Domovská

Štvrťstoročie zborového spevu novosadských Slovákov

Cez cirkevné dejiny bol spev na poprednom mieste v bohoslužobnom živote, rovnako aj v živote veriaceho ľudu. Spievanú reč melodickú si človek ľahšie zapamätá a ľahšie prenesie novému pokoleniu. Je preto samozrejmé, že cirkevné zbory Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi (SEAVC) v Srbsku majú svoju hudobnú minulosť, prítomnosť a veríme aj budúcnosť. Uvádza sa to v knihe, ktorú vydal novosadský cirkevný zbor SEAVC v Srbsku a ktorá je venovaná dvom speváckym zborom: 25-ročnému Cirkevnému speváckemu zboru Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku v Novom Sade a Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika, ako aj osemnásť ročnej činnosti Komorného zboru Agapé, ktorý tiež pôsobí pri CZ SEAVC v Novom Sade. V nedeľu 12. novembra 2023 pri príležitosti osláv usporiadali v chráme Božom koncert jubilujúcich zborov a prezentáciu tejto vzácnej publikácie. Na oslavu si pozvali i hostí: zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca s jeho umeleckou vedúcou Marienou S. Krivákovou.

 

Štvrťstoročie zborového spevu novosadských Slovákov

 

Štvrťstoročie zborového spevu novosadských Slovákov

 

Štvrťstoročie zborového spevu novosadských Slovákov

 

Štvrťstoročie zborového spevu novosadských Slovákov

 

Štvrťstoročie zborového spevu novosadských Slovákov

 

Štvrťstoročie zborového spevu novosadských Slovákov

 

Štvrťstoročie zborového spevu novosadských Slovákov

 

Štvrťstoročie zborového spevu novosadských Slovákov

 

Štvrťstoročie zborového spevu novosadských Slovákov

 

Štvrťstoročie zborového spevu novosadských Slovákov

 

Moderátor programu Rastislav Zorňan privítal prítomných a slovo odovzdal zborovému farárovi Branislavovi Kulíkovi, ktorý v tomto zbore pôsobí iba poldruha rokov, avšak už sa spolu s manželkou naplno zapojil tak do cirkevných, ako aj kultúrno-umeleckých a iných aktivít tohto zboru. Povzbudivými slovami sa prihovoril Jaroslav Kopčok, senior báčsky a farár hložiansky a Juliana Brtková, koordinátorka cirkevných spevokolov, ktorá je rad rokov spolu s manželom Jánom Brtkom, zborovým dozorcom, hnacím motorom v cirkevnom zbore.

V štvrťstoročných dejinách miešaného cirkevného spevokolu sa o jeho hudobné obsahy a kvalitu prednesu starali Janko Zorjan, Martin Kmeť, Juraj Ferík a Anna Crveniová, súčasná dirigentka. Pri tejto príležitosti všetkým vyjadrili úprimnú vďaku.

Zbor Agapé vznikol v roku 2005 z dievčenskej speváckej skupiny SKC P. J. Šafárika. Meno mu navrhol vtedajší novosadský farár Vladimír Obšust. Od jeho začiatku a dodnes v skupine spievali dobré speváčky a zbor nacvičovali skutočne dobré hudobníčky. Kvalita ich prednesu vždy bola na vysokej úrovni. Tak je tomu aj v súčasnosti, keď zbor vedie Tatiana Jašková, ktorá ho tentoraz „posilnila" aj mužskými hlasmi. Hudobný sprievod Đorđe Petriško.

„Keď vo vedení CZ SEAVC v Novom Sade rozhodli, že sa má vydať kniha pri príležitosti významných výročí dvoch speváckych zborov pôsobiacich aj pri cirkvi, aj pri Šafáriku, prvá idea bola zozbierať bohatý notový materiál piesní upravených pre zborový spev (dvojhlasné, trojhlasné, štvorhlasné) z repertoáru miešaného speváckeho zboru, ako aj piesne z repertoáru Komorného zboru Agapé, ktorý zahŕňa predovšetkým duchovné piesne (dvojhlasné a trojhlasné) s modernejšou úpravou náboženského charakteru, svetoznáme zborové piesne, piesne z Evanjelického spevníka, vlastenecké, slovenské hymnické, ale aj ľudové piesne. Konečná verzia knihy sa však čiastočne líši od pôvodného plánu. Okrem bohatého notového materiálu do pamätnice pribudli aj príspevky a niekoľko ďalších častí." Uvádza v predslove pamätnice Štvrťstoročie zborového spevu novosadských Slovákov (1998 — 2023) zostavovateľka a výkonná redaktorka Karmena Zorňanová.

O vzniku a prejdenej hudobnej ceste miešaného speváckeho zboru od začiatku pôsobenia až dodnes sa v knihe zmienila jeho súčasná vedúca Anna Crveniová. Podobne o činnosti Komorného zboru Agapé text napísala jeho členka a bývalá koordinátorka Anna Brtková-Valentová, ako i Marína Kováčová, jeho prvá vedúca. Na činnosť v zbore si v knihe zaspomínali aj Juliana Brtková, Janko Zorjan, Milina Sklabinská, Olivera Popadićová a Tatiana Jašková.

Na záver programu Branislav Kulík odovzdal kytice Juliane Brtkovej a Karmene Zorňanovej, ktoré sa najviac angažovali na príprave knihy a tiež aj vedúcim speváckych zborov, ktoré účinkovali v programe.

Oslava štvrťstoročia zborového spevu sa z chrámu preniesla aj do spolkových miestností SKC P. J. Šafárika, kde dobrá nálada pokračovala pri bohato prikrytých stoloch a dvoch chutných tortách venovaných oslávencom.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus