Inštalácia zborového farára Vladislava Ivičiaka a misijné služby Božie v Báčskom Petrovci

Inštalácia zborového farára Vladislava Ivičiaka a misijné služby Božie v Báčskom Petrovci
 
Včera, v 1. nedeľu po Svätej Trojici v evanjelickom kostole v Báčskom Petrovci bolo slávnostnejšie než obvykle. Tento zbor usporiadal misijné služby Božie pre Báčsky seniorát a zároveň aj inštaláciu zborového farára MgrTh. Vladislava Ivičiaka z Kysáča, predtým farára v Belehrade. Na služby Božie boli pozvaní predstavitelia evanjelickej cirkvi ale aj iných cirkví a náboženských spoločenstiev: katolíckej, metodistickej, baptistickej, Kristovej duchovnej, taktiež aj predstavitelia spoločenského a politického života.
 
foto
 
Foto Ivan Klinko
 
Ó Kriste, Pastieru duší našich milý! Dal si nášmu zboru svedka v pravej chvíli, za to Tvoje meno slávime! Teba chválime!
 
Daruj jeho slovám silu Ducha Tvojho, by jeho svedectvá učenia čistého prinášali ovocie hojné a požehnané.
 
foto
 
foto
 
Po krátkom uvítaní sa služby Božie začali predspevom Najsvätejší a po ňom nasledovala pieseň Kyrie elejson (ES 192). Liturgickú časť mali na starosti Jaroslav Javorník, farár kulpínsky, Jaroslav Kopčok, farár hložiansky a Ondrej Marčok, farár kysáčsky. Po piesni Ó Kriste, Pastieru duší, ktorá sa nachádza v Evanjelickom spevníku pod č. 584 (prvý až štvrtý verš) nasledovala slávnostná časť – inštalácia farára. Inštaláciu konal biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku d.p. Samuel Vrbovský za asistencie seniora Báčskeho seniorátu a farára selenčského Vladimíra Valentu a seniora Banátskeho seniorátu a farára cirkevného zboru č.II v Kovačici Pavla Sklenára, ktorý neskôr poslúžil i kázňou slova Božieho.
 
foto
 
„V mene trojjediného Pána Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého ťa slávnostne uvádzam do úradu farára - kazateľa Božieho slova a duchovného pastiera evanjelickej cirkvi zboru Báčsky Petrovec a odovzdávam ti: chrámový kľúč... Svätú Bibliu... Odovzdávam ti: sviatostné nádoby: krstnú kanvicu, patenu a kalich... Odovzdávam ti: chrámovú Agendu: knihu predpisov a úprav o bohoslužobnom živote Evanjelickej cirkvi a. v. v Srbsku. Pridŕžaj sa jej, aby sa v tomto cirkevnom zbore všetko konalo slušne a v poriadku. Odovzdávam ti kamžu: jej čistota nech ťa viaže k čistote učenia a vernej službe Pánovej cirkvi v tomto zbore.“ S týmito slovami biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vrbovský uviedol do funkcie zborového farára v Báčskom Petrovci Vladislava Ivičiaka a po tomto slávnostnom čine cirkevný spevokol pod vedením kantora MgA. Janka Siromu zaspieval pieseň Nuž Bohu ďakujme. Pavel Sklenár si za základ kázne zvolil slová Písma Svätého – evanjelistu Matúša z piatej kapitoly, v ktorej sa hovorí o bohatom lovení rýb.
 
foto
 
Petrovský komorný zbor Musica Viva pod vedením Marieny Stankovićovej - Krivákovej zaspieval Laudate Dominum.
 
Misijný príhovor mal na starosti senior báčsky Vladimír Valent zo Selenče, ktorý okrem iného zdôraznil: „inštalácia kňaza je vlastne sobáš kňaza s cirkevným zborom, teda my sme tá nevesta a on je ženíchom...“
 
foto
 
Nasledovali pozdravy prítomných. Najprv novo inštalovanému farárovi v mene zborového spevokolu zagratuloval Janko Siroma a po ňom Ján Molčan, farár v Partizánskej Ľupči na Slovensku, potom monsignor – dekan rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšej Trojice v Selenči a rímskokatolíckej farnosti v Báčskom Petrovci Marián Dej a ďalší. Na inštalačnej slávnosti sa zúčastnil i farár Nemeckého seniorátu evanjelickej cirkvi z Belehradu – Zemuna, pán Hans-Frieder Rabus.
 
foto
 
Prihovorila sa i predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová - Melichová ako aj predstavitelia baptistickej a Kristovej duchovnej cirkvi. Potom nasledoval krátky príhovor inštalovaného, oznamy a požehnanie, po ktorom sa spieval posledný verš pesničky 584. Po Antifone (50) nasledoval spievaný Otčenáš, ktorý zaspievali všetci prítomní kňazi a bolo ich zo 15 (Belehrad – Zemun, B. Palanka, B. Petrovec, Hložany, Kovačica, Kulpín, Kysáč, Laliť, Partizánska Lupča, Selenča, Stará Pazova a i.). Na záver sa zaspievala hymna ECAV Hrad prepevný! Po službách bolo občerstvenie pre prítomných na nádvorí fary a pre hostí obed v Lesíku.
 
foto
 
Organový virtuóz, kantor Janko Siroma je aj „virtuóznym tortárom“ a pri príležitosti inštalácie Vladislavovi Ivičiakovi urobil tortu
 
Novozvolenému kňazovi petrovskému, Vladislavovi Ivičiakovi, prajeme hojnosť Božieho požehnania v novom cirkevnom zbore a prosíme Boha aby mu pomáhal a aby zostal verným svedkom Jeho pravdy a láskyplným naším bratom i duchovným vodcom a otcom, ktorý by nás viedol, napomínal, povzbudzoval, i karhal. Amen!
 
Text: Ivan Klinko, Kysáč
Foto Ján Kolár

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články