Archív

Etymológia a pôvod slovenských priezvisk na Dolnej zemi.

Etymológia a pôvod slovenských priezvisk na Dolnej zemi.
Píše Ján Kulík
 
Otázok na uvedenú tému máme čoraz viacej, lenže úmyselne sme od toho bočili, lebo vysvetlenie nie je jednoduché. Priezviská sú nám komplikované, komplikovanejší je ich pôvod. Cesta na Dolnú zem nebola vždy priama. Išlo sa okľukami. Ten náš kolonista, alebo ak vám lepšie sedí priekopník, často sa skrýval, aby ho zemepán nenašiel a menil si priezvisko, lebo ako spomínajú dobové listy, neraz si „pán Brat“ od svojho „pána Brata“ žiadal vydanie utečencov.
 
Vraj len z Petrovca na návrat prinútili vyše 40 rodín. Zemepán totiž zbadal, kam mu utiekli poddaní. Ľudia sa však vynachádzali. Menili si priezviská. Ku tejto zmene dochádzalo úmyselne, alebo v novom prostredí si sami, možno noví dedinčania ich nazvali podľa „poslednej adresy“, ako Legíň, Maglovský, Abelovský... Mnohí však majú aj svoje pôvodné priezviská a tu sa vyžaduje preskúmanie frekvencie výskytu na Slovensku, lenže pozor! Južné Slovensko má z časti podobný problém. Bola to prvá zastávka nejednej rodiny a posunom ďalej na juh, neraz ako priezvisko majú niečo iné, najčastejšie „prezývku“, ako Váhan, Považan a pod. Mnohí sa „dočasne“, na niekoľko rokov, možno aj generácií, usadili v súčasnom Maďarsku a namiesto pôvodného priezviska, začalo im slúžiť prímeno, ako napr. Gedeľovský, Maglovský (Maglódsky), Agárský (Agardský) a pod.
 
Mnohí majú vyložene maďarské, ako Melega, Lovás, Lovaš, Virág... Časté sú aj pôvodne nemecké, Šuster, Hansman, Krón, Tiefenbach, Gábler atď. a nechýba ani holandských, Andel, Arkel... alebo aj gréckych, Kardelis, Lepóris, Pavlis, Pixiades...
 
V.H.V. (Vladimír Hurban Vladimírov), svojho času ev. kňaz v Starej Pazove, v “Národnom kalendári“ z roku 1941. udáva priezviská, ktoré sa vyskytujú v Pazove. Na jeho klasifikovanie pôvodu, môžeme mať celkom opodstatnené výhrady, avšak faktom je, že ich zachytil a videl aj určitý posun v písaní.
 
Rodinné mená staro-pazovských Slovákov – evanjelikov možno podeliť na štyri skupiny, a to: I, skupina, pôvodné slovenské rodinné mená, II. skupina neslovenské rodinné mená, III. skupina, rodinné mená z krstných mien a IV. skupina, neznámy pôvod.
 
Podľa dnešného stavu, máme rodinné mená, ktoré už neexistujú a spomínajú sa už len ako prímená k jednotlivým rodinným menám (napr. Maglóďan ako prímeno za Gašpar).
 
Písanie týchto rodinných mien v Starej Pazove veľmi kolíše, píšu sa raz podľa slovenského pravopisu, raz podľa výslovnosti a dnes, keď cyrilica zavládla ako úradné písmo, písanie rodinných mien je podľa toho chýrneho pravidla Vukovho: Piši, kako govoriš!
 
Veľká nekonzekventnosť panuje zvlášte pri písaní neslovenských rodinných mien. Ako je známo, s kolonistami-Slovákmi, prišli hneď na počiatku (r. 1770) i mnohí Maďari-kalvíni, ktorí však onedlho zanechali i svoj maďarský pôvod i náboženstvo a stali sa Slovákmi-evanjelikmi. Do roku 1874 písaly sa v matrikách takéto mená latinsky a podľa maďarského pravopisu, potom do roku 1888 slovensky. Od tohoto roku (1888) písaly sa matriky v úradnom (chorvátskom) jazyku a tu nastaly nové premeny, ale len pri neslovenských rodinných menách. Na pr. maďarské rodinné meno Sárközi písalo sa Šárkezi – ale pri obci, kde dovtedy neboli Slováci-úradníci, toto meno písalo sa: Šarkezi a vyslovovalo sa Šarkézi!
 
Dodnes sa píšu naše slovenské mená podľa Vukovho spôsobu – a sami ľudia píšu dnes na pr. Klaćik, namiesto Klátik. Dĺžky, dvojhlásky, mäkčene, ypsilony dnes vôbec vari u našich ľudí neexistujú! Keď aj na pr. naše krásne slovenské mená ako Krupinský, Podlavický, Sklabinský píšu si ľudia s „y“ – ale už tú dĺžku na „ý“ nedáva nikto. Čo viac, i naše slovenské meno Petrovič – pazovský Slovák napíše si pravdaže podľa srbského: Petrović, keď aj je jasné, že Petrovič nepochádza zo Srbov. Najväčšiu rozdielnosť ukazuje rodinné meno Ďarmotský. Toto meno píše sa v Pazove asi na 8 spôsobov! – a predsa len jeden-jediný je správny: Ďarmotský! Tu máte tých 8 rozličných spôsobov: Gyarmaczky, Jarmacki, Gjarmacki, Djarmocki, Ďarmocki (kde je chorvatske D - s vodorovnou čiarkou), Gjarmocki, Ďarmocki, - a teda správne Ďarmotský!
 
Viďme teda tie štyri skupiny rodinných mien v Starej Pazove a prosíme našich ľudí, aby si aspoň vo svojom privátnom obcovaní, písali mená podľa slovenského pravopisu i keď sú a chcú byť Slovákmi!
 
I. skupina. Pôvodné slovenské mená.
 
1. Koncovka mena na –ský, -cky a –cký.
Agársky (správne Agárdsky), Boťanský, Bušinský, Bukovinský, Bzovský, Cerovský, Cinkotský, Čemerský, Dobroňovský (správne Dobronivský), Dolánsky, Domonský, Dvornický, Ďarmotský, Gengeľacký, Kečkemetský, Kavický, Kokavský, Krupinský, Lehotský, Litavský (správne Lietavský), Majorský (správne Majerský), Mičinský, Maglódsky, Nedelický, Opavský, Párnický, Podmajorský (správne Podmajerský), Podlavický, Reznícky, Rybársky, Ružinský, Selský, Sklabinský, Stupavský, Súdovský, Šipický, Topoľský, Trnovský, Venerský, Vyšehradský, Záborský.
 
2. Koncovka na –ik, -ič.
Babík, Beník, Bielčik, Demáčik, Ďaudík, Faslík, Ďurčík, Hadrík, Husárik, Gálik, Klátik, Kopčík, Králik, Karlík, Kuchárik, Kulík, Leník, Maďarík, Nosárik, Náhlik, Ondrík, Pavlík, Pecník, Slančík, Švagrík, Uhrík, Vandlík, Valentík, Mackovič, Petrovič.
 
3. Koncovka na –ák, -iak, -iar.
Karnák, Bendák, Burčiar, Horniak, Ivák, Materák, Šeprák, Števák, Ušiak, Zelenák.
 
4. Koncovka mena na –an.
Binguľčan, Chlebian, Mikľan, Križan, Maglóďan, Menďan, Lešťan, Potran (správne Pôtran), Ruman, Turan, Turčan, Zolňan, Zdychan, Zorňan.
 
5. Koncovka na –a, -o.
Beňo, Bako, Čička, Ďurica, Gubica, Gallo, Haľana, Hloda, Haško, Jašo, Leňo, Mikula, Kričko, Macho, Malko, Kuťko, Haťko, Klinko, Klonka, Suďura, Sumaco, Kňazmaco, Kandera, Miťko, Paputa, Štrba, Strižko, Vrška, Ugora.
 
6. Prídavné mená.
Biely, Čierny, Hlavatý, Kuľhavý, Plachý, Povolný.
 
7. Remeslá a profesie.
Čipkár, Debnár, Hruškár, Hudec, Kamenár, Kolár, Kočiš, Kováč, Kovár, Mäsiar, Mlynár, Lekár, Metlár, Olejkár, Pivarči, Sládok, Spevák.
 
8. Zoologické mená.
Havran, Kohút, Konôpka, Kukučka, Medveď, Sýkora, Vlček, Zajac.
 
9. Národnosť.
Maďar, Nemec, Rus, Slovák.
 
10. Predmety. Pochopy.
Ľaľuja, Mrva, Pílka, Sukňa, Repa, Poljovka (správne Polievka), Koreň, Stolčok, Slivka (píše sa Sľúka – pozn. toto meno Dr. J. Sirácky považuje za odvodené z mena vtáka Sluka), Vareca, Psota.
 
II. skupina.
 
1. Maďarské mená. (V zátvorke písané podľa slov. výslovnosti.)
Béreš (Bíreš), Birkás, Boros, Balogh, Borda, Bay, Csapó (Čapo), Csányi (Čáni), Csepcsányi, Csontos, Csorba, Dömöky, Egri, Gyolcsos (Ďovčoš, Diovčoš), Faragó, (Faraga), Feldi, Farkas (Farkaš), Fábry, Fagyos (Faďoš), Forgács (Forgáč), Fitos (Fitoš), Geletnay, Geheny, Gulyás, Geczi, Görök (Gírek), Hajdár, Hajnal, Horváth, Holány, Hegedüs (Hegedúš), Hársany, Hentes, Iršaj, Kánáš, Korponay, Kis (Kiš), Körökes, Kaszács (Kasáč), Kisgeczi (Kišgeci), Lakatos (Lakatoš), Lóráš, Legyi (Lédi), Meszáros, Molnár, Fodor, Majoros, Maglódy, Nóngrádi (slov. Ongrádi), Oroszházi, Papp, Nagy (píše sa Naď i Nadj), Szemerey, Sas (Šaš), Szücs, Pajtáš, Szabados, Szilágyi, Szabó, Salaj, Sagó (Šago), Sárközi (Šarkezi), Semoda, Tóth, Takács (Takáč), Tarczaly, Ujhelyi, Varga, Veszteg (Vestek), Vigasztal, Vízi, Vörös (Vereš), Varényi (Varéni), Virágh, Végszö, Zsembery, Károlyi, Kospásztor, Sági.
 
2. České mená.
Krejči (píše sa Krajči), Přebudil (píše sa Prebudila).
 
3. Nemecké mená.
Lohner (píše sa Loner), Mitnauer, Renner (píše sa Rener).
 
4. Latinské mená.
Fornicator, Cardelis (píše sa Kardelis – skorej bude grécke), Colonus (píše sa Kolonus), Molitoris, Leghanus.
 
5. Maďarizované mená.
Domonyi, Dollinay, Polichnay, Ocsovay, Szlamay.
 
III. skupina: Rodinné mená podľa krstných mien.
Antol (Anton), Baláž (Blažej), Daniel, Ďuriš, Filip, Fabian, Lazár, Kelement (Kliment), Jonáš, Gašpar, Paško, Šimo, Urban (s dodaným H – Hurban), Valent, Žiga.
 
IV. skupina. Neznámy pôvod.
Bahis, Bohn, Cepp, Curav, Derinda (Tirinda), Demak, Gubečka, Iker, Knisa, Kabas, Lauko, Pop, Vician.
 
I vedľa zrejmých nedostatkov, chýb atď. predsa V.H.V. nám zanechal nejakú pamiatku. Keď píše, že tamojší Slováci už nepoznajú ypsilon, zmäkčujú si hlásky podľa srbochorvatského pravopisu a pod. musíme sa zamyslieť. Pazovčania to robili už medzi svetovými vojnami (možno aj skorej), kým zvyšok slovenskej enklávy táto „móda“ zasiahla len niekde v 60-tých rokoch. Králik sa doposiaľ písal podľa slovenského pravopisu, ale posledne ho „prerobili“ na Kraljik. V Austrálii máme dvoch bratov. Jeden sa píše Čapeľa, kým druhý je Čapelja. Pôvodné priezvisko nášho tunajšieho podnikateľa bolo Belan. Počas maďarizácie sa z neho stal Belányi. Po I. sv. vojne rodina sa začala podpisovať Beláni, avšak po II. sv. vojne, jeden z bratov sa začal písať Belanji. Obaja bratia tu majú potomkov. My ich poznáme, ale tá druhá rodina tvrdohlavo sa vzpína proti zmene priezviska. Vraj oni si svoje meno nedajú skomoliť. Časté priezvisko je nám aj Čiep, prípadne Čief. Tu však máme rodinu, ktorá si tiež nedá „skomoliť“ svoje meno a sústavne sa podpisuje Čjepa. To i napriek tomu, že otec jedného bol aj československý legionár a v zozname je zapísaný, ako Čiep. To mu vraj len „horniaci“ prerobili jeho krásne meno. Perličkou všetkého je, že v Banáte máme aj priezvisko (pôvodne české) Suchánek a „vzdelaní manipulátori“ si to cyrilkou zapísali ako Суцханек (lebo toto písmo nepozná hlásku „ch“).
 
* Kto sa dá na hľadanie si koreňov, pôvodu, odporúčam, aby si zohnal aj knihy, ako „ Dlhé hľadanie domova“ (Dr.J. Sirácky), „Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí“ (Dr. J. Sirácky), ako aj jubilejné knižné vydania, napr. „Petrovec 1745 – 1995“, „Stará Pazova 1770 – 1970“, „Hložany 1756 – 1986“ atď. Dosiaľ takéto štúdiá vydali skoro všetky naše dediny. Posledne to bol asi Jánošík. Koľko počujem, vyjde aj štúdia o Silbaši. Po otázke rodokmeňa tu nebudú nejaké pevné dáta. Aby sme to dostali, musíme naliehať na našich kňazov, aby zverejnili cirkevné matriky a z tohto bodu sa vydáme po pátraní. Aj tu však narazíme na stenu, lebo podobne by to museli robiť aj cirkevné zbory v Maďarsku a hlavne na Slovensku. Najmä v tých stoliciach, odkiaľ väčšina Slovákov prišla na Dolnú zem. Prosíme vás, naliehajte. Len tak prídete ku vlastným koreňom. Či by bol o to záujem? Určite. Veď na Kruhoch (http://kruhy.blogspot.com/) sa nás neustále vypytujete a my nemôžeme vyhovieť. Povedzme, ešte pred nejakou decéniou do laboratória nám prišiel obchodný predstaviteľ jednej americkej kompánie a na navštívenke som videl, že sa volá Daniel Dutka (podoba výslovnosti priezviska Dudok). Reku kamarát, nie si ty náhodou slovenskej krvi? Možné, ale určite nemôžem povedať. Rodina sa vysťahovala niekde koncom XIX. st. a pochádzala z južných krajov Rakúsko – Uhorska. Určite to bol potomok našich krajanov v Srieme, možno aj priamo z Erdevíka.
 
foto
 
Rodina Hurbanovcov: Augusta, r. Štúrová, Ľudmila, Vladimír ml. (VHV) a Vladimír st. (1905).
Prevzaté zo Zborníka „Stará Pazova 1770 – 1970“ .
Vydavateľ „Obzor“ Nový Sad – 1972.
 
 foto
 
Č.1. Pazovskí mládenci.
Č.2. Tlačba (mlatba) u J. Pappa – „tehlára“.
Č.3. Obed robotníkov u J. Pappa.
Prevzaté z Národného kalendára 1941.

Komentárov  

+1 #73 RE: Etymológia a pôvod slovenských priezvisk na Dolnej zemi.Bystrík 2021-11-12 18:23
Dobrý deň, chcel by som zistiť pôvod svojho priezviska. Volám sa Zachar a môj dedko pochádzal z lúčiek.

Rád by som zistil aj pôvod priezvisk Krajňák a Dorocák. Tieto priezviská sa vyskytli vo Spišských Vlachoch (môj dedko a babka)
Ďakujem veľmi pekne:-)ziadna
Nahlásiť administrátorovi
0 #72 RE: Etymológia a pôvod slovenských priezvisk na Dolnej zemi.BURDEJ 2020-06-21 09:22
Prosim Vas ,rad by som sa dozvedel povod priezviska Burdej kedze som to nikde nenasiel.Dakujem
Nahlásiť administrátorovi
+2 #71 MENOGajdoš 2020-05-17 21:27
Dobrý deň viem že priezvisko Gajdoš je veľmi frekventované na Slovensku,vedeli by ste mi prosím potvrdiť či pochádza so Srbska? Ak áno tak koľko cca Gajdošov sa nachádza práve v Srbsku,ĎAKUJEM
Nahlásiť administrátorovi
+1 #70 PříjmeníValér Šikyňa 2020-03-22 08:04
Rád bych věděl odkud pochází příjmení Šikyńa a co to znamená můj otec je že suché Hory okres Dolný kubýn
Nahlásiť administrátorovi
-1 #69 RE: Etymológia a pôvod slovenských priezvisk na Dolnej zemi.Ladislav 2020-02-20 21:38
Dobrý deň rad by som vedel povod priezviska Pivoň, niečo viem ze to je České priezvisko a vyskytuje sa aj vo Francúzsku. Ďakujem
Nahlásiť administrátorovi
+1 #68 KošičárTatiana Košičárová 2020-02-02 22:25
Dobrý deň, veľmi by som vás poprosila o vysvetlenie pôvodu mena Košičár. Pochádzam zo západného Slovenska z okolia Serede. Ďakujem pekne vopred za odpoveď.
Nahlásiť administrátorovi
-1 #67 Povod priezviska SticzayFiricova 2020-01-30 14:29
Dobry den, kde ma korene priezvisko Sticzay viem iba to ze by to mal byt slachticky lebo grofsky rod povodom odniekial z madarska. Dakujem
Nahlásiť administrátorovi
0 #66 RE: Etymológia a pôvod slovenských priezvisk na Dolnej zemi.Miroslav Pribiš 2020-01-16 21:20
Poprosím o informáciu.
Kde má pôvod meno Pribiš?
Nahlásiť administrátorovi
+1 #65 RE: Etymológia a pôvod slovenských priezvisk na Dolnej zemi.Juraj 2020-01-12 01:36
Dobrý deň pán Šimo, posielam Vám pár Šimovcov, ktorí sú v matrikách Komjatnej (neďaleko Stankovian) na www.familysearch.org
Joannes Simo
Slovakia Church and Synagogue Books, 1592-1935
baptism:
September 1748
Komjatná, Ružomberok, Slovakia
father:
Adamus Simo
mother:
Dorotea
View the record details
View the image
Eva Simo
Slovakia Church and Synagogue Books, 1592-1935
baptism:
1 September 1719
Komjatná, Ružomberok, Slovakia
father:
Georgius Simo
mother:
Susana Slachtorva
View the record details
View the image
Adamus Simo
Slovakia Church and Synagogue Books, 1592-1935
baptism:
1 September 1719
Komjatná, Ružomberok, Slovakia
father:
Georgius Simo
mother:
Susana Slachtorva
View the record details
View the image
Cathar Simo
Slovakia Church and Synagogue Books, 1592-1935
baptism:
April 1750
Komjatná, Ružomberok, Slovakia
father:
Adamus Simo
mother:
Dorothea
View the record details
View the image
Joan Simo
Slovakia Church and Synagogue Books, 1592-1935
baptism:
9 March 1732
Komjatná, Ružomberok, Slovakia
father:
Ada Simo
mother:
Anna Hrabkova
View the record details
View the image
Georgius Simo
Slovakia Church and Synagogue Books, 1592-1935
baptism:
4 August 1744
Komjatná, Ružomberok, Slovakia
father:
Adamus Simo
mother:
Catharina
Nahlásiť administrátorovi
+1 #64 Malovec - priezviskoŠimková 2019-11-26 21:23
Dobrý deň,
chcela by som vedieť a požiadať Vás o pôvod priezviska Malovec (Kysuce). Teda čo priezvisko pochádza a aký je jeho význam. Ďakujem!
Nahlásiť administrátorovi
-1 #63 Kukan...Prof. Dr. Babylon 2019-08-21 08:54
"Marianna Nahirnyak"
Ak mate zaujem, dajte/poslite email, daco som popozeral.
Nahlásiť administrátorovi
-2 #62 Pôvod priezviska KukanMarianna Nahirnyak 2019-08-20 12:35
Dobrý deň, zaujíma ma, či by ste mi vedeli objasniť pôvod priezviska Kukan, po mojom starom otcovi, pochádzal z Jablonice (okres Trnava). Ďakujem...
Nahlásiť administrátorovi
0 #61 RE: Etymológia a pôvod slovenských priezvisk na Dolnej zemi.p. 2019-06-18 12:36
Zaujimava a skvelá práca pána Kulíka…
Apropo, aké asociácie maju polia dvoch vtákov, Kulikovo 1380 (Куликово поле v Rusku, Tulská oblasť) a drozdovo, čiže Kosovo 1389 ?
Ináč, kulík riečny (Charadrius dubius, Little ringed plover) sa v ruštine a ukrajinčine celkom inak volá ?!
Apropo, o priezviskách ešte štipku… Nespomína L.N. Tolstoj ( ktorého rodná Jasná Poljana je taktiež v Tulskej oblasti ) vo svojom najznámejšom diele aj vojaka menom Lavruška ?
Neviem či pán Kulík písal aj o francuzkych priezviskách - ktoré sa v slovenčine trochu inak píšu. Od čias hugenotskych čiže baníckych migrácii v XVI. storočí...
Nahlásiť administrátorovi
0 #60 RE: Etymológia a pôvod slovenských priezvisk na Dolnej zemi.Prof. W.M.Babylon 2019-06-12 23:54
Pred len par dnami som po prvz krat zivote stretol cloveka po mene Simo (Šimo a priatel Srb sa ma ihned opytal ze ci je to Japonec). Tak som sa na to na rychlo pozzel. Ano, aby sa clovek pohol z mrtveho bodu, musi ovladat, nie len slovencinu (ktora je s odpustenim a bez urazky v tychto veciach doslova na nic) ale nemcina, aglictina a casto si vediet poradit aj s hebrejcinou - urcite pomoze. Pan Šimo napiste mi ak mate zaujem aby som to tu nerozpisoval. Myslim si ze vo Vasom priapde je ten povod pomerne jasny a nema NIC spolocne s menenim mien zo spekulacie ako sa to tu "spekuluje" do nekoncna a v podstete nic nevysvetluje. Potesi ma ak sa mi podari pomoct.
Nahlásiť administrátorovi
0 #59 PriezviskoMiroslav Martoňák 2016-12-10 20:49
Dobrý deň!
Vedeli by ste mi vysvetliť pôvod mena Martoňák? Mohlo by asi pochádzať z maďarského mena Martin=Martón? Čo znamená koncovka -ňák?
Za odpoveď vopred ďakujem.
Nahlásiť administrátorovi
0 #58 pôvod priezviska MadžoKvetoslava Andrášová 2016-09-11 14:29
Dobrý deň,tiež si robíme rodokmeň a moja stará matka pochádzala zo Šaštína.Stráži, rodená Madžová.Rada by som sa dozvedela pôvod tohto priezviska-Vopred ´dakujem.
Nahlásiť administrátorovi
+1 #57 stastiesugar jozef 2016-08-15 18:56
posledne co som zohnal k mojmu menu je v krupine
Nahlásiť administrátorovi
-2 #56 RE: Etymológia a pôvod slovenských priezvisk na Dolnej zemi.Alexandra Bašková 2016-07-05 23:49
Dobrý deň, mohli by ste mi prosím Vás pomôcť s pôvodom priezvisk Baško a Holina?
ďakujem velmi pekne a prajem pekný deň:)
Nahlásiť administrátorovi
0 #55 RE: Etymológia a pôvod slovenských priezvisk na Dolnej zemi.iam2 2016-03-07 11:54
len taka otazka pomimo, nieje nahodou ta foto v pozadi kastiel v kocovciach? ;-)
Nahlásiť administrátorovi
+1 #54 Presídlenie Slovákov z Dolnej zeme do Nyíregyháza..Juraj VANDLIK György 2016-03-02 15:24
1. Mám záujem o to, že kto vie niečo o minulosti z našej rodiny Vandlik -ovcov, z Békéšskej Čaby, ulica Straka č. (asi) 21-27.
2. Tak isto chcel by som sa informovať o činnosti Martina VANDLIK-a, farára, ktorí slúžil 4 roky aj na Čabe od 1749. do 1753. Potom, ako farár bol iniciátorom presídlenia Slovákov (Tirpák) do župy "Szabolcs-Szatmár megye", v meste Nyíregyháza, a na tých okoliach (Bokor-tanyák) ?
Nahlásiť administrátorovi
+2 #53 Priezvysko GroholL.gro 2016-02-20 12:47
Zdravim rad by som sa dozvedel nieco viac o svojom prizvysku a povode. Volam sa priezvyskom Grohoľ co viem pochadza z bj okresu povodom z Hrabovca rok okolo cca 1820 tam sa stopa konci koli necitatelnosti zaznamov ....Bol.by som rad za akukolvek informaciu .... Vdaka
Nahlásiť administrátorovi
0 #52 Pôvod priezviska CervanWilhelm 2016-02-07 09:10
Zaujíma ma pôvod priezviska Cervan. Údajne sa má vyskytovať v Budapešti a jej okolí a zrejme ide o poslovenčené pôvodné nemecké priezvisko Zervan. Môžete mi niečo o tom bližšie napísať? Údajne má prípadne tiež byť pomadarčené priezvisko Červeň. Ďakujem.
Nahlásiť administrátorovi
0 #51 pomocjuraj 2015-07-20 22:57
prajem pekný večer poprosil vas všetkých viete mi pomoct s mojim priezviskom Enický neviem najst povod dakujem vsetým za pomoc juraj :roll:
Nahlásiť administrátorovi
+1 #50 RE: Etymológia a pôvod slovenských priezvisk na Dolnej zemi.Dušan 2015-06-30 15:10
Dobrý deň
Vedeli by ste mi poradiť s mojím priezviskom Mišány? Viem kde sa vyskytuje najčastejšie(stredné slovensko), ale skôr nejaký pôvod.
Nahlásiť administrátorovi
+2 #49 pomocJuraj Enický 2015-03-29 09:29
Prajem pekný deň .Prosím vás viete mi povedat blišie o priezvisku Enický .Dakujem všetkým za pomoc
Nahlásiť administrátorovi
+3 #48 aj ja by som chcel vediet povod mojho menafrantisek simo-svrce 2015-03-01 18:13
ja mam meno simo-svrcek a posledna stopa ma vedie do stankovian kde mal byvat moj pradedo jozef a viac neviem
Nahlásiť administrátorovi
0 #47 aj ja by som chcel vediet povod mojho menafrantisek simo-svrce 2015-03-01 18:11
Citovanie duros:
Citovanie Ladislav Šimo:
Dobrý deň

Chcem Vás poprosiť, či mi viete poskytnúť nejaké bližšie informácie o pôvode priezviska Šimo. Všetci moji predkovia od roku 1720 pochádzali zo Stankovian/okresRužomberok/.

S úctou a s pozdravom

Ladislav Šimo

S najvacsou pravdepodobnostou ide o povod z krstneho mena Šimon (vid M. Majtan - O slovenskych priezviskach, in Kultura slova 2005-2006)
Nahlásiť administrátorovi
0 #46 re:molčan Ondrej 2013-11-30 11:45
Pochádzam z Dolnej zeme - Békéšská Čaba, volám sa Molčan Ondrej (1947). Moj otec tiež Ondrej (1922), starý otec tiež Ondrej (1898). O pôvode zo strany otca veľa neviem, lebo dedo zomrel v roku 1935. Ako evanjelici pochádzali zo Spiša - asi Krompachy. Na východe je toto priezvisko bežné.Mamka rodená Hrabovská Judita (1925), bola rýdzo Slovenka. V mamkinom rode bola skoro každá žena (deva) menom Judita. My sme sa v roku 1948 presídlili na Slovensko.
Nahlásiť administrátorovi
+2 #45 re: Ja som z Békéšskej ČabyMolčan Ondrej 2013-11-30 11:22
Citovanie Anonymný:
Vyskytuje sa na Dolnej zemi priezvisko Molčan ?

Ďakujem!
Citovanie Anonymný:
Vyskytuje sa na Dolnej zemi priezvisko Molčan ?

Ďakujem!
Nahlásiť administrátorovi
+1 #44 RE: Etymológia a pôvod slovenských priezvisk na Dolnej zemi.J.K. 2013-10-21 02:20
JAKUBEC:
Význam, či východisko je jesná. Osobné meno Jakub. Viď osobné mená.
Jakub dalo východisko mnohým ďalším, ako napr. Jakubík, Jakab...
Na Slovensku malo frekvenciu 1106x a to hlavne v severných stoliciach. Áno, sú aj V trnave, Skalici, Pezinku, Bratislave atď.
Nahlásiť administrátorovi

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články