V tichu pandémie

Na sklonku roka, v tomto prednovoročnom zhone a v tichu pandémie sa nám všeličo nanucuje. Na najnovšie prípady porušovania zákona v Báčskopetrovskej obci dnes na Storyteller https://www.storyteller.rs/komentar-scvrkla-sa-dvojcrecovost-na-smerovych-tabuliach-v-petrovci/ poukázala Vladimíra Dorčová Valtnerová, ktorá okrem iného napísala: „Sedemnásty decembrový deň priniesol nové smerové tabule. Iba po srbsky a cyrilikou. " Upozornila pritom na článok 6 Štatútu Obce Báčsky Petrovec, ktorý uvádza, že "na území obci v rovnoprávnom úradnom používaní sú srbský jazyk a cyrilské písmo a slovenský jazyk a jeho písmo v súlade so zákonom." Treba dodať, že sa cyrilkovými smerovými tabuľami neporušuje iba obecný štatút, lež aj viaceré zákony a teda aj Ústava Srbska. Občania tejto obce právom môžu byť teda pobúrení.

 

V tichu pandémie

 

V tichu pandémie

 

Pozrieme sa do dvoch zákonov: Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_prava_i_sloboda_nacionalnih_manjina.html a Zákona o úradnom používaní jazyka a písma: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_sluzbenoj_upotrebi_jezika_i_pisama.html.

 

V tichu pandémie

 

Podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011 na území Obce Báčsky Petrovec žije 65,37 percent Slovákov a Zákon o ochrane práv a slobôd národnostných menšín lokálnym samosprávam nakladá záväzné úradné používanie jazyka každého etnika, ktorého počet prevyšuje 15 percent v danej obci.

 

V tichu pandémie

 

Zákon o úradnom používaní jazyka a písma v Článku 19 uvádza:
V oblastiach, v ktorých sa úradne používajú aj jazyky národnostných menšín, sa v jazykoch národnostných menšín píšu aj názvy miest a iné zemepisné názvy, názvy ulíc a námestí, názvy orgánov a organizácií, dopravné značky, oznámenia a varovania pre verejnosť a iné verejné značky.

 

V tichu pandémie

 

Zákonom o ochrane práv a slobôd národnostných menšín sa zakazuje každá forma diskriminácie na národnostnom, etnickom, rasovom, jazykovom, náboženskom a každom inom podklade.

 

V tichu pandémie

 

Zákon o ochrane práv a slobôd národnostných menšín definuje aj trestné opatrenia voči porušovateľom zákona.

Ak sa ohliadneme iba na bližšie dejiny Petrovca môžeme skonštatovať, že počas takzvanej Titovej Juhoslávie v Báčskom Petrovci názvy najdôležitejších štátnych inštitúcií boli vypísané iba v slovenčine, koncom 80-tych rokov už boli dvojjazyčné, s tým, že hore bol názov v slovenčine a popod v srbčine a dnes je už na prvom mieste srbský názov v cyrilkovom písme a popod slovenský názov. No, žiaľ, už sa aj pri pomenovaniach mnohých obecných inštitúcií či podnikov dokonca „pozabúda" uviesť slovenský názov.

Ešte v roku 2008 sme na tejto našej stránke spustili šlabikár menšinových práv „Máš právo", ktorý si možno pozrieť TU http://www.kulpin.net/mozaika-zaujimavosti/mas-pravo.

 

Katarína Pucovská