SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009

90 rokov nášho gymnázia
 
SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009
 
píše Samuel Boldocký
 
Časť VI.- súčasná doba
 
Gymnázium býva i organizátorom rôznych školských súťaží a spolupracuje i s početnými školami, predovšetkým so základnými školami z Báčskopetrovskej obce ale i inými slovenskými základnými školami.
 
foto
 
Osobitnú pozornosť si zasluhuje jeho spolupráca s partnerským gymnáziom zo Slovenskej republiky – s nitrianskym „Gymnáziom na Parovskej ulici“, v rámci ktorej sa realizujú vzájomné návštevy žiakov a profesorov (dvakrát ročne). Organizujú sa návštevy hodín, športové súťaže, družné posedenia a výlety po Slovensku a Srbsku. Okrem toho, profesori nemčiny nadviazali kontakty s gymnáziom Wenzgasse z rakúskej Viedne, ktoré sa realizujú v podobe vzájomných návštev.
 
V súlade so svojou pokrokovou tradíciou, gymnázium sa aj v súčasnosti zapojuje do najsúčasnejších trendov, o čom svedčí i skutočnosť, že sa stalo jedným z regionálnych stredísk pre odborné zdokonaľovanie profesorov. Toto stredisko vzniklo na škole r. 2000 a je prirodzeným vyústením účasti školy v projekte Open Society Fund „Tretie milénium“, ktorý r. 1997 školu vybavil najsúčasnejšou počítačovou technológiou. Jeho základným cieľom je uvádzanie novej technológie a komunikácie do vyučovacieho procesu v rámci čo väčšieho počtu predmetov. Za tým účelom zorganizované bolo niekoľko seminárov pre profesorov.
 
V rámci gymnázia pôsobí i Asociácia slovenských pedagógov, založená v marci 2001 za účelom kontinuitne sledovať problematiku slovenského školstva vo Vojvodine a pracovať na jeho vylepšení. Medzi jej prvoradé ciele patrí: vypracovanie vyučovacích programov pre predmety, ktoré priamo vplývajú na národnú a kultúrnu svojbytnosť vojvodinských Slovákov (slovenský jazyk a literatúra, dejepis, hudobná a výtvarná kultúra a pod.), korelácia učiva takýchto predmetov a oblastí a použitie najsúčasnejších vyučovacích postupov a prostriedkov. Gymnázium sa zapojuje i do radu medzinárodných projektov. Napríklad jedným z nich bol projekt „Schoolconnectiviti“, v období 2003 – 2005, v ktorom účinkovalo 10 škôl zo Srbska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory Macedónska, Rumunska, Bulharska, Albánska, Kosova a USA a financoval ho Catholic Relief Service State Department. Školy z juhovýchodnej Európy, účinkujúce v projekte, vybavil počítačovými učebňami a vyplatil i trovy internetu za účelom zoznamovania sa stredoškolákov z krajín tohto regiónu a USA prostredníctvom internetu.
 
foto
 
Gymnázium bolo zapojené i do významného medzinárodného projektu Podpora výchovy pre trvalo udržateľný rozvoj vo Vojvodine (2005 – 2007), zameraného na uplatňovanie súčasných riešení ekologickej problematiky a environmentalistiky, v školskej praxi. Projekt bol uskutočnený v rámci pomoci Slovenskej republiky Srbsku a rezultoval v publikovaní metodickej príručky pre učiteľov základných a stredných škôl Edukácia k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorú spoločne vydali Slovenska agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Slovenská republika a Asociácia slovenských pedagógov, Báčsky Petrovec, Republika Srbsko, v slovenčine a srbochorvátčine atď.
 
Za úspešné pôsobenie vo vzdelavání a výchove gymnáziu sa dostalo rad vysokých štátnych, republických a pokrajinských ocenení a uznaní: Rad bratstva a jednoty so srieborným vencom, Vukov diplóm, Iskra kultúry, Cena Jovan Mikić – Spartak, Cena„Dr. Đorđe Natošević“, Cena oslobodenia Vojvodiny, Cena Zväzu združení bojovníkov národnoosloboditeľskej vojny v Juhoslávii, Októbrová cena Obce Báčsky Petrovec a i.
 
Záverom teda môžme konštatovať, že sa, vo svojich začiatkoch, prakticky lokálne Slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci, založené pre potreby vzdelávania príslušníkov slovenskej menšiny v Juhoslávii, v súčasnosti postupne stáva sčasti i svetovým a že ho napr. záverečne školským rokom 2008/2009 úhrnne absolvovalo 3947 žiakov. Veľký počet z nich potom absolvoval i vysoké školy a stal sa nielen hybnou silou v rámcoch celkového života slovenskej menšiny v Srbsku, ale i rôznych prostrediach kde pôsobia (i na Slovensku). Mnohí z nich sa stali doktormi vied a niektorí i akademikmi, vedcami, vynikajúcimi umelcami a spisovateľmi, športovcami, lekármi, inžiniermi, významnými spoločenskými a kultúrnymi dejateľmi, politikmi a priam všetci, čo je snáď najdôležitejšie, poctivými a tvorivými ľuďmi a občanmi.