16. schôdza NRSNM, prítomných 16 členov

...a tých 16 členov celkom postačilo na to, aby sa uskutočnilo to, čo sa malo stať ešte 1. júla v Lugu. Pred dvomi mesiacmi na margo podujatia V lipovom chládku a medovom sládku naša NRSNM mala absolvovať viaceré body, z ktorých niektoré boli nanajvýš povážlivé, snáď najviac ten o nedoriešenom vlastníctve Pamätného domu Martina Jonáša v Kovačici. Vtedy do Lugu na schôdzu neprišiel dostatočný počet našich národnostných delegátov, takže sa schôdza neuskutočnila. Táto dnešná kvórum mala a rokovací program prítomní dnes absolvovali za necelé štyri hodiny. Na začiatku zasadania predseda strany Slováci vpred! Pavel Surový povedal, že sa jeho skupina nezúčastní schôdze, na ktorej sa úmyselne porušuje Rokovací poriadok a Štatút NRSNM. Predsedníčka rady Anna Tomanová Makanová na začiatku schôdze s potešením konštatovala, že Jonášov dom v Kovačici čoskoro bude otvorený pre návštevníkov.

 

Schôdza prebiehala v budove Miestneho spoločenstva v Báčskom Petrovci (Foto Martin Pucovský)

 

Schôdza prebiehala v budove Miestneho spoločenstva v Báčskom Petrovci (Foto Martin Pucovský)

 

„Môžem s radosťou povedať, že sa konečne vytvorili podmienky na to, aby Jonášov dom po roku a pol znovu bol otvorený. Podpísala sa dodatočná zmluva medzi Národnostnou radou, predsedom obce v Kovačici, Galériou insitného umenia, a to za pomoci Veľvyslanectva Slovenskej republiky, ktoré má priamy záujem o to, aby Dom Martina Jonáša plnil účely prečo vlastne Slovenská republika vyčlenila 223 000 €. Zatiaľ to dobre funguje a verím, že sa čoskoro vypíše súbeh na kustóda a tiež aj na riaditeľa galérie," povedala Anna Tomanová Makanová a uvádza Rádio Nový Sad.

Podľa slov predsedníčky NRSNM urobili súpis inventára, na základe ktorého sa zistilo, že v dome takmer nič nechýba, vyjmúc niektorých bezvýznamných a takmer bezcenných drobností. V tomto bode rokovacieho programu venovanom „Dohode o riešení sporných otázok v zmluve o spravovaní Pamätného domu Martina Jonáša v Kovačici" sa nehovorilo o informáciách z viacerých kovačických zdrojov, podľa ktorých všetky Jonášove obrazy sú zaslané na expertízu do Nového Sadu, keďže existuje podozrenie o ich originalite.

Svoju obštrukciu Pavel Surový zdôvodnil tým, že sa pozvánky na schôdzu doručovali iba včera a na nich nebolo uvedené miesto a čas konania. V liste adresovanom predsedníčke uvádza:

„Nepostúpila ste podľa rokovacieho poriadku a tým úmyselne porušujete Rokovací poriadok a Štatút NRSNM! Citujem článok 43 rokovacieho poriadku:

Pozvánka na zasadnutie rady musí obsahovať miesto a čas jeho konania, návrh rokovacieho programu a spolu s pozvánkou sa členom doručuje i zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia rady, materiál súvisiaci s navrhnutým rokovacím programom, prípadne iná dokumentácia.

Taktiež ste porušila článok 44 Rokovacieho poriadku, lebo ste nezvolala schôdzu 5 dní pred jeho konaním a v prípade naliehavosti 3 dní pre konaním zasadnutia. Ani toto ste nedodržala!

Citujem článok 44 rokovacieho poriadku:

Pozvánka na riadne zasadnutie rady sa má doručiť najneskôr 5 dní predo dňom jeho konania, a výnimočne, v prípade naliehavosti 3 dni pred konaním zasadnutia. Príčiny naliehavosti zdôvodňuje predseda na zasadnutí rady"

Prítomní na dnešnej schôdzi NRSNM schválili doplnky Štatútu NVU Hlas ľudu a Protokol o spolupráci tejto ustanovizne so Slovenským vydavateľským centrom. Tiež sa hovorilo o štatúte, činnosti a finančnej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ako aj o Múzeu vojvodinských Slovákov, ktorého práca je zotáznená, keďže na tohtoročnú činnosť nezískalo žiadne prostriedky. Národnostná rada preto bude iniciovať stretnutie s predstaviteľmi báčskopetrovskej obce, s ktorými prerokuje činnosť a budúcnosť tohto múzea.

Nasledovala problematika spätá s činnosťou výboru pre vzdelávanie a vyučovaním v slovenčine. Prítomní schválili návrh, aby deťom, ktoré absolvovali hodiny slovenčiny a nedostali z neho známku, na osobitnom stretnutí bol udelený certifikát. Ten by bol plusom pri uchádzaní sa o štipendiá a preto navrhli zmeniť aj pravidlá o ich udeľovaní. Okrem iného hovorili aj o novom trojročnom kuchárskom oddelení na petrovskom gymnáziu a bezplatnom udelení školských potrieb všetkým prváčikom zapísaným do slovenských tried.

 

Katarína Pucovská

 

Komentáre k tomuto článku nebudeme zverejňovať, možno ich písať na našej facebookovoej stránke TU: https://www.facebook.com/kulpin.net/?fref=ts

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články