Nový Sad – Bratislava, Nový duchovný most

V Letnej čitárni Mestskej knižnice U červeného raka v Bratislave na sklonku júla predstavili dvojjazyčnú knihu Novi duhovni most/Nový duchovný most Nový Sad – Bratislava, 20 +20 zostavovateľov Zdenky Valentovej Belićovej a Miroslava Demáka. Ide o antológiu súčasnej lyriky, do ktorej je zaradená tvorba dvadsať členov Spolku novosadských spisovateľov (Društva novosadskih književnika) a rovnaký počet členov Klubu nezávislých spisovateľov zo Slovenska. Na prezentácii boli básne čítané po slovensky a srbsky a na nej sa zúčastnili: Judita Kaššovicová, Denisa Fulmeková, Elena Hidvéghyová – Yung, Dana Podracká, Juraj Kuniak, Erik Ondrejička, Ján Zambor, ako aj organizátori Miroslav Demák a Zdenka Valentová Belićová. Hudobným hosťom bol Miloš Železňák. Knihu vydal Spolku novosadských spisovateľov. Redaktorom vydania je Zoran Đerić. Počas návštevy Bratislavy Zdenke Valentovej Belićovej odovzdali cenu Bard roka združenia Pars artem.

 

Foto: DNK Društva novosadskih književnika

 

Foto: DNK Društva novosadskih književnika

 

Foto: DNK Društva novosadskih književnika

 

Foto: DNK Društva novosadskih književnika

 

Foto: DNK Društva novosadskih književnika

 

„Zborník súčasnej poézie Nový duchovný most s podnázvom Nový Sad — Bratislava je svedectvom o živých vzťahoch slovenskej a srbskej literatúry, kultúry, o duchovných väzbách, ktoré sú intenzívne prítomné v tejto medziliterárnej komunite ešte z čias Pavla Jozefa Šafárika, Jána Kollára a Ľudovíta Štúra z jednej strany a Teodora Pavloviča, Lukijana Mušického a Đorđa Magaraševića z druhej. Nasledovať v stopách takých dôležitých predchodcov spájaním najvýznamnejších básnikov na oboch stranách je povinnosťou, zodpovednosťou, ale aj cťou byť v rade výnimočných autorov," uvádza v predslove zostavovateľka Zdenka Valentová Belićová a ďalej zdôvodňuje, že Nový duchovný most spája dva brehy. Na jednom brehu je Združenie novosadských spisovateľov, ktoré je spolkom päťdesiatky prominentných literárnych tvorcov — spisovateľov, kritikov, prekladateľov, univerzitných profesorov a vydavateľov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v písaní a vydávaní literatúry. Na druhej strane je Klub nezávislých spisovateľov so sídlom v Bratislave, záujmové združenie slovenských spisovateľov, literárnych vedcov, autorov odborných kníh z iných humanitných disciplín, ako aj prekladateľov slovenskej literatúry.

Zborník Nový duchovný most je pokračovaním rovnomenného zborníka s podnázvom Nový Sad — Temešvár, v ktorom sú dvojjazyčne alebo aj trojjazyčne predstavení súčasní srbskí a rumunskí umelci. Najnovšou knihou Spolok novosadských spisovateľov pokračuje s nadväzovaním intenzívnych vzťahov medzi literárnymi komunitami v regióne.

„Do zborníka je zaradených 40 významných básnikov, etablovaných a známych autorov, ktorí sú aktívne prítomní na literárnej scéne v Srbsku a na Slovensku. Verím, že vydanie tejto publikácie prispeje k šíreniu poznatkov o srbskej poézii na Slovensku a slovenskej poézii v Srbsku, že zvýši povedomie o mieste dvojdomých, dvojjazyčných básnikov a že posilní postavenie menšinových spisovateľov, príslušníkov tzv. tretieho literárneho kontextu. Úprimne dúfam, že táto konštrukcia prispeje k živej literárnej premávke na te to kreatívnej diaľnici," uvádza na záver Zdenka Valentová Belićová

Do knihy sú zaradení autori: Miroslav Aleksić, Ireney Baláž, Ioan Baba, Mária Batorová, Blagoje Baković Miroslav Brück, Alen Bešić , Ivan Čičmanec, Győző Bordás, Miroslav Demák, Nataša Bundalo Mikić, Rudolf Dobiáš, Ladislav Čáni Miroslav Dudok, Đorđe Despić, Denisa Fulmeková, Zoran Đerić, Elena Hidvéghyová – Yung, Gordana Đilas, Igor Hochel, Simon Grabovac, Vlasta Hochelová, Vladimir Kopicl, Judita Kaššovicová, Ivan Negrišorac, Juraj Kuniak, Franja Petrinović, Ľubomíra Miháliková, Olena Plančak Sakač, Marián Milčák, Dušan Radak, Erik Ondrejička, Selimir Radulović, Dana Podracká, Nenad Šaponja, Martin Prebudila, Stevan Tontić, Ladislav Šimon, Zdenka Valentová Belićová a Ján Zambor.

Okrem výberu z tvorby uvedených autorov, v knihe sú aj poznámky o autoroch. Kniha má 280 strán, vytlačená v tvrdej väzbe a v náklade 600 kusov. Vydanie knihy podporilo SLOLIE, kuterárno-informačné centrum z Bratislavy.

 

Katarína Pucovská