Staré názvy

IN MEMORIAM – Pavel Lomianský

Evanjelická verejnosť SEAVC v Srbsku sa dnes, 22. apríla 2024 rozlúčila na petrovskom cintoríne s presbyterom petrovského cirkevného zboru a bývalým synodálnym právnym zástupcom a dozorcom SEAVC v Srbsku, Mr. Pavlom Lomianskym. Narodil sa 14. decembra 1941 v Hložanoch, rodičom – otcovi Ondrejovi Lomianskemu a matke Kataríne Hataľovej. Do manželstva vstúpil v roku 1966 so Zuzanou Čapeľovou. Do života cirkvi sa dostál vďaka, teraz už emeritnému dôstojnému pánovi biskupovi, vtedy petrovskému farárovi Mgr. Samuelovi Vrbovskému, ktorý ho 21. januára 1991 pokrstil a konfirmoval.

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci

 

Na Synode našej cirkvi 20. júna 1991 bol zvolený za synodálneho právneho zástupcu. Od októbra 1996 vykonával úlohu zástupcu synodálneho dozorcu, aby Synodou 26. augusta 1999 bol zvolený za synodálneho dozorcu a v tejto službe bol do roku 2020, teda 21 rokov.

Pre našu cirkev vykonal mnoho dobrých a prospešných vecí, ktoré sa predovšetkým niesli pri tvorbe štatútov cirkevných zborov a cirkvi, ochotne s veľkým nadšením riešil právne a iné záležitosti zborov, sledoval prácu orgánov našej drahej cirkvi, písal zápisnice, účinkoval pri voľbe kňazov. Kontaktoval s orgánmi moci, nevládnymi a inými organizáciami. Svoje právne poznatky uplatnil pri reštitúcii majetkov našich cirkevných zborov.

Napriek narušenému zdraviu, aj keď sa v posledných rokoch nezúčastňoval aktívneho života cirkvi, zostal presbyterom v petrovskom cirkevnom zbore.

Pán Boh ho z tejto časnosti odvolal 21. apríla 2024. Pohrebnú počestnosť nad jeho rakvou vykonal velebný pán Mgr. Ján Vida, synodálny zapisovateľ, farár petrovský a farár-administrátor erdevícky a lúžsky za prítomnosti dôstojných pánov Mgr. Jaroslava Javorníka, PhD. biskupa SEAVC v Srbsku a Mgr. Samuela Vrbovského, emeritného biskupa SEAVC v Srbsku a váženej pani Prof. Evky Hlavatej, tajomníčky Biskupského úradu SEAVC v Srbsku.

 

Zdroj: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články