Knižnica v Kulpíne

Rozlúčka s Milou Bosićovou

Včera, 3. mája 2023 bola pochovaná etnologička Dr. Mila Bosićová (1930-2023). Celý pracovný život Mila Bosić strávila v Múzeu Vojvodiny a v roku 1994 odišla do dôchodku. Venovala sa skúmaniu srbských ľudových zvykov a tradičnej kultúry Slovákov v Srbsku. V roku 1980 v Múzeu vojvodinských Slovákov bola otvorená stála expozícia múzea, dovtedy najreprezentatívnejšia národopisná expozícia v tomto múzeu – Hmotná kultúra Slovákov vo Vojvodine, ktorá prezentovala kultúru a spôsob života vojvodinských Slovákov. Autorkou spomínanej výstavy bola doktorka Mila Bosićová. Jej prínos pre štúdium slovenskej kultúry je nezmerateľný. Napísala jedinú odbornú monografiu o ľudovom odeve vojvodinských Slovákov, ktorá je dodnes cennou literatúrou pre odbornú i laickú verejnosť. Túto smutnú správu zverejnili na stránke Múzeu vojvodinských Slovákov.

 

Rozlúčka s Milou Bosićovou

 

V pokračovaní uvádzame resumé z obsiahlejšej štúdie Mily Bosićovej zverejnenej v zborníku prác Poľnohospodárske tradície vojvodinských Slovákov:

„Slováci vo Vojvodine si zo svojej starej vlasti priniesli i časti svojej hmotnej a duchovnej kultúry. Známe je, že sa duchovná kultúra jedného národa mení a tratí omnoho pomalšie než elementy hmotnej kultúry, najmä ak ide o enklávy, takže neprekvapuje, že si i vojvodinskí Slováci zachovali prvky duchovnej kultúry až dodnes, hoci často i redukované, ale medzi národom známe, aspoň medzi staršími generáciami.

Časť tej bohatej duchovnej kultúry Slovákov sa vzťahuje na agrárne obyčaje, ktoré sprevádzali ich odveké zamestnania: poľnohospodárstvo a dobytkárstvo. Ich podstatou a hlavným cieľom bolo aby prispeli k lepšej úrode, zveľadeniu rodiny, zdravia, ale aj dobytka a hydiny.

O podstate mágie existujú vo vede rozličné názory. Niektorí ju privádzajú do súvislosti s relígiou, iní jej také miesto popierajú. Formy mágie sa systematizujú rôznymi spôsobmi. Najčastejšie sa mágia delí na bielu, ktorou sa želá dosiahnuť nejaký prajný účinok (napr. dobrá úroda, zdravie) a na čiernu mágiu, ktorou sa chce zapríčiniť inému nejaké nešťastie (napr. smrť, choroba, škoda). Mágia sa však môže deliť aj podľa ľudských aktivít, akými sú ekonómia, lov, poľnohospodárstvo, dobytkárstvo a i. V praxi vojvodinských Slovákov sú zachované prvky agrárnych obyčajov, resp. agrárnej mágie a to najčastejšie keď ide o cykly ročných sviatkov, obyčaje, ako i niektoré práce."

Zborník prác z medzinárodného sympózia Poľnohospodárske tradície vojvodinských Slovákov, ktoré prebiehalo v Novom Sade a v Petrovci 18. a 19. novembra 1988 vydal Spolok vojvodinských slovakistov v roku 1990 a vytlačil Obzor Nový Sad roku 1990. Redakciu tvorili Miroslav Krivák, hlavný a zodpovedný redaktor, Dr. Samuel Čelovský a Dr. Ján Kišgeci.

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články