Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a.v.

Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a.v. v Kráľovstve Juhoslovanskom v slove a obrazoch je názov knihy, ktorú zostavil Adam Vereš, náš prvý evanjelický biskup a ktorá vyšla roku 1930 vlastným nákladom a vytlačená bola v Kníhtlačiarni úč. spol v Petrovci, Juhoslávia. Slovenská evanjelická a.v. cirkev (SEAVC) v Srbsku si v tomto roku pripomenie veľké jubileum – storočnicu osamostatnenia, keď dňa 27. júna 1921. bola v Starej Pazove schôdzka troch slovenských seniorátov, na ktorej sa utvoril slovenský dištrikt. Dnes je Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku jedna z luteránskych cirkví (evanjelických cirkví augsburského vyznania) a medzi protestantmi, ktorých je v súčasnosti v 2,2 miliónovej Vojvodine niečo viac ako 8 %, najväčšou cirkvou. Má okolo 40 000 členov a rozdelená je na senioráty: Báčsky, Banátsky, Sriemsky a od roku 2008 k nej sa pričlenil aj novozaložený Nemecký seniorát so seniormi v čele. O prvých evanjelikoch, ktorí pred 280 rokmi prichádzali na územie Vojvodiny Adam Vereš píše:

 

Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a.v.

 

Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a.v.

 

„Do Báč -Bodrogskej stolice za panovania Márie Terézie v roku 1740 začali sa Slováci osádzať. Hneď zpočiatku sa neorganizovali cirkevné sbory, ale len tak roztratení boli pod správu rim. kat. fary vo Futoku privtelení, ale svojej evanjelickej viery sa tak húževnate pridŕžali, že k Večeri Páne až do evanj. cirkve v Peštianskej stolici chodili.

Roku 1780. začali sa za panovania cisára Jozefa II. Nemci od Rajny osádzať, pod takými prajnými podmienkami, aké na svete páru nemajú. Medzi inými dostali oni nielen zem a k obrábaniu kone, voly, kravy a všetky k tomu potrebné stroje, ale aj domy a do nich všetko zariadenie; postavili im modlitebnice a školy, dali im farárov, učiteľov, najstarší syn bol od vojenčiny oslobodený, ich nemocní zdarma boli liečení a za 10 rokov nijakú daň neplatili.

Takto z prisťahovalých sa Slovákov a Nemcov povstaly slovenské a nemecké cirkevné sbory na priestore v Báčanskej a Sriemskej župy a tieto spolu roku 1791 utvorili spoločný báčansko-sriemsky seniorát. Prvým seniorom bol Andrej Stehlo, petrovský farár a seniorálnym dozorcom Jozef Kiš."

 

Katarína Pucovská