Kulpínska svadba

K nedožitým deväťdesiatinám Dr. Márie Myjavcovej

Mária Myjavcová, rod. Sýkorová sa narodila 1. júna 1934 v Báčskom Petrovci. Základnú školu ako aj slovenské gymnázium vychodila v rodisku, po čom študovala na Filozofickej fakulte v Belehrade na Katedre slavistiky český a slovenský jazyk a literatúru. Po skončení štúdií krátko pôsobila na Gymnáziu a učiteľskej škole v Petrovci a potom ako jazyková redaktorka a neskôr aj ako novinárka v slovenskom týždenníku Hlas ľudu, neskôr ako jazyková redaktorka vo vydavateľstve Obzor v Novom Sade. Od r. 1964 pôsobila na Filozofickej fakulte v Novom Sade ako externá odborná spolupracovníčka pre slovenský jazyk. Od r. 1968 až po odchod do dôchodku koncom r. 1991 bola v stálom pracovnom pomere v Oddelení slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte v Novom Sade najprv ako odborná spolupracovníčka, potom ako vyššia odborná spolupracovníčka a od r. 1981 ako odborná poradkyňa pre slovenský jazyk.

 

Viera Boldocká, Mária Myjavcová a Michal Týr

 

Viera Boldocká, Mária Myjavcová a Michal Týr

 

Ako členka slovenskej komunity vo Vojvodine, profesorka Myjavcová zohrala dôležitú úlohu v zachovaní slovenského jazyka a kultúry v tejto oblasti. Bola aktívna v rôznych komunitných aktivitách a podujatiach, ktoré podporovali slovenskú identitu a tradície. Ako pedagogička mala významný vplyv na mnohých študentov, ktorí pod jej vedením dosiahli úspechy vo svojich kariérach. Mária Myjavcová bola príkladom úspešnej odborníčky, ktorá zanechala trvalý odkaz nielen vo svojom odbore, ale aj v komunite, z ktorej pochádza.

Mária Myjavcová postgraduálne štúdium absolvovala na Filologickej fakulte v Belehrade, kde r. 1979 obhájila aj magisterskú prácu Syntaktické a sémantické zhody a rozdiely medzi pomocnými slovesami vslovenskom a srbochorvátskom jazyku a vplyv na ich používanie a význam v reči slovenskej obce Báčsky Petrovec. Roku 1987 obhájila na Filozofickej fakulte v Novom Sade doktorskú dizertáciu Vývin spisovnej slovenčiny v podmienkach kontaktu so srbochorvátskym jazykom. Roku 1988 získala hodnosť docentka slovenského jazyka. Vyučovala predmety zo súčasného slovenského jazyka. Externe prednášala na pedagogických akadémiách v Novom Sade a v Sombore vysunuté oddelenie v Petrovci a na Učiteľskej fakulte poslucháčom Slovákom predmety slovenský jazyk a metodika vyučovania slovenského jazyka. Tieto biografické údaje sú uvedené v knihe 50 rokov vysokoškolskej slovakistiky v Novom Sade (1961 – 2014), kde je v zozname profesorov na Filozofickej fakulte, študijnej skupiny Slovenský jazyk a literatúra, Mária Myjavcová zaradená na štvrté miesto, hneď po Michalovi Filipovi, Jánovi Kmeťovi a Danielovi Dudkovi.

Mária Myjavcová sa orientovala najmä na slovensko-srbský bilingvizmus, sociolingvistické výskumy a jazykovú kultúru. Popri vedeckovýskumnej slovakistickej činnosti sa venovala aj písaniu učebníc slovenského jazyka, prekladaniu do slovenčiny a písaniu esejí.

Zomrela vo veku 88 rokov, 25. októbra 2022. Pochovaná je v Báčskom Petrovci.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články