SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009

90 rokov nášho gymnázia
 
SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009
 
píše Samuel Boldocký
 
Časť V.- súčasná doba
 
V súčasnosti Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci je modernou kádrovo a hmotne dobre vybavenou školou, jednou z najvybavenejších v Srbsku. Výučba sa koná v jednej, dopoludňajšej zmene v 21 učebniach štandardných dimenzií a v 4 pre menšie skupiny. Jazyky a spoločenské vedy sa vyučujú v starej, pre dedinské pomery veľkolepej budove, (ktorú projektoval architekta Jozef Šalanský) a prírodovedné predmety a matematika v už spomínanom pavilóne.
 
foto
 
Kolektív školy zo 70-tych rokov
(foto: archív školy)
 
Dve učebne v starej budove sú upravené na počítačové kabinety, ktoré sa stále dopĺňajú počítačmi novšej generácie a počítačmi sú vybavené i všetky kabinety, zborovňa i kancelárie. Jeden z kabinetov pre cudzie jazyky je adaptovaný na multimediálnu učebňu. Hodiny telesnej výchovy sa konajú v renovovanej telocvični: veľká sála je určená pre športové hry a malá pre gymnastiku. V školskom dvore sú dve ihriská – pre hádzanú a basketbal, ktoré sa môžu upraviť i pre volejbal resp. tenis a malý futbal.
 
Škola má vlastnú knižnicu s viac ako 20 000-ovým knižným fondom. V starej budove je slávnostná sieň s koncertným klavírom (v minulosti v slávnostnej sieni bývali povestné „séla“ – tanečné zábavy s populárnou hudbou), výtvarná galéria s vystavenými dielami bývalých žiakov, nová klubovňa pre zasadnutia žiackeho parlamentu, prácu redakcie školského časopisu a družné posedenia a školský rozhlas. Inštalované sú i bezpečnostné zariadenia a steny oboch budov krášlia obrazy všetkých generácií maturantov.
 
Slávnostná sieň školy je otvorená i pre potreby užšieho a širšieho prostredia, takže sa v nej, okrem školských kultúrnych manifestácií, organizujú koncerty, promócie kníh, recitály, vystúpenia speváckych zborov a speváckych skupín a pod. ale i stretnutia so známymi spisovateľmi, vedecké konferencie, prednášky atď. Sály pre telesnú výchovu okrem žiakov používajú i športové kluby a rekreačné skupiny.
 
foto
 
foto: archív školy
 
Na škole tradične (okrem Sládkoviča, ktorého členovia vydávajú rovnomenný školský časopis, a športových sekcií) pracujú rôzne záujmové kultúrno-umelecké, vedecké a iné krúžky: dejepisný, zemepisný, ekologický, astronomický, fotokrúžok a i. V súlade s dobou medzi najaktívnejšie sa zaraďuje krúžok ekologický, ale najmä informaticko-počítačový, ktorého členovia dosahujú mimoriadne úspechy aj v rámci medzinárodných súťaží. Predstavitelia žiakov riadne účinkujú i na všetkých súťažiach zo slovenčiny, na ktorých sú spravidla najvyššie ocenení.
 
Keď ide o kultúrno - umelecké krúžky, na súťaženiach (lokálnych, pokrajinských a republikových) tradične vystupujú i najlepší recitátori školy, na ktorých sú spravidla vysoko až najvyššie ocenení. Na škole existuje i dramatická sekcia, ale v súčasnosti najúspešnejšie pracujú folklórna sekcia a sekcia džezového baletu, ktoré riadne účinkujú, s vynikajúcimi úspechmi, na súťaženiach žiackych domovov a tiež i dievčenský spevácky zbor a hudobno-vokálna skupina. Tieto krúžky sa pravidelne zúčastňujú i na folklórnych festivaloch a príležitostných kultúrno-umeleckých a iných poriadaniach užšieho a širšieho prostredia a významu.