Podmienky používania

Veľký báčsky kanál projektovali potomkovia Jána Štrbu

Dôstojnícko-šľachtický rod Kiš je slovenského pôvodu z Novohradskej župy, evanjelického vierovyznania, ktorý sa časom pomaďarčil. Cisár Leopold I. udelil šľachtický titul kapitánovi pechoty Jánovi Štrbovi 30. decembra 1691. Jeho potomkovia ponesú priezvisko Kiš a jeho vnukovia Joseph (nar. 1748 v Budíne) a Gavrilo Kiš (nar. 1751 v Eperješi) navštevovali Vojenskú inžiniersku akadémiu vo Viedni. Starší Joseph Kiš sa stal v roku 1788 inžinierom báčskej Komorovej administrácie a so svojím bratom Gavrilom (Gaborom) v roku 1791 pre cisára Leopolda II. vypracovali podrobný návrh na vykopanie kanálu medzi Dunajom a Tisou v Báčke. Po tom, čo ich projekt akceptoval viedenský dvor a po založení akciovej Kanálovej spoločnosti boli bratia Kišovci vymenovaní za riaditeľov tohto najväčšieho stavebného projektu v tej dobe v Európe s jednou tretinou budúceho čistého zisku. Joseph Kiš ešte predtým, ako inžinier Kráľovskej komory, pracoval na regulácii Dunaja pri Požune (Bratislava) a Moháči, ako aj v komorskej štvrti Viedne. Koncom sedemdesiatych rokov 18. storočia ako kráľovský komorný inžinier, matematik a hydraulický inžinier prišiel do Báčky a usadil sa v Apatine. Píše o tom Milan Stepanović v knihe Plemićke porodice u Somboru do kraja XVIII veka (Šľachtické rodiny v Sombore do konca 18. storočia)

 

Veľký báčsky kanál projektovali potomkovia Jána Štrbu

 

Rod Kiš bol na základe šľachtického listu zo Šarošskej župy a podľa zobrazeného erbu z roku 1691 zaradený 17. marca 1783 do šľachty Báčskej župy. Vzhľadom na zmenu priezviska tohto rodu mal župný fiškál Mihailo Adamović námietky voči originalite šľachtického listu, preto si vyžiadal dodatočné potvrdenia z Turčianskej župy, kde bol tento rod, ešte ako Štrbovci vyhlásený za šľachtu v roku 1692.

Keďže pre neplánované ťažkosti prekopanie 110 km dlhého kanála od Dunaja pri Monoštore po Tisu pri Feldvare (Bačko Gradište) enormne presiahlo plánované finančné prostriedky bratov Kišovcov v roku 1797 z projektu odvolali a keď v roku 1802 Franzov (dnes Veľký báčsky) kanál bol dokončený, jeho projektanta nepozvali ani na slávnostné otvorenie. Mladší brat Gavrilo Kiš zomrel v roku 1800 a hlavný projektant Josip (Joseph) Kiš zomrel zchudobnený a zatrpknutý v roku 1813 v Sombore. Pochovaný je pri kanáli vo Vrbase, kde mal malý majetok. Viac o bratoch Slovákoch, ktorí sú projektantmi Veľkého báčskeho kanálu na stránke Ravnoplov TU: https://www.ravnoplov.rs/braca-koja-su-projektovala.../

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články