Tretia božská osoba – Svätý Duch – Láska

Svätíme Svätodušné sviatky, sviatky Svätého Ducha, Turíce. Svätý Duch – tretia osoba v Najsvätejšej Trojici (Otec, Syn, Duch Svätý) je vskutku nekonečná a nekončiaca láska. On, Duch Svätý, vnáša do srdca človeka lásku, lásku Božiu, ale aj silu. To ja tá láska Boha v nás, ktorá nás dvíha a pomáha nám dosiahnuť náš celoživotný cieľ, našu spásu. Podstatou týchto sviatkov je vskutku aj oslava našej vlastnej vnútornej sily. Ducha v nás. Zoslania Ducha Svätého aj na nás, do nás, teda sviatok všetkých nás, ktorí máme Ducha, či dušu, či lásku. Slávi sa 50 dní po Veľkej noci. Sväté písmo chápe Ducha Svätého ako tvorivú silu všetkého života. Symbolom Ducha Svätého je holubica...

 

Belehradský cirkevný zbor vedený Annou Petrovićovou, ev. farárkou v tomto zbore, vydal pri príležitosti Svätodušných sviatkov bulletin

 

Belehradský cirkevný zbor vedený Annou Petrovićovou, ev. farárkou v tomto zbore, vydal pri príležitosti Svätodušných sviatkov bulletin

 

„A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. A Ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má Duch na mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce." (Rim.8.26-27) Nech je za to dnes od nás Trojjedinému Bohu vzdávaná česť a chvála neskonalá. Amen.

Prvá slávnosť Svätodušná, alebo Pamiatka zoslania Ducha Svätého je ústrednou udalosťou svätodušného kruhu a považuje sa aj za začiatok vzniku cirkvi. V deň Turíc bol totiž Duch Svätý zjavený ako tretia Božská osoba Svätej Trojice a zároveň bola v tento deň cirkev zjavená svetu. Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú udalosť, keď Ježišovi učeníci boli pri zázraku Turíc naplnení Duchom Svätým.

 

Jánošíky kostol vyzdobený pre Svätodušné sviatky zelenými konármi a farebnými ručníkmi (foto: Seavc CZ Janošik)

 

Jánošíky kostol vyzdobený pre Svätodušné sviatky zelenými konármi a farebnými ručníkmi (foto: Seavc CZ Janošik)

 

„V troch cirkevných zboroch v Banáte (Padina, Kovačica, Jánošík) je zvykom na Turíce ozdobovať kostol ratolesťami topole alebo lipy, na ktoré sa vešajú malé a veľké ručníky ( kašmírové, hodvábne, vyšívané...). Tento zvyk symbolizuje starozákonnú prítomnosť Ducha Svätého, kde čítame v Prevej knihe Mojžišovej, že Adam a Eva pocítili Božiu prítomnosť v šelesti lístia na stromoch v podobe vánku..." – takto vysvetľuje tento zvyk, s ktorým sa možno stretnúť aj v Maďarsku a na Slovensku, tiež aj v pravoslávnej cirkvi, jánošícky farár Sladjan Daniel Srdić.

Svätodušné sviatky, Turíce, Letnice, Päťdesiatnica a ešte aj Zoslanie Ducha Svätého, Zostúpenie Svätého Ducha, Rusadle, Svietky, Zelené sviatky, Silazak Svetog Duha na apostole, Duhovi , Trojice, Pedesetnica, ...sú to všetko pomenovania pre tieto sviatky venované tretej Božskej osobe – Duchu Svätému.

Známych je sedem darov Ducha Svätého, a to: Dar múdrosti, Dar rozumu, Dar rady, Dar sily, Dar poznania, Dar nábožnosti a Dar bázne Božej. K symbolom Ducha Svätého patrí najmä voda, ktorá naznačuje jeho pôsobenie pri krste, a oheň, symbolizujúci jeho pretrvávajúcu silu a tiež oblak a svetlo. Až neskôr sa tradičným symbolom Ducha Svätého stala holubica.

S Turícami súvisia viaceré ľudové tradície a pranostiky. Podľa nich, ľudí tešili jasné a slnečné Svätodušné sviatky, lebo dávali nádej v hojnosť úrody. Naopak, mokré Turíce vzbudzovali obavy z ohrozenia kvality sena i obilia.

 

Katarína Pucovská