SEAVC Kulpín

Otočenie chrámových zvonov

Počas posledných dvoch rokov sa v pivnickom cirkevnom zbore veľa toho urobilo – po 33 rokoch sa pivnický evanjelický kostol zaskvel v novej kráse. Urobená bola jeho kompletná rekonštrukcia. Po ukončení vonkajších prác a novej omietke, v tomto roku prišiel na rad interiér kostola. S prácami však neprestali a ďalej v nich pokračujú. V minulom týždni vykonali pomerne náročné otočenie všetkých troch vežových zvonov. „Potreba za týmto bola, lebo veľký a stredný zvon neboli otočené najmenej 40 rokov a malý zvon nebol otočený celých 99 rokov," napísal na sociálnej sieti Ján Zahorec, ev. farár v Pivnici. Priložil aj výňatky zo zborovej kroniky, z ktorých vyplýva, že sa Pivničania pred sto rokmi rozhodli kúpiť nové zvony, keďže im veľký a malý zvon z roku 1886 zhabalo maďarské vojsko v prvej svetovej vojne. Zostal im iba jeden zvon, preto si k nemu objednali ďalšie dva v ľubľanskej zlievarni. Predkladáme výňatky zborovej kroniky:

 

Otočenie chrámových zvonov

 

Otočenie chrámových zvonov

 

Otočenie chrámových zvonov

 

Otočenie chrámových zvonov

 

"- Na presbyterskom zasadnutí 05. februára 1922 - cirkevníci prízvukujú, žeby sme zadovážili zvony... malý do 100 kg a veľký do 600 kg.

- 12. februára 1922 celocirkevny konvent (návrh) schválil.

- Zvony boli objednané z Ľubľany- veľký 640 kg tažký hlas Fis a malý zvon 170 kg hlas D.

- 22. októbra 1922 Nápis na zvony: - na veľký "Co válka vzala, to láska dala. Ku cti a sláve Božej. Cirkev ev. aug. vyz. v Pivnici R. P. 1923". - na malý: "Cirkev ev. av. aug. vyz. v Pivnici R. P. 1923."

- Zborový konvent 24. mája 1923 uzavrel, že pred nové zvony sa dajú železné krosná.

- Dňa 12. augusta 1923 zborový farár (predseda konventu) predniesol na zb. konvente, že sa má previesť posviacka zvonov a vyzval konvent, aby jeho poveril spísaním histórie pivnických zvonov zápisom do zápisnice pre potreby našich potomkov.

Konvent poveruje p. farára (Jána Horvátha), aby to urobil.

Z príspevku (histórie od Jána Horvátha): "Cirkev pivnická mala tri zvony, ktoré si zadovážila v roku Pána 1886 z Buda-Pešti z lejárne Jána Túri, následníka Pozdecha. Veľký zvon bol 604 kg ťažký, stredný 326 kg. Veľký zvon maďarská vláda v svetovej válke zrekvirovala, ako aj malý, starý 87 kg zvon, tak ostal cirkvi osiralý stredný zvon.

K tomuto zvonu objednala cirkev v Ľubľane 2 zvony a síce veľký 642 kg hlas Fis a malý zvon 183 kg hlas D. Objednávku previedli p. kurátor Ján Baďura a p. presbyter Ďuro Činčurák, ktorí osobne v lejárni boli a o dokonalej robote ľubľanskej lejárne sa presvedčili.

Zvony cirkev túžobne čekala až konečne dňa 29. júla donesené boli a po prerobení a umiestnení železných krosien, dňa 12 augusta 1923, previedla sa ich posviacka, ktorú vykonal vznešený pán senior Samuel Štarke. Pri tomto zriedkavom výkone množstvo národa sa shromaždilo, tak dietok aj mládeže, ako aj starcov. -

Pán senior Štarke pochválil obetavosť pivnických cirkevníkov, ktorí nielen sebe ale aj jemu pripravili tento radostný deň o ktorom môžeme slovami Písma Svatého povedať: Toto je ten deň, ktorý nám učinil Hospodin!

Pán senior previedol posviacku zvonov, na ktorej slávnosti húfne shromaždený národ účasť bral, vskutku sa radoval zo srdca úprimného. -

Po posviacke sa mnohým v Pánu zosnulým zvonilo, z čeho mnohé milodary na zaokrytia zvonov do cirkevnej kassy skrze p. kurátora a p. kassíra prijaté boli.-"

Takto je to zapísane v zborovej kronike, ktorú na svojom facebookovom profile zverejnil pivnický evanjelický farár Ján Zahorec a k správe pridal aj fotografie otáčania zvonov.

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články