Pastiersky list biskupa SEAVC v Srbsku

Vítaj nám, Pane náš, ó, vítaj, Kriste milý,
čo biedným požehnáš a slabým dodáš sily.
Ach, požehnaj i nám a posilň pravde, v cnosti,
vojď v duši naších stan a smutných rozradosti.
Amen (Martin Rázus)

 

Pastiersky list biskupa SEAVC v Srbsku

 

Pastiersky list biskupa SEAVC v Srbsku

 

Pastiersky list biskupa SEAVC v Srbsku

 

Pastiersky list biskupa SEAVC v Srbsku

 

Pastiersky list biskupa SEAVC v Srbsku

 

„I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané." (Lk 2,7-20)

Milí bratia a sestry v narodenom Spasiteľovi!

Štedrovečerné množstvo nebeského rytierstva nám prináša nekonečnú radosť. Je to armáda bez zbraní. Vojsko Božie, ktoré spevom porazí všetky mocnosti: Anjelov spev čujme krásny: narodil sa slávy Kráľ! Nesie pokoj, milosť svetu, zmierenie v Ňom Boh nám dal. Radujú sa nebesá, či ti srdce neplesá? Slávou zneje nebo, zem, Krista víta Betlehem. Sláv tiež, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy Kráľ! (ES 39, 1).

Tak ako betlehemských pastierov, aj nás ono povoláva ku spevu a ku boju, ale nie zbraňami tohto sveta, ale aby sme ako Božie deti zlo premáhali dobrom a pokojom. Je veľké privilégium nazývať sa Božím dieťaťom. Byť dieťaťom Božím znamená večnú mladosť, plnú pokoja a pohody, radostného rastu. Vo vianočnej radosti ospevujeme Božieho Syna, ktorý sa narodil v Betleheme, keď sa naplnil prorokmi predpovedaný čas na záchranu ľudstva.

Svedkami sme, že sa svet rúti do vojny. To určite vplýva aj na nás kresťanov. Vytvára neistotu. Neistota nás zväzuje. Nepokoj sa nás zmocňuje. Bojíme sa drahoty, nezamestnanosti, nedostatku, či hladu a vojny. Len-len že sa nechovajú ľudia k sebe ako dravé šelmy. A práve do takejto spoločnosti prichádza vzácne Božie dieťa – Vysloboditeľ. Prorokmi predpovedaný a v naplnenom čase narodený v Betleheme pre pokoj medzi Bohom a ľuďmi. Preto my kresťania hlásame pokoj a vítame tých, čo prinášajú pokoj. Prorocké slová nás prebúdzajú z duchovného sna, tak ako anjeli zobudili pastierov a dávajú nám nebeskú nádej. Do tmy tohto sveta prichádza svetlo sveta.

Prorok o tom povedal pred dávnymi vekmi:

„Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť. Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov. Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí" (Iz 9,1-6). Prorok hovorí priamo vo verši 5: „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo."

Vianoce sú veľkým Božím darom, lebo prinášajú možnosť, aby sme si túto vianočnú radosť privlastnili, zapísali si ju hlboko do svojich sŕdc a ňou žili. Táto vianočná radosť spočíva v prijatí zvesti, že nás má Boh rád, že chce dobro a pokoj v našom živote zväčšiť a rozmnožiť.

Prijmime Ho ako svetlo v temnostiach. „To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila" (J 1, 5). Za štedrovečerným tichom čakáme pokoj, ktorý nám dá ten narodený Spasiteľ, ako sám hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!" (J 14, 27). Amen.

Pokojné a požehnané vianočné sviatky a radosť z narodeného Spasiteľa želám vám všetkým.

Váš v Pánu oddaný a hlboko pokorný, otrok Pána Ježiša Krista,

 

Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., biskup

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články