Klub poľnohospodárov Kulpín

Pastiersky list biskupa SEAVC v Srbsku

To svetlo, Bože, čo svitlo v slávnej noci, nech zažiari nám z Tvojej moci!
A v svetle tom nech deťmi vieme byť, pri jasliach stáť a Teba velebiť! Amen!
(Martin Rázus)

 

Pastiersky list biskupa SEAVC v Srbsku

 

HOSPODIN A JEHO POMAZANÝ

„Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti Jeho Pomazanému: Spretŕhajme ich okovy a zhoďme zo seba ich putá! Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje, Pán sa im vysmieva. Vtedy prehovorí k nim rozhnevaný a vo svojej prchkosti ich vydesí: Ja sám som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svätom vrchu! Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo. Riekol mi: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa, a dám Ti národy ako dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva. Roztlčieš ich železným prútom, rozbiješ ako hlinenú nádobu. Tak teraz, králi, zmúdrejte, dajte sa poučiť, sudcovia zeme! Slúžte Hospodinovi s bázňou a s chvením Mu bozkávajte nohy, aby sa nerozhneval a vy aby ste cestou nezahynuli; lebo náhle vzplanie Jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, čo sa k Nemu utiekajú!"

 

Pastiersky list biskupa SEAVC v Srbsku

 

Vianoce – sviatky radosti, lebo zjavila sa milosť Božia. Pripomíname si na tento veľký sviatok – narodenie Ježiša Krista v Betleheme, ale ako cirkev, nevesta Kristova očakávame aj Jeho druhý príchod tak, ako nám zasľúbil.

I keď naša spoločnosť a celý svet prežíva neblahé časy, ba i trpké chvíle a zaťažené sú naše mysle vojnami v Ukrajine a na Blízkom východe, s možnosťou, že sa rozšíri celý svet, predsa naša radosť z narodeného Spasiteľa nemôže byť narušená ako Božích detí. Kristus povedal: „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet" (J 16, 33). My oslavujeme narodeného a pokojného kráľa uprostred nepokojného sveta. Narodením Božieho Syna sa nám všetkým ponúka pokoj s Bohom. To hovorí Božie slovo, a to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy (J 1, 14). On je ten dávno zasľúbený a prorokmi predpovedaný. V Betleheme na slame sa narodil kráľ – Boží jednorodený syn. Písmo nám svedčí, že keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem (Mt 2, 3). A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé (J 3, 19).

Do betlehemskej noci sa zjavilo svetlo a teplo nebeskej hviezdy. Osvietilo pastierov a zohrialo ich srdcia, naplnilo láskou nášho Boha. Bolo im oznámené, čo ako majú konať. Ísť do Betlehema a nájdu nemluvniatko v plienkach obvinuté v jasliach. Boh poslal svojho Syna, aby sa narodil v chudobe pre spásu celého sveta. Pastieri vykonali svoju misiu, zanechali svoje stáda a odišli do Betlehema. Tak máme aj my ako veriaci ľud konať a ísť za Ježišom.

V 2. žalme aj prvotná cirkev videla proroctvo o svojom kráľovi Ježišovi Kristovi. Keď sa Boží ľud raduje, v žalme vidíme, čo robia nepriatelia Boží. Preto žalm začína otázkou. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti, zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti Jeho Pomazanému? Tu sa vyslovuje počudovanie nad ich konaním, ktoré je hodnotené ako zbytočné, prázdne a bezobsažné. Aj keď nejde o otvorenú vzburu, čo nám prezrádza exegéza textu, ale ide o tiché mrmlanie a šepkanie tajných rozhovoroch, predsa je to spoločná porada a výpočet nepriateľov evanjelia. Boh však na to reaguje pokojne. Smeje sa a Jeho smiech vystupuje do výsmechu ku všetkým ľudským vyčíňaniam. Hrniec sa chce merať s hrnčiarom. Stvorenstvo so Stvoriteľom. Vo svojej milosti Boh chce človeku dať čas na milosť pokánia, chce sa nad poblúdeným zmilovať. Keď však zasadne na súdnu stolicu, tak bude zle s priestupníkmi zákona. Súčasne sa otvára veriacim výhľad k poslednému súdu, ku ktorému zasadne Baránok. Nakoniec sa smiech stupňuje a mení sa na hnev, ktorý ráz predesí národy. Hospodin má zvrchovaný nárok na celú zem. Všetky ľudské snahy zvrhnúť ho z trónu sú márne. Ani vzbura, vrcholiaca v ukrižovaní Syna Dávidovho, Kráľa kráľov, Hospodinovu vládu nemôže ohroziť. Kráľ kráľov kraľuje kráľom. Ježiš prišiel ako malé a bezmocné dieťa do tohto sveta, ale za týmto bezbranným kráľom stojí Hospodin. Hospodin prijíma kráľa za svojho prirodzeného jednorodeného syna, ktorý má právo žiadať si hocičo a Hospodin mu zasľubuje vládu nad celým svetom. Scéna dosahuje kozmické rozmery. Slovo „DNES" znamená večnosť, ktorá je pre Boha trvalou prítomnosťou. Preto sú všetci pozvaní, aby konali rozumne, aby prišli k rozumu, aby stáli v službe Bohu a v podriadení sa jeho vôli. Bozkávanie nôh panovníka ako prejav podriadenosti bolo v Oriente bežné. Podriadenosť je jediný možný únik pred Božím hnevom, ktorý môže rýchlo vzplanúť. Vianočné udalosti nám dávajú možnosť pochopiť Boží zámer so svetom. Božiu lásku k nám, ale i Jeho spravodlivosť, kto neprijme Božieho syna. Práve kresťanská zvesť o víťazstve Vzkrieseného je súčasne i naplnenie prastarej nádeje Božieho ľudu vyjadrené v 2. žalme. Márne budú brojiť proti Tebe. Nepremôžu ťa!

Milí bratia a sestry, pripomíname si narodenie Božieho syna v meste Betleheme, ktorý je Kristus Pán. V Ňom sa nám zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom. Snažme sa o to, aby aj iní ľudia prišli k viere, radosti a novej nádeji, aby vo svete bolo menej strachu, menej súženia a viacej pokoja, lásky a porozumenia.

Želám vám všetkým radostné prežitie Vianoc a požehnaný , milostiplný rok Pánov 2024.

Váš v Pánu oddaný, prvý medzi rovnakými, otrok Pána Ježiša Krista a služobník ľudu Božieho,

 

Mgr. Jaroslav Javorník, PhD.
Biskup

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články