OTVORENÝ LIST: Súhlas, či nesúhlas, pálčivá otázka?

Voľba riaditeľa ZŠ Ľudovíta Štúra sa v týchto dňoch stala naozaj pálčivou otázkou, avšak nie je všetko tak, ako bolo zverejnené v médiách. Problém nastal vtedy, keď školský výbor vo svojom hlasovaní väčšinou hlasov (7:1) podporil kandidátku Ľudmilu Berediovú –Stupavskú a nie doterajšiu riaditeľku Annu Gašparovičovú, ktorá získala väčšinu hlasov kolektívu. Zákon je predsa v tomto smere jasný a hovorí, že voľbu riaditeľa koná Školský výbor, po zadovážení mienky Učiteľskej rady a ostatných zamestnancov školy, a pre vybraného kandidáta žiada aj súhlas NRSNM a Pokrajinského sekretariáta pre vzdelávanie. V tomto smere Školský výbor aj konal, keď po zasadnutí, na ktorom navrhol kandidáta, odoslal úradný list 20. mája toho roku na NRSNM, v ktorom žiada o dávanie predbežného súhlasu.

 

OTVORENÝ LIST: Súhlas, či nesúhlas, pálčivá otázka?

 

Takýto postup sa konal nielen podľa najnovších výmen štatúta školy z r. 2013, ale aj na základe tlmočenia Pokrajinského sekretariáta pre vzdelávanie, v ktorom sa hovorí: „Pokrajinski sekretarijat je mišljenja, da je najcelishodnije i efikasnije, a u smislu člana 60 Zakona, da organ upravljanja je nadležan za izbor direktora, u postupku izbora direktora škole, da utvrdi predlog odluke o izboru određenog kandidata, i ovaj predlog odluke uputi odgovarajućem nacionalnom savetu nacionalne manjine na prethodnu saglasnost. Nakon dobijene prethodne saglasnosti, organ upravljanja treba da donese odluku o izboru direktora i istu sa dokumantacijom o izabranom kandidatu uputi pokrajinskom sekretarijatu radi davanja saglasnosti."

V NRSNM ohľadom tejto žiadosti 26. mája zasadal Výbor pre vzdelávanie, ktorý nerozhodoval o žiadosti Školského výboru, ale na základe informácií, ktoré dostal od aktuálnej riaditeľky ZŠ Ľudovíta Štúra, výbor doniesol rozhodnutie, že podá prihlášku na Mestskú školskú inšpekciu „da izvrši uvid u proceduru izbora za direktora škole i u proceduru, kojom su birani članovi aktuelnog školskog odbora, i uvid u poslovanje škole." Na základe toho, po vykonaní svojej inšpektorskej kompetencie 3. a 5. júna, inšpektorka vyniesla nasledovný záver:
„1. Konkursna procedura za izbor direktora OŠ „Ljudovut Štur" u Kisaču je urađena u skladu sa zakonom.
2. Procedura imenovanja članova Školskog odbora OŠ „Ljudovit Štur" u Kisaču je takođe urađena u skladu sa zakonom. Nacionalni savet slovačke nacionalne zajednice je konsultovan prilikom predlaganja kandidata ispred lokalne zajednice.
3. Navodi iz predstavke direktora škole nisu osnov za poništavanje konkursa."

NRSNM poslala 9. júna 2014 list Pokrajinskému sekretariátu pre vzdelávanie, v ktorom informuje Ljubicu Srđanov, námestníčku pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, že podala prihlášku na inšpekciu, že v telefonickom rozhovore s inšpektorkou je informovaná o tom, že je kontrola vykonaná a že čakajú úradnú zápisnicu. List končí nasledovnou vetou: „Iz gore navedenog proizilazi, da će Nacionalni savet dati saglasnost na izbor za direktora škole po dobijanju zapisnika prosvetne inspekcije." V podpise je predsedníčka NRSNM.

Zápisnica školskej inšpektorky bola napísaná 17. júna a Národnostná rada ju dostala predtým, ako čo mala svoje posledné zasadnutie v Aradáči 23. júna 2014. V správe zo zasadnutia, ktorá bola zverejnená v Hlase ľudu v č. 26 na str. 5 sa dozvedám, že členovia neboli dôkladne informovaní o zápisnici, a že diskusia šla v inom smere a preto nedoniesli rozhodnutie, aj keď predtým zahlásili, že ho dajú. Keďže adekvátne rozhodnutie nebolo, Školský výbor zasadal 26. júna a na svojom zasadnutí konštatoval: „Kako je škola ispoštovala zakonsku obavezu traženja saglasnosti za izbor direktora škole, te kako ni posle mesec dana NSSNM nije dostavio nikakvo mišljenje ili saglasnost, stekli su se uslovi iz člana 60. Stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno smatra se da je mišljenje, odnosno saglasnost data. Iz navedenih razloga Školski odbor može doneti odluku o izboru direktora škole." Na pojasnenie, člen 60, stav 4 Zákona hovorí: „Ukoliko nacionalni savet nacinalne manjine ne dostavi mišljenje, odnosno prethodnu saglasnost u roku od 15 dana od prijema zahteva, smatra se da je mišljenje, odnosno saglasnost data."

Medzičasom 25. júna zasadal Výbor pre vzdelávanie, ktorý je už v technickom mandáte, na ktorom predsedníčka výboru Svetlana Zolňanová zdôraznila, že procedúra voľby neprebiehala podľa zákona, začala sa skôr, než vypršalo 15 dní a skôr, než zasadal Výbor pre vzdelávanie, ktorý mal dať mienku o kandidátkach a donáša rozhodnutie, ktoré je aj zverejnené v Hlase ľudu č. 28, str. 5, že je potrebné napísať úradný list Pokrajinskej inšpekcii pre školstvo, že podľa ich mienky výberové konanie nebolo v súlade so zákonom, a preto nepodporujú ani jednu z kandidátok a budú si žiadať zopakovanie súbehu. Členom výboru pritom neboli predostreté nijaké písané argumenty, ktoré by im dali prehľad o priebehu celej záležitosti a tak sa, dvíhaním rúk, vyjadrili o mienke, ktorú im predostrela iba predsedníčka výboru podľa vlastného názoru, čo je podľa mňa zneužitie inštitúcie a priamo poškodzuje mňa ako kandidáta.
V rozhodnutí Pokrajinského sekretariátu, v ktorom sa odmieta dávanie súhlasu na Rozhodnutie Školského výboru ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči zo dňa 26. júna 2014 okrem iného konštatujú, že: „U skladu sa odredbom člana 60. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Školski odbor je zatražio prethodnu saglasnost Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, koji je naknadno, protekom roka iz člana 60. stav 4 citiranog Zakona, ovom Sekretarijatu dostavio svoju odluku o odbijanju prethodne saglasnosti..." Týmo sa vlastne dementuje tvrdenie, že 15 dňová lehota nie je dodržaná.

V rozhodnutí Pokrajinského sekretariátu o odmietnutí dávania súhlasu kandidátke Ľudmile B. Stupavskej sa uvádza aj to, že sa pri dávaní žiadosti o súhlas podal iba výťah zo zápisnice Školského výboru, čo nie je pravda, lebo bola odovzdaná celá zápisnica s rozhodnutím o výbere kandidáta, čo je potvrdené aj pečiatkou pri odovzdávaní/príjeme dokumentácie.
Z pokrajiny nemôžu povedať, že situáciu v našej základnej škole nepoznajú. Predbežne im bol zaslaný e-mail o postupe pri výbere kandidáta na riaditeľa, aj s upozornením na pokus o obštrukciu... Ale aj v otvorenom rozhovore s čelnými osobnosťami Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie nám bolo priamo predostreté, kto komu drží chrbát, a že pokrajinský sekretár iba podpíše rozhodnutie, ktoré vlastne donesie niekto iný z radov jeho blízkych spolupracovníkov...

Do tohto predsavzatia som sa pustila s čistým svedomím a plným elánom, v nádeji, že svoju kapacitu využijem v prospech prosperity kysáčskej školy. V živote som sa často stretala s ľudskou zlobou, závisťou a neprajnosťou, ale takáto obštrukcia a malverzácie na vyšších inštanciách ma veľmi znepokojujú, navádzajú na ostrú obhajobu vlastných ústavných práv, najmä teraz, keď je zákon úplne na mojej strane. Nechcem útočiť na nikoho, ale nedovolím ani útok na seba, vedomá toho, že mojou jedinou „chybou" v tomto prípade je to, že som podala kandidatúru na miesto riaditeľa ZŠ Ľudovíta Štúra, ktorej dobré meno, po mnohých neblahých dôkazoch o nezákonitých dianiach, v poslednej dobe aj urážkach a bitkách... už sotva kto zachráni.

 

Ľudmila Berediová-Stupavská

Komentárov  

0 #176 SNSPavel 2016-01-05 13:18
Svake nedelje čekam na radio Kisač da se pojavi Predojević sa izveštajem šta je sve uradio za Kisač. Puno toga je nabrojao na proleće a od toga ništa samo jedna jelka je stradala isčupali su je za kružnu saobraćajnicu. A od toga ništa. Jedna jelka...Naprednjaci sramota, Dok vam je Branko u redovima teško nama. Nije više vodeći smenili ga naprednjaci jer je smenio direktorku škole. Kako čujem ni postojeća više neodgovara nikome.Samo napred u nove akcije broji kvadrate okrečenog i izbetoniranog na školskom dvorištu.Srećno !Još samo za kratko u SNS
Nahlásiť administrátorovi
+82 #175 S.O.Sanna 2015-09-04 18:32
Pomoc topime sa! Ucitelia
Nahlásiť administrátorovi
+79 #174 tendermezo 2015-08-05 13:03
To je ni secko napity sekretar sa na Jugonostalgii chvaliv ze namesta tender za krov, lebo aj u direktorky sa robila strecha a ma byt isty investitor.Chudak me velke trapenia
Nahlásiť administrátorovi
+74 #173 prechmatymirka 2015-08-05 12:44
Nova direktorka za 140 tisic robila opravku elektriky a majstri vobec neboli a to z ednou prevaranskov firmov z NS.Velmo rychlo sa uklopila do prechmatov a podfukov.Tak to robia Pokrokari.Knigovoda nekce racum vyplatit,Velka hanba za skolu
Nahlásiť administrátorovi
-5 #172 ei čierne očizuzana 2015-07-07 13:58
Citovanie vari nedoprajnost?:
Citovanie guest:
privko grading muruje za 5000eur okolo kysackiho kostola.

Citovanie Koza:
Besplatme sklapame binu a gazda berie 2000eur sisaju nas ako ovce.


No tak čo, ked muruje? Hadam mu je to robota, ni? A ti, čo ho zenali, tak vedia kelko maju platit... A ty bi si robiv zadarmo?

Ale sa volakelki pecaju na cifri... Kym nevidiš svojima očami zmluvu, tak never blbotinam, čo druhi pišu...

Nuž ale, ludia sme... :/

Račej nak nehladime do takich zmluvov lebo nam oči viskaču ako na federach
Nahlásiť administrátorovi
+13 #171 RE: OTVORENÝ LIST: Súhlas, či nesúhlas, pálčivá otázka?vari nedoprajnost? 2015-06-19 17:45
Citovanie guest:
privko grading muruje za 5000eur okolo kysackiho kostola.

Citovanie Koza:
Besplatme sklapame binu a gazda berie 2000eur sisaju nas ako ovce.


No tak čo, ked muruje? Hadam mu je to robota, ni? A ti, čo ho zenali, tak vedia kelko maju platit... A ty bi si robiv zadarmo?

Ale sa volakelki pecaju na cifri... Kym nevidiš svojima očami zmluvu, tak never blbotinam, čo druhi pišu...

Nuž ale, ludia sme... :/
Nahlásiť administrátorovi
+11 #170 5000eurguest 2015-06-18 18:03
privko grading muruje za 5000eur okolo kysackiho kostola.
Nahlásiť administrátorovi
-4 #169 sisaju nas ako ovceKoza 2015-06-18 11:46
Besplatme sklapame binu a gazda berie 2000eur sisaju nas ako ovce.
Nahlásiť administrátorovi
-68 #168 Kto sa teraz prepáči riaditeľky?rodič 2015-06-17 14:22
Zuzana a Janko ste škodoradostní a zakerní ako aj novinárka Elena Šranková ktorá všetko píše proti Kysáču. Keby lepšie počuvala zistila by že zákon z Pokrajine stanovuje podpisať zmluvu zo ZŠ ak sa niečo v priestoroh organizuje. Kto sa teraz prepači riaditeľky keď Elena Šrankova s KISovcami pod diktáte Makanovej všetko naklamali v novinach a na ambasade. Hamba Vás bola.
Nahlásiť administrátorovi
+69 #167 plna potporazuzana 2015-06-16 23:49
Naozaj zavadza poriadok ta vaša direktorka robi sa na škole vela a vidi sa to aj na murach školi kvitnu ruže abi zakrili tu specijalnu vodoperivu flakavu farbu.Potporujeme taku robotu
Nahlásiť administrátorovi
+20 #166 ja tebi ti menijovica 2015-06-16 15:36
Citovanie LSV MO Kisač:
Za postavku bine zamka Zlatne kapije fakturisala je gradnja Grading 200000 dinara. Janko što ne kažeš istinu svojim sugradjanima? ZATO ŠTO ŽIVIMO OVDE!

Sve po starom. Bermudski trougao.
Nahlásiť administrátorovi
+63 #165 RE: OTVORENÝ LIST: Súhlas, či nesúhlas, pálčivá otázka?kleopatra 2015-06-15 21:03
Co sa nam staraju maticiarka Meliska a Zolnanka do Kysackej skole. Nak si robia poriadok vo svojom dvore a nak ukazu kde potrovili peniaze co podostavali.
Nahlásiť administrátorovi
+8 #164 200000 dinaraLSV MO Kisač 2015-06-15 20:48
Za postavku bine zamka Zlatne kapije fakturisala je gradnja Grading 200000 dinara. Janko što ne kažeš istinu svojim sugradjanima? ZATO ŠTO ŽIVIMO OVDE!
Nahlásiť administrátorovi
+71 #163 klamjanko 2015-06-15 19:35
Nikto netrepe hluposti ved verejne na schodzi v kise vyhlasila ze nechce festival v skole.Udi mi poriadok co zavadza s tim sekretarom co nevie nist.
Nahlásiť administrátorovi
+18 #162 RE: OTVORENÝ LIST: Súhlas, či nesúhlas, pálčivá otázka?xy 2015-06-15 17:43
Diskutujte o Zlatej brane niekde inde. Tu tomu určite nie je miesto...
Nahlásiť administrátorovi
-26 #161 Zlosť a klamJarmila 2015-06-15 15:53
Celú negatívnu kampaň so Zlatou Bránou vykonštruovali Anna Tomanová, Katarína Melegová a Anna Chrťan, ktoré spolu boli klamať na veľvyslanectve u ambasádora Varša na riaditeľku ZŠ Danielu Marčokovú. Takéto správanie je odsúdenia hodné.
Nahlásiť administrátorovi
-48 #160 Zlatá Brána budeAnna 2015-06-15 15:47
Rozprávala som sa dnes s riaditeľkou a ona plne podporuje Zlatú bránu a zasadzuje sa proti predaju alkoholu deťom na ihrisku.
Nahlásiť administrátorovi
-63 #159 Plná podpora Danke Marčokovejučiteľka 2015-06-15 15:41
Plná podpora riaditeľke ZŠ Ľudovíta Štúra Danke Marčokovej. Konečne niekto začal zavádzať poriadok na škole a robiť si svoju prácu tak ako sa má.
Nahlásiť administrátorovi
-58 #158 Netrepte hlúpostiBraňo 2015-06-12 15:03
Netrepte hlúposti Zlata brána bude v ZŠ už o tom aj Hlas Ľudu písal. Direktorka chcela zabrániť používanie alkohola na detskom festivale a tím čo predávajú chce naplatiť priestor čo je aj jej právo, veď len bagáš nahavajú po sebe.
Na ambasádu chodia plakať a klamať len Anna Tomanová-Makanová a Anna Chrťan-Leskovac. Aj Lajčak sa už dištancuje od Makanovej lebo Sklabinskú odohnala preč.
Nahlásiť administrátorovi
+79 #157 zlata branazima 2015-06-12 12:30
Kysacania aku direktorku ste si vybrali?Vari nedovoli ani zlatu branu.To je jedine co Kysac ma a ona sa tak vlastenecky sprava.Ni je ani cudo nema pochopenie pre nikoho ani pre kolektiv ani pre rodicov a najmenej pre ziakov.Aj narodnostna rada sa musi zastaret,Prec s takou namyslenou a zlostnou zenou.Kolektiv obratte sa zubami a narodnostna rada si s nou poradi.
Nahlásiť administrátorovi
+54 #156 kisacka hanbajozef 2015-04-18 11:50
marka maš pravdu, Ferko ma debelu vezu zo šeckima, hra za peniaze, predav bi aj svoju mater ak bi mav korist.
Nahlásiť administrátorovi
+112 #155 RE: OTVORENÝ LIST: Súhlas, či nesúhlas, pálčivá otázka?samo180 2015-04-16 16:05
Citovanie adela:
V KYSACKEJ SKOLE BUDE VIDEO NADZOR STAT 2 MILIONY DINAROV.TENDER NADESENY.ASI TO BUDU ZLATE KAMERY!!!NEVIDANA PLACKA A VYBOR CUSI.AZDA MAJU VSETCI HASNU.


kamerovy-set.sk/.../...

IR-d21.htm
sme.sk/.../...
Nahlásiť administrátorovi
+121 #154 sol nad zlatoadela 2015-04-15 19:47
V KYSACKEJ SKOLE BUDE VIDEO NADZOR STAT 2 MILIONY DINAROV.TENDER NADESENY.ASI TO BUDU ZLATE KAMERY!!!NEVIDANA PLACKA A VYBOR CUSI.AZDA MAJU VSETCI HASNU.
Nahlásiť administrátorovi
+52 #153 Pajtič zutekal pred SlovákomMeleg 2015-03-26 14:00
Bojanovi Pajtičovi v sobotu ráno o 10 hodine ako prvý otvorenú otázku postavil dedo Meleg slovák z Nového Sadu, ktorý sa ho opýtal, že ako jemu ako slovákovi nevadia staré symboly Vojvodiny a ako Pajtičovi ako srbovi môžu vádiť? Po tejto otázke Pajtič zostal zabezeknutý a pani Jerkov ho musela brániť. Nemojte Vy tako... Nemojte Vy tako gospodjo Jerkov - dedo smelo odvetil. Pajtič a Makanová keď pocitili že nevedia odpovedať slovákovi zutekali z námestia. Takto sa demokrati rozbežia aj po voľbách do APV.
Nahlásiť administrátorovi
+44 #152 RE: OTVORENÝ LIST: Súhlas, či nesúhlas, pálčivá otázka?marka 2015-03-25 19:37
Ja som pocula ze Ferko dohovara z Belehradom secko. Pozna a starich aj novich. A vraj je dobri aj z demokratami aj radikalami aj naprednjakmi aj po novom aj z volakim Bokanom.
Nahlásiť administrátorovi
+39 #151 Bohuš je hviezdaHložančanka 2015-03-12 23:43
Letí letí čo to letí?
Keby len to náš Hložančan Bohuš už prebehol do SPS-u. Núkal sa aj popredným no tí ho odmietli. Manželku inštaloval do Matice slovenskej. Ich kamarát Ďuro Červenák z Ľajićovej stránky preletel do Demokratickej strane.
Nahlásiť administrátorovi
+42 #150 Kmotra zabila noz kmotrepozorovatelka 2015-03-12 12:35
Pocula som ze demokrati v Kisaci obracaju hrbat Makanovej najme jej kmotra Ana Chrtan Leskovac sa nuka naprednim aj s jej zamestnancami Palickov, Hrcanom, Durovkom, Medvedom a ze prevedie vsetki sekciami v KISE ako novich clenov pokrokovim. Ferko sa nuka naprednim ale ho nechcu a Sova uz prebehla k SPS-u.

Takto sa rozbezi aj Bohus, aj Marcok, aj Krisan aj nakoniec Makanova zostane sama posle APV volieb.
Tito demokrati nemaju hrbtovu kost len peniaze aj funkcia a predaju si aj vlastnu mater.
Nahlásiť administrátorovi
+85 #149 Preč Demokratikisačan 2015-03-09 16:58
Demokratická strana ako srbská strana sa stále mieša medzi nás Slovákov! Vážno im je mať direktora v každej slovenskej škole. A v Hlas ľude a v RTV všade dosadení Makankiny demokrati. Hanba predali sa za všetci par drobných!
Nahlásiť administrátorovi
+119 #148 OmbusdmanVuco 2015-03-09 13:54
Ombudsman donutil priznat Makanovu, ze chybila pri vybere direktorki v Kysaci, tu je dokument a aj Makanovej podpis: ombudsmanapv.org/.../...

Pravda je ze DS mrda Kysackov skolov!
Nahlásiť administrátorovi
#147 RE: OTVORENÝ LIST: Súhlas, či nesúhlas, pálčivá otázka?Guest 2015-03-09 13:09
This comment has been deleted by Administrator

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články