270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine

Predvlani v Novom Sade (16. október 2015) prebiehala vydarená medzinárodná konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine, ktorú usporiadalo Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty UNS z Nového Sadu a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Svojimi referátmi sa na nej zúčastnili odborníci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Macedónska, Kanady, Austrálie a zo Srbska. V týchto dňoch vyšiel rovnomenný zborník prác, v ktorom je na štyristo stranách zhrnutých 46 referátov z uvedenej konferencie. Vydala ho Slovakistická vojvodinská spoločnosť. Hlavná a zodpovedná redaktorka prof. Dr. Jarmila Hodoličová, vedúca Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty UNS.

 

270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine

 

Konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine bola zorganizovaná pri príležitosti 270. výročia príchodu Slovákov na územie Vojvodiny , presnejšie do Báčskeho Petrovca. Podľa nejedného lingvistu, slovenčina v tejto časti Dolnej zeme zostala akoby zakonzervovaná a vo výslovnosti si zachovala pôvodnú mäkkosť. Významnú úlohu v udržaní jazyka a rozvíjaní slovenského cítenia zohrala cirkev a škola, teda aj vysokoškolské vzdelávanie, ktoré má tuná vyše polstoročnú tradíciu a naši slovakisti vlani oslávili 55 rokov pôsobenia. Tiež aj k tomuto jubileu Slovakistika na Filozofickej fakulte UNS pridala túto vzácnu publikáciu.

 

270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine

 

O konferencii TU:
http://www.kulpin.net/linky/22-aktuality/aktuality/8570-na-dolnej-zemi-270-rokov-po-slovensky

Konferencie prebiehala v sekciách: literárnej, jazykovednej a kultúrno-historickej a tak sú rozdelené aj referáty v knihe.

REFERÁTY:

Historická sekcia

- Miroslav Kmeť: Zmeny v národnokultúrnych prejavoch vojvodinských abékešsko-čanádskych Slovákov počas 19. A 20. storočia
- Oľga Bočáková, Darina Kubíčková: Kultúrny a politický vývoj Slovákov v Srbsku
- Samuel Čelovský: Sťahovanie Slovákov do Kysáča od roku 1773 do konca 18. storočia
- Gabriela Gubová Červená: Igor Branislav Štefánik a pravopis slovenského jazyka
- Karol Janas, Rudolf Kucharčík: Z dejín kníhtlače v Báčskom Petrovci
- Marcel Lincényi, Katarína Jankacká: Historické, politické a ekonomické míľniky slovenských novín vo Vojvodine (1864 – 2014)
- Peter Mičko: Hospodársky život vojvodinských Slovákov vo svetle Národného kalendára
- Jana Sivičeková: Prínos Andreja Siráckeho pre národnokultúrny vývin Slovákov v Srbsku
- Eva Škorvanková: Slovenská menšina v dnešnej Vojvodine a jej vzťahy so Slovenským štátom
- Daniela Marčoková: Vzdelanie a gramotnosť slovenských prisťahovalcov do Báčky koncom 18. storočia
- Ján Kulík: Prví Slováci v Austrálii a prvý dolnozemský Slovák v Austrálii Ján Makovník 1912 – 1988
- Jasna Uhláriková: Činitele ochrany a rozvoja kultúrnej, národnostnej a jazykovej identity slovenskej menšiny vo Vojvodine

Literárnovedná sekcia

- Zuzana Stanislavová: Vojvodinská a dolnozemská literatúra pre deti v kontexte detskej literatúry na Slovensku
- Dana Hučková: K literárnemu portrétu Ivana Lilgeho Lyseckého
- Michal Harpáň: Šafárikov verš, Šafárik o verši
- Zvonko Taneski: Podiel vojvodinských Slovákov na rozvoji slovensko-macedónskych literárnych a kultúrnych vzťahov
- Erika Brtáňová: Kazateľské umenie Martina Morháča
- Jarmila Hodoličová: Literárna tvorba Eržiky Mičátkovej
- Oľga Vaneková: Latinská báseň Michala Godru venovaná Jánovi Grosovi
- Jana Pácalová: Branko Rovinov – romantik medzi Levočou a Aradáčom
- Adam Svetlík: Slovenská vojvodinská próza v 21. storočí
- Zuzana Čížiková: Podoby a premeny poézie pre deti (na príklade tvorby M. Babinku, J. Tušiaka a P. Mučajiho)
- Viera Benková: Po stopách rodiny Leškovej: prvá česká, slovenská i dolnozemská spisovateľka Rebeka Lešková (1773 – 1856)
- Marta Součková: K poetike tvorby Ladislava Čániho
- Marína Šimáková Speváková: Areálové štúdiá a slovenská menšinová literatúra
- Ana Žikić: Pravda a fikcia v historických hrách Vladimíra Hurbana Vladimírova

Lingvistická sekcia

- Daniel Dudok: Výskum nárečí slovenského jazyka na území bývalej Juhoslávie
- Anna Marićová: Inovačné javy v stredoslovenských nárečiach vo Vojvodine
- Ľubica Dvornická: Niektoré aspekty výskumu a spracovanie staropazovskej frazeológie
- Mária Žiláková: Funkcie nárečí v enklávnom postavení v premenách času
- Marína Hríbová: Slovenské nárečia v Srbsku v 21. storočí
Diskusia 15 min.
- Peter Karpinský: Historicko-jazyková analýza diela Jána Kutlíka st. Kronika dejepisná... (s prihliadnutím na výskyt viacslovných pomenovaní v texte)
-Samuel Koruniak: Vojvodinská spisovná slovenčina počas štúrovského a reformného obdobia (v kontexte 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra a 220. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika)
- Miroslav Dudok: Ekolingvistické aspekty slovenčiny vo Vojvodine
- Anna Makišová: Spisovná slovenčina vo Vojvodine v kontakte so srbčinou
- Alžbeta Uhrinová: O slovenskej komunikácii v Maďarsku
- Juraj Glovňa: Dynamika slovnej zásoby spisovnej slovenčiny vo Vojvodine
- Mária Myjavcová: Z problematiky jednočlenných viet v slovenčine
- Marcel Olšiak: Zvuková kultúra jazykových prejavov televízneho spravodajstva v srbských a slovenských elektronických médiách
- Zuzana Kováčová: Jazykovovýrazové hodnoty v textoch dolnozemských Slovákov ako uchovávateľov niektorých konceptov a lexikalizovaných metafor
- Renáta Hlavatá: Štylisticko-jazykový pohľad na publicistické útvary v rodinnom magazíne Rovina (1994 – 2014)
- Anna Margaréta Valentová: Slovenčina na celomenšinových podujatiach vojvodinských Slovákov
- Stanislava Spáčilová: Kolokvializmy v umeleckej literatúre a ich percepcia u Slovákov v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku
- Tünde Tušková: Jazyková komunikácia v kruhu mladých Slovákov v maďarskom prostredí
- Zuzana Týrová: Sociolingvistický pohľad na slovensko-srbský bilingvizmus Slovákov vo Vojvodine
- Robert Grošelj: Oblikoskladnja slovaškega in slovenskega nedoločnika – kontrastivna študija

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články