O Kulpíne

Spolková činnosť v Kulpíne

KUS Zvolen Kulpín v tomto roku oslavuje 50 rokov obnovenej činnosti spolku. Spolok bol však založený o 24 rokov skôr, prvé stopy svedčiace o organizovanej činnosti a založení spolku, ktorý sa menoval SKOS Zvolen v Kulpíne, siahajú po začiatok augusta roku 1948, keď bol overený štatút tohto spolku. Jeho prvým predsedom bol Michal Hlaváč. Zo začiatku činnosť spolku bola čulá a v tom období SKOS Zvolen vítal hostí z okolitých dedín a v okolí i hosťoval s nacvičenými divadelnými hrami, spevmi, tancami a kultúrno-umeleckými programami. Na početné hosťovania členovia tohto spolku cestovali na sedliackych vozoch. Osobnosti vtedajšieho spolkárskeho života, ktoré rozvlňovali hladinu mora kultúry, boli učiteľka Mária Vadnálová a Ján Valentík, menovaný i majster, niekedy i s prezývkou Čochan. Mária Vadnalová rod. Boldocká, (1905-1993), učiteľka, pôsobila v kulpínskej základnej škole v období 1947 – 1963. Sama bezdetná, na prvý pohľad strohá, deti však mala veľmi rada a ich výchove a vzdelávaniu sa venúvala nielen v škole, ale aj v rámci početných mimoškolských aktivít. Nacvičovala programy, divadielka, chodievala s deťmi na výlety...Nebolo to v tom čase ani trochu ľahké, cestovalo sa pomaly, vlakom a vozmi s konským záprahom.

 

V hornom rade: Mária Vadnálová, Zuzana Melichová, Anna Danková, Samuel Mesár, Samuel Nongrádi, Michal Zelenák, Katarína Melichová, Ján Andrášik, Ján Jurík a Pavel Benka. Dolu: Mária Dorčová, Anna Bažaľová, Anna Krošláková, Zuzana Rumanová, Mária Vágalová, Zuzana Čelovská (foto archív Ján Andrášik)

 

V hornom rade: Mária Vadnálová, Zuzana Melichová, Anna Danková, Samuel Mesár, Samuel Nongrádi, Michal Zelenák, Katarína Melichová, Ján Andrášik, Ján Jurík a Pavel Benka. Dolu: Mária Dorčová, Anna Bažaľová, Anna Krošláková, Zuzana Rumanová, Mária Vágalová, Zuzana Čelovská (foto archív Ján Andrášik)

 

Pavel Kantár, Ján Valentík, Simon Jašo, Ján Lomen, Ján Majnár, Andrej Šimo, Ján Peťkovský, Mária Rumanová, Daniel Pixiades, Ján Šimo (foto archív Daniel Pixiades)

 

Pavel Kantár, Ján Valentík, Simon Jašo, Ján Lomen, Ján Majnár, Andrej Šimo, Ján Peťkovský, Mária Rumanová, Daniel Pixiades, Ján Šimo (foto archív Daniel Pixiades)

 

Do práce SKOS Zvolen zapojení boli kulpínski učitelia a iní snaživci, medzi ktorými treba osobitne vyzdvihnúť týchto aktívnych členov: Pavel Kantár, Ján Šimo, Ján Peťkovský, Ján Lomen, Michal Čelovský a ďalší. Pri tomto treba konštatovať, že zápisnice, uznania, listiny a iné dokumenty z tohto obdobia sa alebo nezachovali, alebo sú veľmi kusé. Niektoré údaje predsa možno zistiť zo spomienok pamätníkov, z dobovej tlače a z kalendárov, tiež na základe zachovaných fotografií v domácich archívoch.

Na začiatku päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia činnosť spolku vrcholila, no čoskoro ochabla a od roku 1956 pomaly už utíchala. Učiteľ Daniel Pixiades do Kulpína prišiel pracovať v januári roku 1952 a podobne ako aj ostatní učitelia ihneď bol zapojený aj do činnosti spolku. V Kulpíne strávil desať rokov, v kulpínskej škole pôsobil do januára 1962. Na činnosť spolku si takto spomína:

„V čase môjho príchodu do Kulpína Kultúrny spolok Zvolen už existoval a mal rozprúdenú veľmi čulú činnosť. Bol som tým veľmi prekvapený a dostával som i časté pozvánky na programy, ktoré organizoval Zvolen. Vtedy v Kulpíne žila pani Nenika Lačoková (tak sme ju oslovovali, nepamätám si na jej pravé krstné meno). Táto dobrá žena vo vyššom veku darovala jednu miestnosť vo svojom dome nedávno založenému spolku, čo prispelo k rozprúdeniu viacerých aktivít, zvlášť divadelnej odbočky, speváckych vystúpení, činnosti knižnice a pomohla sa tým aj realizácia viacerých zájazdov s divadelnými hrami do slovenských osád v Báčke a Srieme, ale aj činnosť v samotnej osade, kde sa v oslavovaní rôznych sviatkov uskutočňovali i veľmi vydarené predstavenia. V tom čase mal Kulpín najväčší počet riadnych členov spolku. Vo všetkom tom som bol angažovaný v rôznych podujatiach, zvlášť v oslavovaní Prvého mája. Na zasadnutiach spolku vždy bolo prítomných vyše sto osôb. Mal som so svojim pomocníkom úlohu ísť po osade a zbierať členské ale i získavať nových členov. Predstavenia vždy boli bohato navštívené a konali sa v mestskej kino-sále, v Lomenovej krčme a v krčme u Stevana Grujicu Batuša. Vtom čase boli organizované i folklórne vystúpenia za sprievodu domácich harmonikárov. Jeden z nich bol i Janko Šimo. Neskoršie i Samuel Lipták a niekedy aj Martin Kmeť. Kulpín patril do osád s väčším počtom talentovaných hercov a sólo spevákov. Zvlášť som si zapamätal speváčky sestry Labátove: Zuzanu, Annu a Máriu-Maju, ktoré boli veľmi populárne nielen v Kulpíne, ale i všade kde Zvolen vystupoval s jeho programami. Najusilovnejšou režisérkou bola Mária Vadnálová Boldocká. Ona nacvičila takmer všetky divadelné hry. Medzi najaktívnejšími členmi a zakladateľmi spolku boli pán majster krajčír Ján Valentík, Pavel Kantár, Ján Šimo, Ján Peťkovský, Ján Lomen, Michal Čelovský, ale i ďalší ktorí sa starali o pravidelnú činnosť jednotlivých odbočiek. Učiteľ Pavel Cesnak bral účasť v bezmála každom divadelnom predstavení, tiež i Ján Majnár a viacerí iní, ktorých mená som, žiaľbohu, zabudol. Domnievam sa, že by bolo najlepšie v knižnici vyhľadať zápisnice, v ktorých by sa mohli nájsť potrebné údaje."

Spolková činnosť na sklonku 50-tych rokov postupne chabla až nakoniec v šesťdesiatych rokoch aj zamrela. Obnovená bola v roku 1972.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články