Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov

Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov so sídlom v Galante bolo oficiálne založené roku 2020, avšak zo 15 nadšencov niekoľko rokov predtým usilovne pracovalo a zhromažďovalo údaje. V súčasnosti má združenie 25 členov, ktorí sa podieľajú na indexovaní a genealogickom spracovaní dolnozemských matrík. V krátkom čase veľa urobili, predovšetkým vďaka svojim členom – dobrovoľníkom, ktorí doma na vlastných počítačoch prepisujú matriky do genealogického počítačového programu, ktorý pripravil Ing. Ľubomír Kmeť, predseda Združenia. Pán inžinier Kmeť s delegáciou pobudol počas Slovenských národných slávností vo Vojvodine a okrem návštev jednotlivých našich prostredí ich výprava nafotila celý kulpínsky cintorín. Informácie z náhrobkov na cintoríne prepoja s informáciami z matriky a to by mal byť základ digitalizácie a plánovanej publikácie o matrike Kulpína. Petrovec by tiež chceli spracovať, avšak dlhšiu dobu sa pokúšajú motivovať Petrovčanov na spoluprácu, zatiaľ to však bolo bez výraznejšieho výsledku.

 

Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov

 

Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov

 

Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov

 

Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov

 

Na otázku aký je ideový zámer projektu spracovania matrík SEAVC obcí vojvodinských Slovákov predseda Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov Ľubomír Kmeť odpovedá:

-Naše Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov ako svoju hlavnú činnosť genealogicky spracováva matričné (a aj iné) záznamy z dolnozemských obcí v 18-tom a 19-tom storočí osídľovanými Slovákmi za obdobie väčšinou až po rok cca 1947. Doteraz sme takto spracovali matriky obcí Slovenský Komlóš, Pitvaroš, Čanádalbert, Ambrózka, Bánhedeš, čiastočne Nadalk. Dokončuje sa spracovanie matrík Békešskej Čaby, začali sme spracovávať matriku Sarvašu. Okrem toho sme sa pustili aj do spracovania matrík SEAVC vo Vojvodine. Doteraz sme takto spracovali matriku Báčskej Palanky, momentálne dokončujeme spracovanie matriky Kulpínu, včetne vytvárania rodových väzieb. Máme rozrobenú aj matriku SEAVC v Pivnici. Našou ideou je postupne vytvoriť jednotnú „regionálnu databázu" matrík vojvodinských slovenských cirkevných zborov.

Pre všetkých, čo pátrajú po svojich koreňoch regionálna databáza by mohla byť veľmi vzácna.

-Áno, veď naši dolnozemskí predkovia sa kedysi väčšinou sobášili v rámci jednej konfesie, miešanie medzi jednotlivými osadami ale bolo veľmi časté. Takáto regionálna databáza by potom podstatne zjednodušila vyhľadávanie rodových väzieb. Veľmi by pomohla záujemcom o svoju históriu, ale umožnila by aj rôzne analýzy a výskumy, pretože matričné záznamy obsahujú množstvo doteraz nedocenených informácií. Pohľad na ne cez možnosti databázy odkrýva úplne nové dimenzie. Vízia ešte o krok ďalej je, aby sa všetky takto spracované matriky spojili do jednej spoločnej „dolnozemskej", prípadne Slovenskej databázy.

Spracovanie matrík Báčskeho Petrovca by iste malo veľký význam, keďže prví osadníci prišli najprv do tejto našej dediny.

V prípade, že bude o výsledky takejto práce záujem, chceli by sme sa ako ďalšie pustiť do spracovania matriky Báčskeho Petrovca. Petrovec je však rozsahom už obec cca porovnateľná s Komlóšom. Preto tam bude aj viac matričných záznamov. Napr. v Kulpíne je to cca 11 000 krstov (za obdobie 1822 – 1947). V Petrovci očakávame cca 50 000 záznamov o krstoch. Preto predbežne odhadujeme túto prácu na 2-3 roky, cca 13 000 hodín práce pri počítači. Je to obrovské množstvo času, preto by bolo hazardom a nezodpovedné púšťať sa do takéhoto projektu, ak zo strany Petrovčanov nebude prejavený záujem o výsledky takéhoto projektu.

Práce na spracovaní kulpínskych matričných záznamov už pokročili.

-Kulpín ako samostatný cirkevný zbor vznikol v roku 1822. Od tohto roku existujú aj matričné záznamy o krstoch, sobášoch a úmrtiach. Všetky tieto matričné knihy už boli nafotené a my v našom združení sme ich začali spracovávať. Pri dodržiavaní pravidiel GDPR sme ich do databázy už prepísali a v súčasnosti z takto spracovaných záznamov vytvárame rodové väzby - teda vlastne rodokmene všetkých Kulpínčanov. Aby sme rodokmene ucelili a objektivizovali, nafotili sme aj celý kulpínsky cintorín a informácie z náhrobkov na cintoríne prepájame s informáciami z matriky. Radi by sme v spolupráci vydali aj publikáciu o matrike Kulpína, kde by boli zverejnené výsledky tohto snaženia, podobne, ako tomu bolo v prípade spracovania matriky Komlóša, či Ambrózky.

Spomenuli ste, že paralelne pracujete aj na matrike SEAVC v Pivnici.

Matriku Pivnice už spracoval p. Ján Guba z Pivnice, avšak nie tak komplexne. V súčasnosti upravujeme jeho dáta tak, aby sa dali použiť v rámci už popísanej vízie databázy dolnozemských Slovákov.

Dobrovoľníkom teda ďakujeme za ich nezištnú snahu, že obetúvajú svoj voľný čas v prospech všetkých nás, keďže ide nielen o zachovanie údajov, ale aj národnej identity dolnozemských Slovákov. Tešíme sa na digitalizovane spracované záznamy a na nové vzácne knihy Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články