Otvorený list Národnostnej rade a autorom otváracieho programu SNS 2021

V roku 2018 zhromaždenie AP Vojvodiny schválilo na návrh pokrajinskej vlády deň keď sa konajú naše slávnosti, za deň slovenskej národnostnej menšiny... Tohto roku v auguste sme sa po dvoch rokoch tešili na SNS 2021 s bohatou kultúrno-umeleckou, hudobnou, zábavnou a športovou náplňou a okrem domácich a hostí z našej Vojvodiny či Srbska vítame tu i početných hostí zo Slovenska, ale i zahraničia, rodákov a známych a máme radosť stretať sa a kvitovať našu činnosť a úspechy. Všetci sa tešia na toto stretnutie, na bohatú náplň rôznych programov, stretnutí a dianí. A tak bolo aj tohto roku vyjmúc spomínanú prestávku v čase nešťastnej korony, ktorá nás presvedčila, čo nám vlastne slávnosti znamenali v minulosti a čo znamenajú dnes...

 

Otvorený list Národnostnej rade a autorom otváracieho programu SNS 2021

 

Patrím ku generácii najstarších novinárov a kultúrnych dejateľov našej národnosti a tak som sa rozhodla s odstupom času predsa napísať tento Otvorený list organizátorom a autorom otváracieho programu, ktorý bežal aj v priamom tv prenose na RTV Vojvodina 13. augusta večer. Mal poetický a veľmi sľubný názov Zlaté nite slovenskosti z vienka národnosti autoriek scenára Anny Horvátovej a Svetlušky Hlaváčovej a v réžii Jána Privizera. Celý program bol inscenovaný do minulosti, autorky sa snažili sprítomniť viaceré naše významné jubileá napr. storočnicu básnika Paľa Bohuša, 250. výročie školstva v Hložanoch, storočnicu osamostatnenia našej národnosti a našej ev. cirkvi, storočnicu založenia Ústredného spolku československých žien, šesťdesiatiny slovakistiky v rámci Filozofickej fakulty v Novom Sade a 30. výročie obnovenia Matice slovenskej v povojnovom období v Srbsku. Program bohatý, náročný nielen čo do obsahu, ale i do realizácie, ale ma z mnohých dôvodov sklamal. Po prvé preto, že sa Národnostná rada rozhodla nezverejniť verejný súbeh na scenár takéhoto druhu umeleckého prejavu a zverila ho svojim členom, v tomto prípade dvom autorkám, ktoré sa snažili všetky tieto jubileá slovom, ale i hudbou, recitáciami a spevom obsiahnuť; pritom iba jednou básňou zaznamenali napr. storočnicou básnika Paľa Bohuša, kým pri jubileu školstva v Hložanoch až dokumentačne nadlho bol predstavený národný hrdina Jozef Marčok Dragutin, ktorého meno táto 250-ročná škola právom nesie. Týmto neznehodnocujeme význam tohto nášho hrdinu, ktorý by si iste zaslúžil veľkú pozornosť v našich dejinách. A keď ide o storočnicu založenia Ústredného spolku československých žien akosi mi nesedelo zdôrazňovanie vtedajšej udalosti kráľovskej svadby v Belehrade, ktorej sa zúčastnili aj členky toho veľmi aktívneho združenia. Ich aktivita bola všestranná na mnohých poliach práce a príkladná je aj pre dnešný čas...

No každý má právo na svoju mienku, poviete si. Iste, (dobre by bolo počuť aj iné mienky o tomto programe a iných programoch tohtoročných SNS, ktorého úroveň bola kolísavá čo do interpretácií, recitačných prejavov, ale najmä dramaturgie a réžie) ale i preto, že som zostala prekvapená neočakávaným zakončením piatkového programu. Totiž, keď doznela naša tradičná matičná pieseň Po nábreží koník beží (táto pieseň ako zvučka matičného gala koncertu v sobotu večer vystala – ktosi na ňu pozabudol alebo sa nahrávka stratila!) diváci sa zdvihli mysliac celkom očakávane, že je program ukončený, ale program vlastne bežal ďalej... Našťastie, režisér priameho prenosu pobadal nedorozumenie a prenos rýchle ukončil odhláškou.

Prečo tento otvorený list Národnostnej rade? Sklamaná som i preto, že som očakávala dynamickejší, menej dokumentačný a viacej umelecky dotvorený program, na aký som si zvykla v predchádzajúcich rokoch (napr. s autormi –skúsenými scenáristami či dramaturgom profesionálom); známe je, že scenár tohto otváracieho programu je vysoko peňažne uhradený, ale nie všetci účastníci takéhoto programu sa môžu pochváliť (okrem priamych organizátorov, ku ktorým treba zaradiť aj hudobného redaktora), že si v ňom vyspievali, či vytancovali aspoň slušný honorár! Národnostná rada sa rozhodla teda dať (ako to robila posledne aj predchádzajúca!) príležitosť napísať scenár pre otvárací program SNS iba svojim členom bez ohľadu na objektivitu takéhoto postupu...

 

Viera Benková