Od biateka k euru/Од биатека до евра

Národná banka Slovenska v dňoch 10. – 12. augusta usporiada až tri výstavy v Srbsku: a to v Belehrade, Petrovci a Kovačici. Všetky tri výstavy otvorí guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch a výstavu v Belehrade a Kovačici otvorí spolu s guvernérkou Národnej banky Srbska Jorgovankou Tabakovićovou. V Národnej banke Srbska v Belehrade bude nainštalovaná veľmi vzácna výstava, ktorou sa približujú celé dejiny platidiel na Slovensku a pomenovaná je Od biateka k euru – Dejiny peňazí a medailérstva na Slovensku. Výstava v Petrovci a Kovačici má názov Bankovky a mince od vzniku Slovenskej republiky po súčasnosť a ňou sú zahrnuté peniaze z obdobia osamostatnenia Slovenska, teda roky 1993 až 2017. Začiatok vernisáží v Petrovci a Kovačici je o 19.h a v Belehrade o 15.h.

 

Od biateka k euru/Од биатека до евра

 

V Petrovci výstava bude nainštalovaná v Knižnici Štefana Homolu a v Kovačici v Galérii Babka. V Kovačici, okrem výstavy Národnej banky Slovenska, Galéria Babka chystá ešte jednu expozíciu na tému Peniaze sa vždy schovávali pred zvedavými pohľadmi. Na nej budú vystavené obrazy maliarov kovačickej insitnej školy.

 

Od biateka k euru/Од биатека до евра

 

Od biateka k euru. Dejiny peňazí a medailérstva na Slovensku.

 

NBS – Múzeum mincí a medailí patrí k najstarším múzeám na Slovensku. Založili ho v roku 1890. Pôvodne bolo súčasťou mestského archívu, od roku 1955 je samostatnou inštitúciou. Vzhľadom na bohaté minciarske tradície mesta Kremnice (od roku 1328 tu nepretržite pracuje mincovňa, čo je prinajmenšom európsky unikát) sa múzeum v roku 1976 stalo špecializovaným celoslovenským Múzeom mincí a medailí, ktoré je od roku 1994 v zriaďovateľskej pôsobnosti Národnej banky Slovenska.

Mesto Kremnica sa preslávilo svojou mincovňou (od roku 1871 to bola jediná mincovňa štátnych útvarov Rakúsko-Uhorska, Československa, vojnovej i súčasnej Slovenskej republiky), ako aj baníctvom. Zlato ťažené v tunajších baniach v stredoveku dokonca ovplyvňovalo cenu tohto drahého kovu na svetových trhoch. Z drahých kovov sa v Kremnici razili známe historické mince – florény, groše, toliare či koruny, vo svete sa preslávili najmä kremnické dukáty. Unikátom je aj kremnická stredoveká architektúra. V meste sa nachádza Mestský hrad s dvojitým opevnením, takmer kompletne sa zachovali aj mestské hradby, a to aj s jednou vstupnou bránou a barbakanom. Architektonicko-dekoratívne prvky kremnických gotických stavieb (ostenia, portály, konzoly, parapety atď.) mali úroveň porovnateľnú s architektúrou využívanou na dobových kráľovských a aristokratických palácových stavbách. Mesto je pamiatkovou rezerváciou a mincovňa bola zapísaná do zoznamu pamiatok Európskeho kultúrneho dedičstva.

Výstava Od biateka k euru – Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska prezentuje popri dejinách mesta a múzea predovšetkým históriu vývoja peňažných prostriedkov na dnešnom území Slovenskej republiky. Od najstarších keltských a rímskych mincí, cez veľkomoravské platobné prostriedky, stredoveké uhorské a novoveké habsburské až po československé a samostatné slovenské peňažníctvo. Každé z uvedených období malo svoj samostatný peňažný, metrický kurzový systém. Ku klasickým minciam razeným z drahých kovov sa v 18. storočí pridali kreditné platobné prostriedky (medené mince a papierové platidlá).

Samostatne sú predstavené dejiny medailí. Kremnica je totiž kolískou uhorského a slovenského medailérstva, ktoré sa tu zrodilo na prelome 15. a 16. storočia. Tradíciu tvorby medailí si mesto zachovalo dodnes (výtvarný ateliér kremnickej mincovne a Stredná škola úžitkového výtvarníctva).

Výstavu dopĺňa obrazová prezentácia historických, architektonických a prírodných krás Slovenska.

 

Od biateka k euru/Од биатека до евра

 

Од биатека до евра. Новац и медаљарство у историји Словачке.

 

Народна банка Словачке од 10. до 12. августа отвара три изложбе у Србији: у Београду, Бачком Петровцу и Ковачици. Све три изложбе ће отворити гувернер Народне банке Словачке Јозеф Макух и изложбе у Београду и Ковачици отвара заједно са гувернером Народне банке Србије Јоргованком Табаковић. У Народној банци Србије у Београду ће бити постављена веома вредна изложба, која приближава целу историју платежних средстава у Словачкој Од биатека до евра. Новац и медаљарство у историји Словачке.

Изложба у Петровцу и Ковачици носи назив Новчанице и кованице од оснивања Републике Словачке до данашњих дана и њоме је представљен новац из периода независности Словачке, односно од 1993. до 2017. Свечано отварање изложби у Петровцу и Ковачици је у 19.ч а у Београду у 15.ч.

У Петровцу изложба ће бити постављена у Библиотеци Штефана Хомолу а у Ковачици у Галерији Бабка. У Ковачици ће, поред изложбе Народне банке Словачке, Галерија Бабка отворити у поставку на тему Новца се увек сакривао од радозналих очију. На њему ће бити изложене слике сликара из Ковачичке наивне школе.

Ову изложбу Народна банка Словачке (НБС) организује у сарадњи са музејем у Кремници.

НБС – Музеј кованица и медаља у Кремници је један од најстаријих музеја у Словачкој. Основан је 1890. године.

С обзиром на богату традицију ковања у Кремници (од 1328. године овде непрекидно ради ковница, што је јединствен уникат барем у Европи) музеј је 1976. постао специјализовани национални Музеј кованица и медаља и од 1994. године њиме управља Народна банка Словачке. Кремницу је прославила његова ковница (од 1871. то је била једина ковница државних формација Аустро-Угарске, Чехословачке, војне и савремене Словачке), као и рударство. Злато вађено у овдашњим рудницима у средњем веку је утицало чак и на цену племенитог метала на светском тржишту. Из племенитих метала у Кремници су коване познате историјске кованице – флорени, грошеви, талири и круне, у свету су се прославили нарочито кремнички дукати.

Изложба Од биатека до евра – Новац и медаљарство у историји Словачке, заједно са историјом града и музеја представља у првом реду историју развоја новчаних средстава на данашњој територији Републике Словачке. Од најстаријих келтских и римских новчића, преко великоморавских средстава плаћања, средњовековних угарских и нововековних хабсбургшких до чехословачког и самосталног словачког банкарства. Сваки од наведених периода је имао свој самостални новчани метрички курсни систем. Класичним кованицама од племенитих метала додати су у 18. веку кредитни платежни инструменти (бакарни новчићи и папирне новчанице).

На изложби је самостално представљена и историја медаља. Кремница је у ствари колевка угарског и словачког медаљарства, које је ту настало на прелазу 15. и 16. века. Традицију прављења медаља град је сачувао до данашњих дана (ликовни атеље кремничке ковнице и Средња школа примењених уметности).

Изложба је допуњена сликама, које представљају историјске, архитектонске и природне лепоте Словачке.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články