Spolok žien

Juraj Šefčík a história z Hlbokého

Evanjelická fara v Hlbokom je historickou pamiatkou a významná nielen pre evanjelikov, ale i pre celý náš slovenský národ. Veď tu 45 rokov (1843-1888) pôsobil farár, spisovateľ, vydavateľ, redaktor, organizátor slovenského národného hnutia Jozef Miloslav Hurban, ktorý bol autorom mnohých literárnych útvarov. Ako je všeobecne známe, práve v Hlbokom sa v roku 1843 uskutočnili porady so Štúrom a Hodžom o prijatí stredoslovenčiny ako základu spisovného jazyka. V súčasnosti, konkrétne od 1. augusta 2021, je tu námestným farárom Juraj Šefčík. Neprišiel do neznámeho prostredia, pretože posledných šesť rokov administroval tento cirkevný zbor zo susednej Senice. Už vtedy nachádzal na fare a v priľahlých priestoroch rôzne vzácne písomnosti. Počas rozsiahlej rekonštrukcie fary a kostola, ktorá bola vykonaná v posledných rokoch, boli objavené aj ďalšie písomnosti a artefakty. Aj to bolo inšpiráciou pre inštalovanie výstavky v priestoroch kostola.

 

Juraj Šefčík a história z Hlbokého

 

Juraj Šefčík a história z Hlbokého

 

Juraj Šefčík a história z Hlbokého

 

Juraj Šefčík a história z Hlbokého

 

Juraj Šefčík a história z Hlbokého

 

Výstava sa týkala predovšetkým kostola, ktorý v tomto roku bude mať 235. výročie od svojej posviacky. Brat Šefčík spracoval pomerne kompletnú správu o jeho histórii. Povolenie na jeho stavbu bolo vydané 15. februára 1787, základný kameň bol položený a slávnostne vysvätený 24. apríla 1787. V stene za oltárom je zabudovaná pamätná doska s týmto dátumom. Posviacka sa konala v tom istom roku 11. novembra. Bola to zatiaľ prázdna stavba bez veže, zvonov, oltára, bez kazateľnice i organu, ale bohoslužby tu už mohli odbaviť. Bolo však treba veľa zbierok a obetí, aby kostol mohol fungovať. Postupom času začal kostol čiastočne chátrať a keď v roku 1843 prišiel J. M. Hurban do Hlbokého, zapísal vo svojich zápiskoch, že kostol je v dosť žalostnom stave.

On však mal charizmatický dar nadchnúť verejnosť a tak postupne, rôznymi zbierkami, sa podarilo kostol opraviť. Pri 70. výročí posviacky boli vysvätené aj nové časti chrámu. Na zveľaďovaní kostola Hurban pokračoval vlastne po celý svoj život. Zo stého výročia posvätenia zveľadeného chrámu sa však dlho netešil, pretože o necelý rok po výročí zomrel.

Keď sme prejavili o prehliadku záujem, brat farár Šefčík nám s veľkou ochotou „svoju" výstavu predstavil, upozornil na tie najdôležitejšie, resp. najvzácnejšie exponáty. Našli sme tu viaceré matriky narodených, konfirmovaných, sobášených - pri niektorých menách si Hurban robil rôzne poznámky. Bola tu aj Doktorská – dizertačná práca J. M. Hurbana, vydaná knižne v roku 186l. Nachádza sa tu i obecná kronika „Záznamy richtárskej kancelárie o dianí v obci Hlboké" z roku 1653, v ktorej boli okrem obecných, zapísané aj cirkevné udalosti. Jej titulná strana je dokonca vo farebnej úprave. Významná je aj pôvodná Postila - kázňové texty Martina Filadelfiho z roku 1602. Samozrejme je tu viacero Hurbanových úradných i súkromných listov. Pozreli sme si zoznam všetkých hlbockých farárov s príslušnými poznámkami - spolu ich bolo 22 a tiež zoznam desiatich kaplánov, ktorí Hurbanovi vypomáhali, alebo ho zastupovali počas povstania i počas jeho väzenia. Všetky písomnosti sú označené slovenským textom, pretože nie každý vie čítať starodávne nápisy. Výstavu dopĺňajú dobové svietniky, kalich aj s puzdrom - „futrálom" či „zvonček" - vyšívaný meštek na vyberanie ofery.

Inštalovaním tejto výstavy nazrel brat Šefčík do histórie a tento pohľad doprial aj iným, aby sa mohli priblížiť k starým časom. Na malom priestore sú tu zaznamenané významné udalosti z našej evanjelickej minulosti. Výstava je určená pre širokú verejnosť či už domácich alebo z okolia a možno by zaujala aj historikov.

 

Oľga Zlochová

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články