Súťaž triednych a školských časopisov

Vypisujeme 20. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov „PRO SLAVIS 2021" pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a škôl v zahraničí s výučbou jazyka slovenského. Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline. Spoluorganizátori súťaže: Obvodný úrad Žilina – odbor školstva, Žilinský samosprávny kraj - odbor školstva, Matica slovenská Martin, Mesto Žilina. Cieľ súťaže: Podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby. Do súťaže je nutné zaslať 3 rôzne čísla časopisov - periodikum vydaných v školskom roku 2020/2021, poprípade 2 čísla časopisov – periodikum do 31. októbra 2021.

 

Súťaž triednych a školských časopisov

 

V obsahu jednotlivých čísel by mala dominovať vlastná tvorba a nie prebrané články z iných masmédií, resp. xeroxové ukážky. S časopismi zaslať priloženú vyplnenú prihlášku do súťaže na adresu:

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Hollého č. 11
010 01 Žilina