Dr. Jozef Šuster

V tomto roku si pripomíname 90. výročie od založenia našej matice. Matica slovenská v Juhoslávii bola založená roku 1932 a v to istom roku založili aj miestny matičný odbor MOMS Petrovec. Medzi ich zakladateľmi bol aj známy petrovský lekár Jozef Šuster, ktorý bol aj členom užšieho výboru prvej správy MSJ (Náš život I, č. 1.1933). Dr. Jozef Šuster, obecný lekár v Petrovci a zaslúžilý národný pracovník sa narodil 8. januára 1889 a v prvej polovici 20. storočia vo významnej miere poznačil nielen život Petrovca, ale aj dolnozemských Slovákov. Rad rokov bol hybnou silou Slovenských národných slávností a v roku 1920 bol aj jedným z iniciátorov založenia Sokolského spolku v Petrovci. Lebo... "prvou povinnosťou človeka je aby bol zdravý a silný, telesne i duševne..." napísali zakladatelia sokolov vo výzve, ktorou povolávali mladých ľudí pridať sa medzi cvičencov, lebo „každý sokol svaly z ocele, povahu a dušu slovanskú má" – uvádza Dr. Ján Babiak v knihe Keď vzlietol sokol petrovský. Na výzvu reagovali mnohí a Jozef Šuster bol čoskoro po výzve zvolený za starostu Sokolskej jednoty. Bol tiež aj jej štedrým podporovateľom a vymohol tiež, aby Sokolská jednota dostala Vrbaru od miestneho urbariálneho výboru „do árendy na večnosť".

 

Dr. Jozef Šuster

 

Na prostriedku s kyticou, dr J.Šuster, pri ňom vpravo jeho manželka - uvádza "obrázkový, spoločenský, kritický týždenník Nový svet" z Bratislavy v ročníku XIV. s dátumom 18. III. 1939 a jedným, dvomi, či tromi krížikmi nad hlavami sú označení jednotlivci. Dr. Ján Kišgeci v knihe Petrovská dedina na str. 127 pod rovnakú fotografiu napísal, že vznikla 8. januára 1939 a na nej je "Sokolský spravujúci výbor u Dr. Jozefa Šustera na oslave jeho 50. narodenín."

 

Dr. Jozef Šuster

 

Doktor Šuster bol aj podpredsedom MSJ v posledných rokoch pred dočasným zahasením jej činnosti v roku 1948.

Prvé povojnové a v poradí IX. riadne valné zhromaždenie MSJ usporiadali v priebehu Slovenských národných slávností v Petrovci v dňoch 12. a 13. augusta roku 1945. Toto valné zhromaždenie Matice slovenskej "našej vrcholnej kultúrnej ustanovizne, ktorá po štyroch rokoch mlčania počas okupácie – začína v nových priaznivejších pomeroch pracovať s novým elánom, na širšej základni, s novými dôležitými úlohami" (ĽK, 1945), otvoril podpredseda MSJ Dr. Jozef Šuster, ktorého na tom zasadnutí zvolili za člena užšieho matičného výboru. Za predsedu bol zvolený Ing. Pavel Vrbovský.

 

Dr. Jozef Šuster

 

Jozef Šuster zomrel 9. decembra 1961 a pochovaný je na petrovskom cintoríne.

 

Katarína Pucovská