Slovenské Gymnázium v Báčskom Petrovci

SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009

90 rokov nášho gymnázia
 
SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009
 
píše Samuel Boldocký
 
Časť VI.- súčasná doba
 
Gymnázium býva i organizátorom rôznych školských súťaží a spolupracuje i s početnými školami, predovšetkým so základnými školami z Báčskopetrovskej obce ale i inými slovenskými základnými školami.
 
foto
 
Osobitnú pozornosť si zasluhuje jeho spolupráca s partnerským gymnáziom zo Slovenskej republiky – s nitrianskym „Gymnáziom na Parovskej ulici“, v rámci ktorej sa realizujú vzájomné návštevy žiakov a profesorov (dvakrát ročne). Organizujú sa návštevy hodín, športové súťaže, družné posedenia a výlety po Slovensku a Srbsku. Okrem toho, profesori nemčiny nadviazali kontakty s gymnáziom Wenzgasse z rakúskej Viedne, ktoré sa realizujú v podobe vzájomných návštev.
 
V súlade so svojou pokrokovou tradíciou, gymnázium sa aj v súčasnosti zapojuje do najsúčasnejších trendov, o čom svedčí i skutočnosť, že sa stalo jedným z regionálnych stredísk pre odborné zdokonaľovanie profesorov. Toto stredisko vzniklo na škole r. 2000 a je prirodzeným vyústením účasti školy v projekte Open Society Fund „Tretie milénium“, ktorý r. 1997 školu vybavil najsúčasnejšou počítačovou technológiou. Jeho základným cieľom je uvádzanie novej technológie a komunikácie do vyučovacieho procesu v rámci čo väčšieho počtu predmetov. Za tým účelom zorganizované bolo niekoľko seminárov pre profesorov.
 
V rámci gymnázia pôsobí i Asociácia slovenských pedagógov, založená v marci 2001 za účelom kontinuitne sledovať problematiku slovenského školstva vo Vojvodine a pracovať na jeho vylepšení. Medzi jej prvoradé ciele patrí: vypracovanie vyučovacích programov pre predmety, ktoré priamo vplývajú na národnú a kultúrnu svojbytnosť vojvodinských Slovákov (slovenský jazyk a literatúra, dejepis, hudobná a výtvarná kultúra a pod.), korelácia učiva takýchto predmetov a oblastí a použitie najsúčasnejších vyučovacích postupov a prostriedkov. Gymnázium sa zapojuje i do radu medzinárodných projektov. Napríklad jedným z nich bol projekt „Schoolconnectiviti“, v období 2003 – 2005, v ktorom účinkovalo 10 škôl zo Srbska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory Macedónska, Rumunska, Bulharska, Albánska, Kosova a USA a financoval ho Catholic Relief Service State Department. Školy z juhovýchodnej Európy, účinkujúce v projekte, vybavil počítačovými učebňami a vyplatil i trovy internetu za účelom zoznamovania sa stredoškolákov z krajín tohto regiónu a USA prostredníctvom internetu.
 
foto
 
Gymnázium bolo zapojené i do významného medzinárodného projektu Podpora výchovy pre trvalo udržateľný rozvoj vo Vojvodine (2005 – 2007), zameraného na uplatňovanie súčasných riešení ekologickej problematiky a environmentalistiky, v školskej praxi. Projekt bol uskutočnený v rámci pomoci Slovenskej republiky Srbsku a rezultoval v publikovaní metodickej príručky pre učiteľov základných a stredných škôl Edukácia k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorú spoločne vydali Slovenska agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Slovenská republika a Asociácia slovenských pedagógov, Báčsky Petrovec, Republika Srbsko, v slovenčine a srbochorvátčine atď.
 
Za úspešné pôsobenie vo vzdelavání a výchove gymnáziu sa dostalo rad vysokých štátnych, republických a pokrajinských ocenení a uznaní: Rad bratstva a jednoty so srieborným vencom, Vukov diplóm, Iskra kultúry, Cena Jovan Mikić – Spartak, Cena„Dr. Đorđe Natošević“, Cena oslobodenia Vojvodiny, Cena Zväzu združení bojovníkov národnoosloboditeľskej vojny v Juhoslávii, Októbrová cena Obce Báčsky Petrovec a i.
 
Záverom teda môžme konštatovať, že sa, vo svojich začiatkoch, prakticky lokálne Slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci, založené pre potreby vzdelávania príslušníkov slovenskej menšiny v Juhoslávii, v súčasnosti postupne stáva sčasti i svetovým a že ho napr. záverečne školským rokom 2008/2009 úhrnne absolvovalo 3947 žiakov. Veľký počet z nich potom absolvoval i vysoké školy a stal sa nielen hybnou silou v rámcoch celkového života slovenskej menšiny v Srbsku, ale i rôznych prostrediach kde pôsobia (i na Slovensku). Mnohí z nich sa stali doktormi vied a niektorí i akademikmi, vedcami, vynikajúcimi umelcami a spisovateľmi, športovcami, lekármi, inžiniermi, významnými spoločenskými a kultúrnymi dejateľmi, politikmi a priam všetci, čo je snáď najdôležitejšie, poctivými a tvorivými ľuďmi a občanmi.

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články