Slovenské Gymnázium v Báčskom Petrovci

SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009

90 rokov nášho gymnázia
 
SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009
 
píše Samuel Boldocký
 
Časť V.- súčasná doba
 
V súčasnosti Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci je modernou kádrovo a hmotne dobre vybavenou školou, jednou z najvybavenejších v Srbsku. Výučba sa koná v jednej, dopoludňajšej zmene v 21 učebniach štandardných dimenzií a v 4 pre menšie skupiny. Jazyky a spoločenské vedy sa vyučujú v starej, pre dedinské pomery veľkolepej budove, (ktorú projektoval architekta Jozef Šalanský) a prírodovedné predmety a matematika v už spomínanom pavilóne.
 
foto
 
Kolektív školy zo 70-tych rokov
(foto: archív školy)
 
Dve učebne v starej budove sú upravené na počítačové kabinety, ktoré sa stále dopĺňajú počítačmi novšej generácie a počítačmi sú vybavené i všetky kabinety, zborovňa i kancelárie. Jeden z kabinetov pre cudzie jazyky je adaptovaný na multimediálnu učebňu. Hodiny telesnej výchovy sa konajú v renovovanej telocvični: veľká sála je určená pre športové hry a malá pre gymnastiku. V školskom dvore sú dve ihriská – pre hádzanú a basketbal, ktoré sa môžu upraviť i pre volejbal resp. tenis a malý futbal.
 
Škola má vlastnú knižnicu s viac ako 20 000-ovým knižným fondom. V starej budove je slávnostná sieň s koncertným klavírom (v minulosti v slávnostnej sieni bývali povestné „séla“ – tanečné zábavy s populárnou hudbou), výtvarná galéria s vystavenými dielami bývalých žiakov, nová klubovňa pre zasadnutia žiackeho parlamentu, prácu redakcie školského časopisu a družné posedenia a školský rozhlas. Inštalované sú i bezpečnostné zariadenia a steny oboch budov krášlia obrazy všetkých generácií maturantov.
 
Slávnostná sieň školy je otvorená i pre potreby užšieho a širšieho prostredia, takže sa v nej, okrem školských kultúrnych manifestácií, organizujú koncerty, promócie kníh, recitály, vystúpenia speváckych zborov a speváckych skupín a pod. ale i stretnutia so známymi spisovateľmi, vedecké konferencie, prednášky atď. Sály pre telesnú výchovu okrem žiakov používajú i športové kluby a rekreačné skupiny.
 
foto
 
foto: archív školy
 
Na škole tradične (okrem Sládkoviča, ktorého členovia vydávajú rovnomenný školský časopis, a športových sekcií) pracujú rôzne záujmové kultúrno-umelecké, vedecké a iné krúžky: dejepisný, zemepisný, ekologický, astronomický, fotokrúžok a i. V súlade s dobou medzi najaktívnejšie sa zaraďuje krúžok ekologický, ale najmä informaticko-počítačový, ktorého členovia dosahujú mimoriadne úspechy aj v rámci medzinárodných súťaží. Predstavitelia žiakov riadne účinkujú i na všetkých súťažiach zo slovenčiny, na ktorých sú spravidla najvyššie ocenení.
 
Keď ide o kultúrno - umelecké krúžky, na súťaženiach (lokálnych, pokrajinských a republikových) tradične vystupujú i najlepší recitátori školy, na ktorých sú spravidla vysoko až najvyššie ocenení. Na škole existuje i dramatická sekcia, ale v súčasnosti najúspešnejšie pracujú folklórna sekcia a sekcia džezového baletu, ktoré riadne účinkujú, s vynikajúcimi úspechmi, na súťaženiach žiackych domovov a tiež i dievčenský spevácky zbor a hudobno-vokálna skupina. Tieto krúžky sa pravidelne zúčastňujú i na folklórnych festivaloch a príležitostných kultúrno-umeleckých a iných poriadaniach užšieho a širšieho prostredia a významu.

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články