем је тај завод до сада радио, у оквиру реституције у међувремену враћен претходним власницима.

Она је секретарку Милошевић упознала и са финансијским проблемима са којима се суреће Матица словачка и замолила је за подршку у решавању тих проблема.

Zdroj: http://www.vojvodina.gov.rs

 

Preklad Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články