Podmienky používania

Podmienky používania

1. Autorské právo
1.1. Vlastníkom domény www.kulpin.net a prenajatého priestoru na serveri je Pucovski Martin so sídliskom Školska 84, 21472 Kulpin Serbia.
1.2. Vlastník si ponecháva právo zmeniť obsah web stránky kedykoľvek bez zahlásenia.
1.3. Všetok materiál nachádzajúci sa na stránky www.kulpin.net je vlastníctvom jej majiteľa ak nie je inak naznačené.
1.4. Hlavná a zodpovedná redaktorka je Katarína Pucovská so sídliskom Školska 84, 21472 Kulpin Serbia.

 

2. Zodpovednosť 
2.1. Vlastník Webovú stránku zverejňuje „tak ako je“, bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implicitnej, pokiaľ ide o jej fungovanie alebo poskytovanie súvisiacich služieb. V nijakom prípade Vlastník nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo za výdavky, ktoré Vám môžu vzniknúť v súvislosti s prezeraním Vlastníkovej Webovej stránky alebo jej použitím alebo nemožnosťou jej použitia spôsobenou poruchou, preťažením alebo vírusom alebo iným zlyhaním.
2.2. Vlastníkovou snahou je poskytovať Vám presné a spoľahlivé informácie vzhľadom na povahu internetu a Webových stránok a objektívne príčiny ich zlyhania Vlastník nemôže napriek snahe zodpovedať za funkčnosť Webovej stránky alebo za úplnosť a aktuálnosť informácií a materiálov tam zverejnených. V súvislosti s poskytovaním informácii alebo zobrazeniami uverejnenými na Vlastníkovej Webovej stránke Vlastník neposkytuje nijakú záruku, vrátane záruky neporušenia práv tretích osôb.
2.3. Vlastník nebude účtovať osobitný poplatok za prístup a využitie jeho Webovej stránky, a preto Vy ako Užívateľ jej prezeraním alebo iným používaním súhlasíte s obmedzením Vlastníkovej zodpovednosti a záväzkov v zmysle týchto Podmienok.

 

3. Používanie
3.1. Vstupom na Vlastníkovu Web stránku Užívateľ automaticky súhalsí s podmienkami používania.
3.2. Materiál nachádzajúci sa na stránke www.kulpin.net je chránení autorským zákonom, a jeho preberanie a šírenie bez výslovného súhlasu autora je prísne zakázané.
3.3. Vo všeobecnosti je možné Vlastníkovu Webovú stránku používať bez poskytnutia osobných údajov. 
3.4. Žiadne právo alebo záväzok, ktoré Vám vyplýva z týchto Podmienok, nemôžete postúpiť alebo inak previesť na tretiu osobu.
3.5. Ak zašlete na Vlastníkovu Webovú stránku nejaký dokument alebo materiál, súhlasíte s poskytnutím trvalého, neodvolateľného a bezplatného oprávnenia na použitie ktoréhokoľvek z uvedených dokumentov alebo materiálov, ktorý Vlastník považuje za vhodný, a to bez toho, aby Vám Vlastník oznamoval túto skutočnosť.

 

4. Monitorovanie
4.1. Vlastník si vyhradzuje právo monitorovať a sledovať Vaše návštevy na Webovej stránke.
 
5. Náklady za prístup
5.1. Náklady za prístup na internet s cieľom prezrieť si Webovú stránku a využívať služby znášate Vy.
 
6. Vírusy, bezpečnosť a kompatibilita 
6.1. Aj keď Vlastník urobil dôkladné opatrenia na zisťovanie počítačových vírusov a na zaistenie bezpečnosti, vzhľadom na charakter a povahu internetu nemôže garantovať, že jeho Webovú stránku a služby nebudú obsahovať vírusy. Preto Vlastník nezodpovedá za škodu, ktorú Vám spôsobí vírus alebo za narušenie bezpečnosti. 
6.2. Vlastník nezaručuje kompatibilitu použitých dátových formátov s Vaším softvérom. Preto na prezeranie a používanie Webových stránok ako aj dokumentov a materiálov, ktoré sú na nich zverejnené si musíte obstarať príslušnú techniku a softvér.
 
7. Iné internetové stránky a prepojenia
7.1. V prípade, že na Vlastníkovej Webovej stránky sa nachádzajú hypertextové prepojenia na webové stránky tretích strán, Vlastník nezodpovedá za ich obsah a za škodu, ktorá vznikne v súvislosti s ich použitím. Prístup k takýmto alebo iným webovým stránkam bude prebiehať na základe podmienok (ak existujú) tretej strany, ktorá ich vlastní alebo prevádzkuje.
 
8. Komentáre
8.1. Komentáre predstavujú mienku ich autorov a nie Vlastníka alebo zodpovedného redaktora.
8.2. Komentáre nesmú obsahovať urážky, osobné údaje, e-mail adresy a neslušné slová. 
8.3. Komentáre nesmú obsahovať iba smajlíky. 
8.4. Komentáre ktoré budú písané iba veľkými slovami sa budú považovať za kričanie a také nebudú zverejnené alebo odstránené. 
8.5. Vlastník si ponecháva právo odstrániť komentár(e) bez akéhokoľvek zahlásenia a nie je povinný oboznámiť autora a / alebo zdvôvodniť svoje rozhodnutie.
8.6. Vlastník ponecháva obsach komentárov nepozmenený.

 

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články