IN MEMORIAM – za Pavlom Sklenárom

Dnes v predpoludňajších hodinách opustil túto časnosť a nastúpil na cestu blahoslavenej večnosti vznešený pán ThMgr. Pavel Sklenár, farár kovačický a senior Banátskeho seniorátu Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku. Náhle a nečakane, vo veku 71 rokov, podľahol ťažkému zápalu pľúc. S láskou a bázňou, ochotne a obetavo, viedol cirkevný zbor a seniorát. Teraz, podľa slov apoštola Pavla, čie meno aj nosil, svoj dobrý boj dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval...

 

IN MEMORIAM – za Pavlom Sklenárom

 

IN MEMORIAM – za Pavlom Sklenárom

 

Pavel Sklenár sa narodil 2. februára 1949 v Lugu, kde ukončil nižšie ročníky základnej školy a vyššie ročníky v Súseku. Kantorsko- levítsky kurz absolvoval v Novom Sade a teológiu na Slovenskej bohosloveckej fakulte v Bratislave na Slovensku. Za kňaza bol vysvätený v roku 1976 a ako kaplán- administrátor začal najprv pracovať v Jánošíku, v zbore, ktorý si ho po vykonanej kňazskej skúške zvolil za riadneho farára. V Jánošíku zostal do roku 1983 a potom prešiel do Kovačice, kde dodnes pôsobil ako zborový farár. Funkciu seniora Banátskeho seniorátu vykonával 21 rokov. Bol ideový tvorca rozhlasovej relácie Rádio-televízie Obce Kovačica Nebeský chválospev, člen redakcie Evanjelického hlásnika, člen Výkonného výboru Združenia kňazov a člen cirkevnej rady SEAVC v Srbsku.

Pohreb Mgr. Pavla Sklenára bude v stredu o 18.h

V utorok o 11. h sa v cirkevných zboroch bude zvoniť

Česť jeho pamiatke!

 

kp