Rada MS

Rada MS

RADA MS KULPÍN
 
 
Novú Radu Miestneho spoločenstva Kulpín, ktorá bude pôsobiť v období 2012-2016, tvoria:
 
1. Gavro Govorčin - 628 hlasov,
2. Pavel Zima 599,
3. Miroslav Čeman 544,
4. Zuzana Pašićová 540,
5. Lazar Popadić 533,
6. Miroslav Stupavský 425,
7. Viera Dorčová Babiaková 406,
8. Vladimír Haška 374
9. Michal Čiliak 305 hlasov.

Predsedom Rady MS Kulpín je Miroslav Čeman. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Členovia zloženia Rady Miestneho spoločenstva na obdobie rokov 2008 - 2012
 
1. Zima Pavel
2. Cesnak Branislav
3. Govorčin Gavra
4. Gaža Ján
5. Haška Vladimír
6. Koruniak Michal
7. Gaža Pavel
8. Lačok Ján
9. Vida Michal
  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Medzinárodná spolupráca 
 
Kulpín má družbu s obcou Jegunovce v Macedónsku a uzavrel dohodu o spolupráci s obcou Riečka na Slovensku.
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
17. marca 2008 ZASADALA RADA MS KULPÍN
 
Prioritná investícia v Kulpíne je výstavba kanalizácie.
Správy o činnosti a financiách, plán práce a finančný plán s dôrazom na primárne investície v osade tvorili náplň zasadnutia Rady Miestneho spoločenstva Kulpín realizovaného v pondelok 17. marca 2008. Osobitná pozornosť bola venovaná voľbám nového zloženia tohto telesa MS, lebo doterajším členom sa mandát končí. Na zasadnutí sa okrem členov Rady a výborníkov v Zhromaždení obce zúčastnil i riaditeľ VKP Progres. 
V minulom roku v súlade s finančnými možnosťami v MS Kulpín prioritou bola výstavba pouličnej vákuovej kanalizačnej siete a výstavba vákuovej stanice, ako i adaptácia budovy v centre Kulpína. Miestne spoločenstvo Kulpín bolo spoluorganizátorom Festivalu nových slovenských lyrických piesní Kulpín 2007. Spolupráca s Riečkou zo Slovenska pokračovala aj v minulom roku. MS zaslalo dve žiadosti o finančnú pomoc na pokrajinskú úroveň, z ktorých sa jedna vzťahovala na výstavbu chodníka pre cyklistov medzi Petrovcom a Kulpínom a druhá na rozšírenie cesty Ravno Selo – Kulpín. Výstavbu chodníka schválili aj na pokrajinskej úrovni. Aby prišlo k realizácii projektu, ďalšie aktivity si prebrala na seba obecná Direkcia a MS Báčsky Petrovec. Vďaka Direkcii vykonaná bola aj rekonštrukcia cesty v Ulici Janka Čmelíka, namontované dva ležiace prahy v strede osady a ukončené verejné osvetlenie vedľa Kulpínskeho mosta na ceste Petrovec – Kulpín. To, čo v správe nebolo, a čím ju treba doplniť, je situácia s Domom kultúry v Kulpíne, potom chýbajúce správy o vlaňajšej práci spolkov z oblasti kultúry a športu, na ktoré MS pravidelne vyčleňuje prostriedky, situácia s prenajímaním priestorov vo vlastníctve MS Kulpín a ubytovaním utečencov v osade. Správa o činnosti s týmito pripomienkami na doplnenie bola schválená. 
V bežnom roku MS Kulpín podľa finančných možností plánuje zakončiť spomenuté prioritné práce na kanalizácii a úprave budovy a jej nádvoria v strede osady. Medzi plány je zaradená i rekonštrukcia vodovodnej siete, výstavba trafostanice (Put slobode – Ledine), adaptácia a vybavenie domu kultúry, ako i ďalšie aktivity a podpora radu významných kultúrnych a športových podujatí v osade. Nositeľom výstavby kanalizácie v Kulpíne je VKP Progres. Riaditeľ Progresu Ondrej Benka sa pozitívne zmienil o tejto dôležitej investícii a Radu MS Kulpín informoval o priebehu prác. Druhá fáza výstavby kanalizačnej siete je v záverečnej fáze. 
Štvorročný mandát členov Rady MS Kulpín sa končí. Voľby na nové zloženie tohto telesa (9 členov) na obdobie rokov 2008 – 2012 a na základe rozhodnutia, ktoré schvaľuje predseda Zhromaždenia Obce B. Petrovec, budú 11. mája 2008 teda v rovnakom termíne ako i lokálne voľby.
 
K. Gažová
 
Upravujú centrum
 
Na sklonku minulého roka rozprúdili sa práce na renovovaní budovy v strede Kulpína. Podobne ako pri prácach na streche vykonávateľom aj ďalších prác je podnik OPE KOMERC. Toho času sú aktuálne práce na farbení okien a vonkajšej omietky budovy.

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články