Komu záleží na čestnom kole

Autor Miroslav Keveždi

 

Národnostné rady národnostných menšín v Srbsku, po voľbách uskutočnených 26. októbra minulého roku, končia fázu konštituovania. To znamená, že členovia 20 rád schvaľujú stanovy, volia predsedov, výkonné výbory a výbory pre kultúru, informovanie, vzdelávanie a úradné používanie jazyka a písma. Čoskoro začnú vynášať plány na budúci rok a za ten čas, kým ešte neboli vymenované všetky orgány, prebiehala verejná rozprava o zmenách Zákona o kultúre, o predbežnom návrhu Zákona o učebniciach. Pomaly sa blíži rok privatizácie médií v štátnom vlastníctve. Niektorí členovia národnostných rád sa školia na seminároch, ktoré organizujú rôzne mimovládne organizácie a absolvujú prednášky, ktoré by im mali pomôcť v zvládaní úloh, ktoré sú pred nimi.

Úlohy nie sú ľahké – mali by si prečítať zákony, rozumieť, čo sa deje v spoločenskom prostredí a prispôsobiť národnostné rady požiadavkám a žiaducim cieľom v oblastiach kultúry, informovania, vzdelávania a úradného používania jazyka a písma. Predpokladáme, že by bolo žiaduce, aj pre samotných príslušníkov menšín aj pre štát, v ktorom žijú, aby rady boli účinné a aby vynášali rozhodnutia, ktoré budú prinášať aj výsledky.

Problém je v tom, že sú národnostné rady heterogénne telesá, zostavené z členstva, ktoré prichádza z množstva listín, ktoré formovali rozličné skupiny občanov, združení, menšinové strany, z listín združení a skupín, ktoré sú založené za pomoci väčšinových politických strán. Politické súperenia medzi aktérmi na politickej scéne Srbska prenesené sú tak aj na národnostné rady. Tie strany počas kampane a po voľbách súperia o nadvládu v Národnostných radách. Bez ohľadu na to, že majú veľmi malý vplyv, rady predsa majú moc a priestor na pôsobenie: takmer každá menšina má v svojej doméne niekoľko tlačených a elektronických médií, v ktorých tí ktorí tvoria väčšinu v rade, sa môžu často a bezplatne zjavovať. Taktiež, okrem symbolickej moci, prevaha v radách umožňuje vplyv na voľbu kádrov vo výboroch a ustanovizniach, ktorých zakladateľmi sú rady. Rozvrhovanie finančných prostriedkov, bez ohľadu na to, v akej miere sú tie prostriedky mizerné, to tiež patrí do príslušnosti žiaducej moci rady. Vplyv rady na volebné teleso môže tiež pomôcť politickým stranám, najmä na lokálnej úrovni, kde hlasy menšín môžu prispieť k prevahe niektorej politickej opcie v želanom smere. Toto znamená, že sú zdroje rád predsa atraktívnou symbolickou, finančnou a politickou korisťou a že sa v radách vedie boj, ktorý sa veľmi podobá na ten v každodennom politickom živote.

Takmer spravidla politické strany vplývajú na kultúrne systémy národnostných menšín prispôsobujúc ich svojim potrebám. To znamená, že sú aktivity, ktoré sa uskutočňujú v radách, politicky vykonštruované: potrebné je vytvoriť takú kultúru, ktorá umožní, aby politický odkaz bol účinne vysielaný čím väčšiemu počtu príslušníkov volebného telesa. Pre tieto potreby, jednotlivé kultúrne formy zodpovedajú politickým aktérom viac, ako niektoré iné. Napríklad, pre politika je najžiadajúcejším, aby sa prihovoril, čím väčšiemu počtu na otváraní nejakého festivalu – menšinové média odsledujú jeho vystúpenie, viac stoviek ľudí môžu priamo počuť jeho politický odkaz a združenie, ktoré je organizátorom festivalu, dostane prostriedky na svoju činnosť (neskôr, keď sa začne predvolebná kampaň, to združenie či kultúrno-umelecký spolok sa môže celkom slušne odvďačiť, keď sa vyskytne potreba distribuovať letáky a lepiť plagáty). Bolo by politicky ideálne, keby v tom systéme všetci boli spokojní. Avšak, menšiny majú aj umelcov a kultúrnych dejateľov, ktorí sa zaoberajú menej populárnymi kultúrnymi formami – maliari, spisovatelia, dizejnéri, spomenieme len niektorých z nich. Politikom a radám nezáleží veľmi na ich kultúrnych výtvoroch a pravdepodobne najhoršie sa v tom majú spisovatelia – ich diela pomaly prichádzajú k čitateľom a keď prídu – v nich sa politik obyčajne nezjaví tak, ako by chcel. Preto sa politikom a radám neopláca vkladanie do literatúry. Nadvláda politických strán v radách vytvára tendenciu prevahy populistických kultúrnych politík. S úmyslom dosiahnuť rýchlo ťahové politické úspechy, politici v národnostných radách sa neostýchali na vlastné ciele využívať aj médiá a kultúrne ustanovizne, v ktorých sú zakladateľmi. Vplyv na kádrovú politiku sa odzrkadľuje aj na dosadzovanie riaditeľov a redaktorov, ktorí poslúchajú politickú väčšinu v rade a nechávajú nadostač priestoru na vyhlásenia a vystúpenia politikov (samozrejme s potláčaním opozičných hlasov). Finančné plány kultúrnych ustanovizní sa pod vplyvom straníckych správnych výborov a poslušných riaditeľov ľahko prispôsobia potrebám menšinových straníckych lídrov. Kto neposlúcha – naivný je a sám sebe je na vine.

Takáto často prítomná situácia dlhodobo škodí menšinám. Ak si pozornejšie analyzujete situáciu v národnostných menšinách, ľahko spozorujete, že sa takmer vo všetkých znižuje počet príslušníkov a podľa súpisu je čoraz menej tých, ktorí hovoria svojim materinským jazykom. To, čo tiež možno postrehnúť je skutočnosť, že sa asimilačným vplyvom najúspešnejšie bránia tie národnostné menšiny, ktoré majú vybudovaný inštitucionálny rámec. Počet hovoriacich materinským jazykom najpomalšie klesá tam, kde jestvuje spisovateľ, kniha, učebné osnovy, recenzent, časopis, katedra pre menšinový jazyk, profesor a všetky ostatné prvky dobre rozvinutého inštitučného systému – tak sa jazyk a identita najťažšie utrácajú. Avšak, všetky tieto napočítané prvky nie sú práve vhodné na denné stranícke použitie. Ambiciózny politik by ochotne vymenil zopár profesorov a ich štandardy vo vzdelávaní a učebné osnovy za jeden dobrý festival so silným ozvučením.

Nešťastie národnostných menšín je v tom, že Zákon o národnostných radách žičí ambicióznym politikom. Volebné pravidlá sú tak určené, že silná stranícka podpora vo voľbách do národnostných rád, môže voviesť do rady veľký počet príslušníkov tej strany. Okrem toho, v Srbsku platí pravidlo, že sa odborníci a ľudia dobrého renomé vyhýbajú stranám a preto sú následne v politických stranách aj v národnostných radách častejšie tí, z menej vedomostí a integrity. Je celkom možné, reálne príklady to aj potvrdzujú, že sa do národnostných rád národnostných menšín dostane väčšina bez vysokého vzdelania a odbornej kvalifikácie, ktoré by zodpovedali príslušnostiam národnostných rád. Keď sa volebné výsledky spočítajú, zistí sa občas aj taký paradox, že v radách národnostných menšín je ešte jedna menšina – tvoria ju ľudia, ktorí sú skutočne kompetentní pre otázky, ktorými by sa rady mali zaoberať. Ešte horšie je, ak je táto kompetentná menšina iba opozíciou.

Zmeny Zákona o národnostných radách národnostných menšín zaväzujú rady, aby niektoré zo svojich orgánov, ako napríklad Výkonný výbor, zvolili z radu členov. To znamená, že je nemožné posilniť tieto orgány zapájaním ľudí mimo rady. Koho zapísaní do osobitných voličských zoznamov národnostnej menšiny zvolia – ten určuje osud menšiny a to s plnými demokratickými kapacitami.

Kam potom vlastne vedú zmeny Zákona o národnostných menšinách, a pre budúci rok sú plánované tie, ktoré sa vzťahujú na príslušnosti národnostných rád? Národnostné rady národnostných menšín vďaka doterajším zákonným zmenám sa stále viac stávajú telesami vhodnými na stranícke použitie, bez záruk že v ich budú kompetentné kádre, v nabádaní uprednostňovať populistickú kultúrnu politiku a z menšinovej infraštruktúry urobiť inštrument na zrýchlenie asimilačného procesu, ktorým sa zníži počet hovoriacich menšinovým jazykom. Dlhodobo, straníckosť rád vskutku negatívne ovplyvní národnostnú identitu menšín v Srbsku. Prečo príslušníci menšín volia také rady? Často preto, lebo si myslia, že politici lepšie budú obhajovať ich práva než spisovatelia. Drzí, hluční a rýchlejší a silnejšie stranícky podporení politici pôsobia ako lepší kandidáti od nie veľmi populárnych kultúrnych dejateľov. Dlhodobejšie pozorované, predsa to tak asi nebude. Ale, či niekomu vôbec záleží na čestnom kole?

 

zo srbčiny preložila Zdenka Valentová-Belić

Komentárov  

0 #102 Makanová sa naľakala sa TV duelaPavel Surový 2016-01-30 00:43
Anna Tomanová-Makanová odmietla TV duel na TV Petrovec v decembri lebo sa bojí všetkých argumentov ktoré mám na ňu a jej spolupracovníkov. Keby som to všetko povedal divákom všetkým Slovákom vo Vojvodine do éteru tak by v očiach národa vyšla ako porazená!!!!
Nahlásiť administrátorovi
+1 #101 Cest a odvahaOZEMBUCH 2016-01-26 14:07
Ja drzim Surovemu palce, je to odvazny muz, nasa kulturna autonomia potrebuje zmenu. Nicia nehorela do rana.
Nahlásiť administrátorovi
+15 #100 Bohuš kupil LSV v PetrovciPetrovčan 2016-01-17 18:07
Bohuš kupil Brnu a všetkých LSV v Petrovci podpisali ugovor o koalícii.
Nahlásiť administrátorovi
+8 #99 Slovenská kultúraGroškár Hložany 2016-01-17 14:50
Makanovej podpredseda NR Juraj Červenák uráža Slovákov a používa kultúrny slovník PAŽRAVICA PAŽRAVÁ a Jan Brna direktor ZŠ volá Slovákov PAJACE...
Nahlásiť administrátorovi
+10 #98 DS kadruje v Národnostnej radeNovosadčan 2015-12-05 10:50
DS kadruje v Národnostnej rade. Prechádzal som sa náhodou Bulevarom Mihajla Pupina a spravil jedinečnú fotografiu členov NR Zloch, Ćendićka, Petrovič, Hrćan-Leskovac a Makanová ako vychádzajú s Miroslavom Vasinom z Pokrajinového odboru DS. Čo členovia NR robili o 14 hod v priestoroch Demokratickej strany?
Nahlásiť administrátorovi
+14 #97 AromaJan 2015-12-01 17:28
Ján Paul podal trestnú prihlášku na Annu Tomanovú-Makanovú
predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová so sponzorom Jasnou Podkonjakovou uzavrela zmluvu o sponzorovaní volebnej kampane NRSNM 2014, na základe ktorej jej J. Podkonjaková darovala 300-tisíc dinárov. Paul uvádza, že ešte roku 2012 Tomanová-Makanová schválila prostriedky združeniu Aroma vo výške 200-tisíc dinárov, ako aj v tomto roku − vo výške 47-tisíc dinárov. „V roku 2015 ako dodávateľ Aroma-Potkonjak vyfakturovala NRSNM účty v hodnote viac ako 800-tisíc dinárov,“ píše sa v oznámení.
Ďalej uvádza, že predsedníčka Národnostnej rady Slovákov Anna Tomanová-Makanová vytvorila sieť obchodovania s vplyvom prerozdeľovaním rozpočtových prostriedkov aj iným združeniam, kultúrno-umeleckým spolkom a asociáciám, ktoré mali kandidátov na listine Tomanovej-Makanovej a priamo agitovali medzi svojimi členmi, aby hlasovali za Tomanovú-Makanovú.
hl.rs/.../
Nahlásiť administrátorovi
+11 #96 Sama seba zmenilaJarka 2015-12-01 10:50
Ana Makanova sama seba zmenila ked na cele slovakov zacala vidielat, kto je pravy slovak a kto je ni, skede jej to pravo???
Nahlásiť administrátorovi
+16 #95 profesionalni SlovaciIvan 2015-11-30 21:48
Postoji, naime, jedna skupina poznatih javnih ličnosti slovačke nacionalnosti (ja ih zovem "profesionalnim Slovacima") koja, samo zahvaljujući svom etničkom poreklu, kao nekada u jednopartijskom sistemu, kruži po važnim funkcijama. Istina, njihova nacionalna pripadnost ne služi samo kao karta za napredovanje u političkoj i birokratskoj karijeri, nego i kao odbrana i odstupnica u slučaju opasnosti od političkog sunovrata. To je najbolje pokazala sama Ana Tomanova Makanova svojim poslednjim pismom javnosti i državnim i međunarodnim ustanovama u kome se, protestujući protiv nelegitimne promene vlasti u Kovačici, ozbiljno zabrinula, da će po istom scenariju i ona biti smenjena. Pritom je olako prećutala metode kojima se ona godinama služila da bi održala svoju vlast u Savetu i oko njega.
danas.rs/.../...
Nahlásiť administrátorovi
+13 #94 Skrivanje iza slovačke zajedniceIvan 2015-11-30 21:42
Poslednjih dana su internet stranice preplavljene napisima o Ani Tomanovoj Makanovoj i njenim tekstovima. Ukoliko je samo deo onoga što pišu o njoj istina, vreme je da podnese neopozivu ostavku na mesto predsednice Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. Još pre nekoliko godina sam konstatovao da silna politička ambicija "tera" gospođu Makanovu da bude doživotni predsednik Saveta i da, radi tog cilja, ne bira sredstva da "pobedi" na izborima i posle, po svaku cenu, "namakne" većinu u Savetu za svoj reizbor. danas.rs/.../...
Nahlásiť administrátorovi
+12 #93 Koniec kráľovstvaLadi 2015-11-30 11:08
Makanová si myslí že je kráľovná Slovákov ale je len kráľovná profesionálnym Slovákom ktorím dáva zlato a tí sú na tejto fotky. Jej kráľovstvo sa stroskotáva lebo zlata viac niet.
Nahlásiť administrátorovi
+15 #92 Profesionálni SlováciJarmila 2015-11-27 22:35
Predali sa za jednu večeru Makanovštine.
Tak to čo sa písalo sa aj stalo všetko naprávala Ana Makanová s mužom Janom Makanom aby kmotra Ana Chrťan vyhrala.
Akurát som v Alexandrii videl tie ksichti Vladimíra Valentíka a Samuela Čelovského ako za odhlasovanie dostali zdarma večeru v Alexandrii. Aj Baba Medveďova s Makanovou sa im pripojila.
Nahlásiť administrátorovi
+10 #91 Makanovej kmotraSamuel 2015-11-27 22:25
Makanovej kuma Chrtanka nova direktorka Zavoda. Baba, Vali, Samo a ostatni poltroni na pritiske Makanovcov hlasovali za nepotizam.
Nahlásiť administrátorovi
+14 #90 Jedna novinarka se učlanila u DSIntelektualac 2015-11-27 00:32
Jedna novinarka se učlanila u DS nakon 5. oktobra 2000 i počela da vedri i oblači. Postavljena je bila za predsjednicu slovačkog nacionalnog saveta tada u SR Jugoslaviji, odnosno u Srbiji i Odmah na startu i rada u Nacionalnom Savetu imala je obračun sa dr Zoroslavom

Spevakom, nezavislim intelektualcem u Savetu,. Spevak joj je inače pomogao da dođe u Savet- tada su bili elektorski izbori. Spevak je imao listu FORS- Forum Slovaka. Spevak se suprostavio konceptu da se u Nacionalnom Savetu Slovaka sprovodi stranačke politika. Pozvao je Anu Tomanovu Makanovu da podnese ostavku. Ponudio joj je mogućnost da vodi stranačku politiku, ali van prostorija Nacionalnog Saveta. Naravno nije ga poslušala i nije dala ostavku. Dr Spevak je iz revolta podneo ostavku i od tada Makanova Tomanova “uspešno radi”.
U prvom sazivu Saveta postala je predsednica. Mandat umesto 4 trajao je čak 7 godina. Na izborima za Nacionalni Savet 2010. godine uz pomoć DS ona je od 28 mandata dobila 18 mandata. Lista je, kažu izvori bliski ATM sastavljena u DS prostorijama. Kazala je tad “Pobednik uzima sve” i podelila “svojima” sve funkcije u Nac. Savetu. Ovo njenoj pobedi je kumovo i ministar Čiplić (DS), koji nije dozvolio drugim listama da prisustvuju na biračkim mestima. U neravnopravnom duelu dobila je nov mandat. U tom sazivu se ipak čuju i prve kritike koje je na račun predsednice koje su iznosili Jan Paul i Lubor Stupavsky.
Nahlásiť administrátorovi
-5 #89 napredok sa vieVladimir 2015-11-26 22:46
Zdenka Valent-Belic je napredok vybrana za direktoru Ustavu za kulturu vojvodjinskih slovakov bez toho abi este upravni odbor mal sednicu. jej pomocnicka ma bit kuma Makanovej Chrťan ako je to mozne napredok vediet
Nahlásiť administrátorovi
+13 #88 Makanovej ex-patrónNádejný spisovateľ 2015-11-25 20:47
Prichádza Makanovej ex-patrón do Srbska ochrániť jej ľudske práva! Ide za Vučićom povedať nechajte kráľovnú slovenskú vládnúť ešte 100 rokov. O bohyňo-červenovlasá hoď nám zrnka a zachraňuj Slovač a nebež do Bruselu.
Nahlásiť administrátorovi
+16 #87 TRI MANDATY A KORUPCIAProfesor 2015-11-24 19:56
KLAN PROFESIONALNYCH SLOVAKOV je pred svojim koncom. Pani Tomanova zakoncila svoju misiu, zvitazila svoju mensinu a teraz moze len poniziavat vecinovy narod. TRI MANDATY,KORUPCIA a VYVOLAVANI STRACHA U ZAHRANICNYCH INVESTITOROV TO JE MAKANOVA. SVOJOU PRACOU PANI TOMANOVA NANIESLA POLITICKU SKODU SRBSKU.
Nahlásiť administrátorovi
+15 #86 Súd prehralaMichal 2015-11-24 09:06
Rozhodnutie súdu, ktorým Anna Tomanová-Makanová predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny obžalovala Michala Spevákova a SÚD PREHRALA. ROZHODNUTIE SI POZRITE TU: facebook.com/.../...
Nahlásiť administrátorovi
+15 #85 Slováci nebojte sa!Pavel Surový 2015-11-22 14:58
Slováci nebojte sa nikoho som tu s Vami a pre Vás! Celou silou budem bojovať pre Vás - naše deti Slovákov, našu budúcnosť vo Vojvodine! Nesmie sa Vám stať nič zlého kým som ja tu s Vami a SLOVÁCI VPRED!
Budú zodpovedať iba tí, ktorí kradli vaše peniaze. Bratia a sestry vojvodinský Slováci nedajte sa ďalej ľakať a strašiť zo strany pani Anny Tomanovej-Makanovej!
Nahlásiť administrátorovi
-16 #84 ZmenySlivka 2015-11-22 13:26
Novou predsedníčkou Národnostnej rady Slovákov sa stane Katarína Melegová-Melichová. Matica slovenská urobila správne rozhodnutie a rozhodla sa podporiť zmeny. Anna Tomanová-Makanová odchádza do Bruselu.
Nahlásiť administrátorovi
+23 #83 Nový smerPetrovčan 2015-11-20 22:48
Vraj aj Valentík sa skrútov proti Makanky kvôli Ústavu.
Nahlásiť administrátorovi
+21 #82 17 podisovKatka 2015-11-20 20:56
Surovy ma 17 podpisov povráva sa po Petrovci, nakoniec vraj zahlasuje proti Makanovej aj LSV.
Nahlásiť administrátorovi
+24 #81 Ti iní Čiep a BartošMilan 2015-11-19 21:38
Janko Litavski to čo ty rozprávaš nie je pravda veď keď sa zmení Žiak a Dorčová tak prídu Čiep a Bartoš a čo je na nih pokrokove a SNS. Nestraš nič sa nezmení aj dalej búdu Slováci novinári len ti druhi čo im šancu nedali. Teraz DS drzi hlas ludu a to ti nevadí. A vidim že ti je idol Červenák a ten je najlepší novinar v hlas lude.
Nahlásiť administrátorovi
+23 #80 Krivična prijava protiv Ane Tomanove MakanoveKrivična prijava 2015-11-19 16:19
Predsednik udruženja "Slovaci i Suživot" podneo je krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom sadu protiv predsednice Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Ane Tomanove Makanove. Kako navodi, prijavu je podneo zbog nenamenskog korišćenja budžetskih sredstava, zloupotreba službenog položaja i nesavesnog obavljanje funkcije kao predsednice Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine (NSSNM).
021.rs/.../...
Nahlásiť administrátorovi
+23 #79 Comeback sefredaktora DorcovejNovinar 2015-11-19 10:16
Comeback sefredaroa Dorcovej ATM nastupnicki sa vratila do Hlas ludu ale len na kratko. Isti osud caka aj Ziaka odinde coskoro. To ze sa oni pravidelne hadaju je fakt a aj sa naveky zlizu, lebo laska nepozna hranice. Toto ni je prvi konfikt VDV ale teraz zvitazila nad Ziakaom. ATM im dala obom najavo ze sa s nou hrat nemozu lebo ona ich stvorila a postavila.
Nahlásiť administrátorovi
+21 #78 Zamenik direktoraVladimir 2015-11-19 10:00
Makanova s Makanom zmenili statut Ustavu pre kulturu aby kmotra Ana Hrtan Leskovac bola zamenik direktora. Makanova a Makan boli na spravnej rade a Valentik urobil to co mu povedali. Tolko o cestnom kole.
Nahlásiť administrátorovi
+29 #77 muzikant-právnik-spi sovateľ-botAnička 2015-11-16 15:25
Laďko Čani svetoznámy muzikant z Erdevíku po neúspešnej kariére na Slovensku sa na pozvanie Makanovej vrátil ihneď ako právnicky preverený káder do Národnostnej rade bez súbehu a fíha hneď 75 000 din plat. Najnovšie sa stal detským spisovateľom komentárov na Hlas ľudu. Tá Makanová predsa vie ako svojej družine liečiť komplexy. Okrem platenej práce v Rade ako právny tajomník Národnostnej rady ako vidíme je aj Makanovej BOT. Laďko hodiny týkáju tyká taká tak.
Nahlásiť administrátorovi
+26 #76 ZmenyPavel Surový 2015-11-16 00:17
Slováci vpred sú jedinou alternatívou proti zlodejčinám a preto kúkoľ sa musí od žita očistiť. Mnoho skazených Slovákov je na funkciách sú bezcharakterný a bez chrbtovej kosti. Preto Slováci a slovenské osady prepadajú je nám horšie a horšie. Iba nový ľudia v Národnostnej rade a v obecných zhromaždeniach môžu byť nositeľmi zmien.
Nahlásiť administrátorovi
+28 #75 Kmotra kmotru kryjeMilinka 2015-11-15 21:13
Makanova si za sekretarku zamestnala kmotru Anu Chrťan Leskovcovu z Kysáča. Dnes ich spolu videli vo Vršci na radnej grupe za uniu. Tolko o rodinkarstve a kmotrach a stanackom zaposljavani.
Nahlásiť administrátorovi
+29 #74 Ján Litavsky kadar LSVKovačický insajder 2015-11-15 19:30
Novinárom Hlas ľudu by som sugeroval aby preverili ako direktor TV Kovačica Ján Litavsky kadar LSV podpisoval zmluvy s LSV kolegami. Nájdu sa tam aj iné porušenia?
Nahlásiť administrátorovi
+29 #73 SurovýMichal 2015-11-14 20:13
Surového si budu pamätať ako prvého kto povstal proti obkrádaniu Slovákov. Prvý kto povstal proti zneužitiam Anne Tomanovej-Makanovej a nebál sa hovoriť Slovákom pravdu. Hnutie ktoré začalo boj za transparenosť a spravodlivosť vo Vojvodine. A persony ako Makanová, Krišan, Zlocha, Litavski, Žiak čoskoro budú minulosť. A potom Surového budete mocť súdiť podľa činnov a nie reči neprajníkov.
Nahlásiť administrátorovi

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články