Ekumenická duchovná rada

Ekumenická duchovná rada
 
Biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vrbovský a predseda SZSZ Vladimír Skalský včera 22. novembra 2013 na Biskupskom úrade v Novom Sade podpísali memorandum o vzniku Ekumenickej duchovnej rady (EDR) SZSZ. Na návrh vedenia SZSZ prvým predsedom EDR sa stal biskup Samuel Vrbovský. Duchovným životom Slovákov v zahraničí sa v minulosti zaoberali všetky slovenské subjekty, spolky, cirkevné zbory, žiaľ, po r. 1948 boli z veľkej časti popretŕhané putá slovenského duchovného života medzi Slovenskom a slovenským svetom. Tento novoutvorený orgán SZSZ by mal zväzovať tie poroztŕhané putá a bez ohľadu na vierovyznanie konať spoločne v prospech zachovania svojbytnosti.
 
foto
 
Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ), ako strešná organizácia slovenského sveta združujúca stovku najvýznamnejších spolkov a inštitúcií v 23 krajinách sveta, založením ekumenickej rady vyjadruje úctu práci všetkých cirkví a slovenských duchovných po svete, ktorí popri svojom duchovnom poslaní sú aj poslami slovenskosti. Celkom osobité postavenie má v tomto smere práca, ktorú vykonala slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania na Dolnej zemi, osobitne vo Vojvodine, kde sa po 10 generácií zachováva krásna slovenčina a slovenská kultúra. "Je to zásluha nielen slovenskej školy, ale aj slovenského kostola," povedal na tlačovej konferencii v Novom Sade po podpise Vladimír Skalský. Bez tejto práce by si podľa neho Slováci na Dolnej zemi nemohli viac než štvrť tisícročia plnohodnotnú slovenskosť udržať. Preto je SZSZ šťastné, že v tejto historickej chvíli prijal funkciu prvého predsedu Ekumenickej duchovnej rady práve biskup Samuel Vrbovský ako hlava Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku a tým aj veľká autorita slovenského duchovného sveta. V rade ho čoskoro doplnia zástupcovia rímsko-katolíckej, grécko-katolíckej a protestantských cirkví. Prvé zasadnutie rady sa plánuje na december.
 
foto
 
Okrem predsedu SZSZ Vladimíra Skalského v delegácii bol i Stanislav Bajaník, člen Výboru MS, člen SZSZ, člen MO MS Petrovec a Viera Denďúrová - Tapalagová, expertka SZSZ, členka MOMS Petrovec. Počas štvordňovej návštevy absolvovali i stretnutie s predsedníčkou MSS Katarínou Melegovou – Melichovou, pobudli v Selenči, v Hložanoch sa zúčastnili na celovečernom koncerte KOS Jednota pri príležitosti 65-ročnej činnosti a v Kysáči sa prihovorili na večierku venovanom nedožitej 80-tke biskupa Andreja Berédiho.
 
foto
 
Projekt zriadenia E k u m e n i c k e j duchovnej rady SZSZ
(Vierozvestcovia Konštantín - Cyril a Metod medzi nami)
 
Explikácia:
Rok 1150. výročia príchodu slovenských a slovanských vierozvestcov Konštantína – Cyrila a Metoda na staré slovenské územie (r. 863), ktorých posolstvo sa dotýka identity Slovákov, Slovanov, Európanov na celom svete, poskytuje Svetovému združeniu Slovákov v zahraničí historickú príležitosť rozšíriť svoje aktívne slovensko-svetové pôsobenie o činnosť Ekumenickej duchovnej rady (EDR) SZSZ ako svoj poradný a výkonný zbor. SZSZ pritom rešpektuje, uznáva a podporuje pôsobenie existujúcich činných aktivít voči slovenskému duchovnému životu vo svete, najmä zo strany rímsko-katolíckej, grécko-katolíckej a protestantských cirkví.
 
Hlavné poslanie EDR SZSZ
1/ Analyzuje prostredníctvom svojich členov stav slovenského duchovného života vo svete – in situ.
2/ Predkladá Generálnej rade SZSZ iniciatívy a návrhy aktuálnych problémov a perspektív riešenia.
3/ Úzko spolupracuje s BKS a ECAV na Slovensku pre pomoc Slovákov v zahraničí, najmä katolíckymi farnosťami, misiami, evanjelickými cirkevnými zbormi vo svete, ďalšími duchovnými denomináciami.
4/ Navrhuje SZSZ minimálne raz do roka organizovať vždy v jednom štáte, kde žijú Slováci ekumenické duchovné podujatia pre slovenskú duchovne založenú mládež a jej hostí.
5/ Pomáha podporovať obsadenie cirkevných stredísk a zborov vo svete duchovnými, organistami, kantormi, do významných celokrajinských slovenských osláv navrhuje aj ich duchovnú súčasť.
 
Štruktúra EDR SZSZ
1/ Voľné združenie duchovných, prípadne duchovne založených laikov so záujmom nezištne konať v prospech cieľa a výsledkov EDR SZSZ- členov po dohode menujú orgány SZSZ v zmysle stanov tejto strešnej organizácie slovenského sveta.
2/ V záujme reprezentatívnosti a dôstojnosti a pre konštruktívnu realizáciu tohto cieľa prvého predsedu EDR navrhuje vedenie SZSZ na základe vlastného hlbokého presvedčenia. Po vzájomnom rokovaní navrhuje dôstojného pána biskupa SECAV Samuela Vrbovského v Srbsku, keďže ide, chvalabohu, o najvitálnejšiu, najsústredenejšiu a najaktívnejšiu slovenskú duchovnú enklávu vo svete.
 
Zriadenie EDR SZSZ
1/ Ustanovenie EDR sa plánuje uskutočniť súčasne s rokovaním Generálnej rady SZSZ a Cyrilo-Metodskej konferencie v Bratislave v decembri r. 2013.
2/ Náklady na zriadenie EDR hradí SZSZ, náklady na ďalšiu činnosť sa budú riešiť v štruktúre SZSZ.
 
Spolupráca s EDR SZSZ
1/ Biskupské konferencie na Slovensku, cirkevné a duchovné subjekty v slovenskom zahraničí, samostatné duchovné združenia jednotlivých slovenských cirkví vo svete, duchovné a cirkevné strediská v slovenskom zahraničí, teologické fakulty, Svetová ekumenická rada cirkví atď.
 
Konkluzia:
Duchovným životom Slovákov v zahraničí sa v minulosti zaoberali všetky slovenské subjekty, spolky, cirkevné zbory, žiaľ, po r. 1948 boli z veľkej časti popretŕhané putá slovenského duchovného života medzi Slovenskom a slovenským svetom. Vzájomné duchovné celosvetové slovensko-slovenské vzťahy sa obnovili po r. 1989. SZSZ prichádza s novou ekumenickou ponukou pre riešenie tejto oblasti tak, že môže prijať do svojej štruktúry duchovných i laikov, ktorí chcú byť nápomocní tejto myšlienke.
 
Iniciátori: Vladimír Skalský, predseda SZSZ, Výkonný výbor v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia.
 
Konzultanti: Stanislav Bajaník, člen SZSZ, Viera D. Tapalagová, členka SZSZ.
 
Záver: Tento projekt bol po vzájomnom rokovaní D.p. biskupom Samuelom Vrbovským, predsedom SZSZ Vladimírom Skalským, konzultantmi S. Bajaníkom, V.D. Tapalagovou, členmi SZSZ dohodnutý a prijatý na Biskupskom úrade SECAV v Novom Sade (Srbsko) 22. 11. 2013.
 
foto

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články