Kulpínska kuchárka

K otázke novelizácie stanov MSS

Záverom z posledného zasadnutia Správnej rady Matice slovenskej v Srbsku (ďalej: MSS) t.r. začali sa prípravné legislatívne práce na novelizácii stanov MSS z roku 2018. Realizáciu tohto zámeru chceme podporiť aj týmto príspevkom prof.Dr. Miroslava Vitéza, expredsedu Legislatívnej komisie Matice slovenskej v Srbsku, ktorý v pokračovaní uvádzame v úplnom znení.

 

K otázke novelizácie stanov MSS

 

I. Ciele a činnosť MSS v stanovách treba vykladať, upravovať, uskutočňovať dynamicky, konštruktívne ako odozvu na súčasné výzvy spôsobené zmenami v našej národnosti, našom štáte, materskej krajine, v medzinárodnom spoločenstve. V zásadnej rovine najprv ide o požiadavku znovuzohľadniť organizáciu a činnosť MSS v kontexte novovzniknutých zmien a z uhla záujmov, potrieb našej národnosti. V nadväznosti na túto požiadavku, tento proces treba dovŕšiť v normatívnej rovine novelizáciou stanov alebo vynesením nových stanov MSS.

II. K úvodu dôrazne postulujeme tieto základné znaky právneho postavenia MSS podľa platného Zákona o združeniach z 2009 s neskoršími novelami (ďalej: Zákon - po srb. Zakon o udruženjima iz 2009 sa kasnijim novelama):

1) MSS je združenie fyzických a právnických osôb súkromného práva (podľa slovenského práva je tzv. občianskym združením) t.j. dobrovoľnou, neziskovou, mimovládnou organizáciou súkromného práva (čl.2 Zákona),

2) má náležitosť právnickej osoby (čl.4 ods.2 Zákona),

3) jej organizačné zložky (miestne odbory MSS - tzv. MOMS-y) nemôžu mať náležitosť právnickej osoby (čl.7 ods.3 Zákona),

4) jej názov ako aj názov jej MOMS-ov je ochránený zákonnými (čl.16 Zákona) a všeobecnými pravidlami individualizácie právnických osôb a zákazom totožnosti, zameniteľnosti ich názvov s názvami iných združení, právnických osôb a inými meradlami.).

III. V tej súvislosti v právnom styku vznikli osobitné združenia - právnické osoby: Miestny výbor Petrovec Matice slovenskej v Srbsku (2017) a Miestny odbor Stará Pazova Matice slovenskej v Srbsku (2022). Ony nie sú MOMS-y t.j. zložkou MSS, lebo to uvedený zákon nepripúšťa (čl.7 ods.3 Zákona). Tieto združenia majú vlastný zakladací akt, štatút, vlastné orgány, osobitné bankové účty, vlastné financie a i. Nárokujú svoju činnosť organizovať a konať ako matičnú aj pre príslušníkov slovenskej národnosti žijúcich na celom území Republiky Srbsko.

Tieto právne skutočnosti možno zistiť v Registri združení (www.apr.gov.rs - pod "udruženja", mat. br. 282 380 37 a mat. br. 28350775) a vnímať ako:

1) náznaky tendencie fragmentácie jednotnej myšlienky vyjadrenej a akceptovanej na celonárodnom zakladajúcom sneme v r. 1990 o jednotnom organizovaní záujmov, potrieb našej národnosti so svojpomocnými prímesami v organizačnej forme MSS ako "jednotnej inštitúcie Slovákov žijúcich v Republike Srbsko" ako znie aj formulácia v čl.1 platných Stanov MSS z 2018;

2) reflexiu na určité slabosti vo výkonných funkciách MSS (nedodržiavanie prijatých rozhodnuti, stanovísk k tejto problematike);

3) ako skutočnosť, že na našom národnostnom matičnom poli vystupujú Matica slovenská v Srbsku (MSS) skôr (znovu) založená na podklade väčšinovej vôle príslušníkov našej národnosti (r.1990) a dve združenia, ktoré sa zložkami svojich názvov resp. svojimi činnosťami, deklarujú aj ako matice slovenské v Srbsku;

IV. V tom zmysle, pred MSS stoja doslova ako kategorické tieto požiadavky:

Po prvé, vznik uvedených združení a verejne prejavené, pretrvávajúce reakcie matičného členstva na ich vznik (v podobe dilemy či MOMS môže byť právnickou osobou, alebo nie), sú indíciou na širokú verejnú celonárodnostnú rozpravu zameranú na prehodnotenie koncepcie, národnostnej opodstatnenosti matičného organizovania slovenského národnostného kultúrneho života, a to v týchto rovinách:

a) v doterajšej inštitucionálnej forme - jednotnej MSS s MOMS-ami, ale podstatne reformovanej, čo treba upraviť novými stanovami, alebo

b) prijať inú koncepciu (fragmentovanú) inštitucionálneho organizovania kultúrneho života našej národnosti v oblastiach pôsobenia terajšej MSS; pritom nazrieť aj do komparatívneho práva, zohľadniť vážne majetkové dôsledky tohto podujatia, mať na zreteli, že by šlo o inštitucionálne (organizačné) formy upravené našim pozitívnym občianskym (súkromným) - a nie verejným právom (napr. ako je to pri Matici srbskej, tiež Matici slovenskej v SR);

Po druhé, dodržiavať, posilňovať zákonnosť, štatutárnosť v činnostiach orgánov, telies, členstva MSS a jej MOMS-ov, posilňovať jej činnosť, jej transparentnosť (dôsledné dodržiavanie zákonných, iných predpisov, vrátane stanov MSS, uplatňovanie vynesených rozhodnutí, stanovísk, posilniť informovanosť členstva o činnosti MSS, MOMS-ov, posilniť atraktívnosť foriem jej činností, zodpovednosť oprávnených členov MSS a i.).

Po tretie, upraviť vzťahy a spoluprácu MSS s inými národnostnými organizáciami;

V. Tieto naše názory rozvedieme niektorými konkrétnymi návrhmi:

1) V úvodnej časti stanov oddiel III. premenovať na CIELE A ČINNOSŤ MATICE a do čl.9. premiestniť upravený text čl.10, v ktorom sa upravujú ciele MSS a do čl.10. premiestniť upravený text z čl. 9 upravujúci činnosť MSS. Ďalej oddiel IV. premenovať aby správne znel: IV. PRINCÍPY ČINNOSTI MATICE;

2. V čl. 22. (o vylúčení člena MSS) v prvom odseku bodku nahradiť čiarkou a slovami "ak sústavne, alebo závažne porušuje svoje povinnosti z čl.24 stanov."

V článku 24 (o povinnostiach člena MSS) v odseku prvom dodať aliney, ktoré znejú:

- nezneužívať dobrú povesť, ciele, činnosť, znaky individualizácie MSS a jej MOMS-ov;

- nekonať proti zákonným, iným predpisom, mravným pravidlám, zásade statočnosti a poctivosti, stanovám, iným aktom, rozhodnutiam MSS;

3) V rozvrhu textu stanov treba časť o orgánoch a funkcionároch MSS umiestniť pred úpravou organizácie MOMS-u.

4) Pri predsedovi MSS (čl.53 a 54) treba konkrétne upraviť:

a) podmienky kandidáta na voľbu do tejto funkcie (vysokoškolské vzdelanie, organizačné schopnosti, dlhšia prax v okruhu pôsobnosti MSS a i.),

b) povinnosť aspoň tri razy v roku podať správnej rade MSS, správnym radám MOMS-ov a našej verejnosti správu o svojej činnosti,

c) jeho zodpovednosť za zákonnosť doplniť zodpovednosťou za štatutárnosť činností MSS a jej MOMS-ov s oprávnením zastaviť výkon rozhodnutia správnej rady MSS, rozhodnutí správnych rád MOMS-ov, predsedníctva MSS pokiaľ sú v rozpore so zákonmi, inými predpismi, stanovami a inými normatívnymi aktmi MSS a upraviť ďalší postup s týmto oprávnením;

5) Po článku 56 dodať nové články o zriadení archívu MSS podľa zákona pod názvom Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti iz 2020, čo je povinnosťou MSS ako zriaďovateľky t.j. pôvodkyne, vlastníčky, ochraňovateľky spoločensky dôležitej archívnej dokumentácie o MSS. Z toho statusu vyplýva jej povinnosť zhromaždiť do jednotného matičného archívu aj archívnu dokumentáciu, ktorá sa nachádza mimo MSS (napr. u iných fyzických, právnických osobách).

6) Po oddiele VIII. treba dodať nový, dôležitý oddiel VIII.a., v ňom podrobne upraviť vzťahy medzi MSS (subjektom súkromného práva) a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny (atypický subjekt verejného práva - ďalej NRSNM), práva, povinnosti členov MSS ako členov NRSNM k MSS a i. (formulovanie, schvaľovanie volebného programu slovenskej kultúrnej samosprávy, meradlá, postup výberu, schvaľovania kandidátov na členov NRSNM, ustaľovanie kandidátnej listiny MSS, vzťah členov NRSNM k svojej volebnej základni - MSS a i.).

K záveru: pre MSS predsa treba "ušiť nové šaty" t.j. vyniesť nové stanovy.

 

Prof.Dr. Miroslav Vitéz

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články