História Kulpína

Bilancujeme rok s predsedom ÚSŽZ

Na sklonku roka bilancujeme. S tým úmyslom sme oslovili predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milana Jána Pilipa. Nechceli sme veľmi rušiť túto predvianočnú tichú dobu, no keďže je u nás v Srbsku všetko už akosi relativizované: aj pokoj, tichá doba, duša, hodnota, aj láska... aj identita a všetko je už iba peniaz a politika, a k tomu pred nami je ešte aj „horúci" volebný rok, rozhodnutie predsa padlo. V interview sme sa zamerali predovšetkým na otázky v súvislosti s projektom Strediska Slovákov v Srbsku a Múzea vojvodinských Slovákov. Pán predseda ochotne odpovedal na položené otázky.

 

Milan Ján Pilip

 

Milan Ján Pilip

 

KP Vážený pán predseda, predovšetkým sa chcem poďakovať, vo vlastnom mene a v mene navštevovateľov stránky www.kulpin.net za finančnú podporu, ktorú Slovensko prostredníctvom ÚSŽZ poskytuje Slovákom v diaspóre a ktorou sa snažíte udržiavať slovenské povedomie a identitu nás, Slovákov v zahraničí. Aj táto webová stránka sa vďaka výlučne tej podpore udržala vo virtuálnom priestore pätnásť rokov. Teda, aj vďaka tej Vašej podpore sme mohli zostať nezávislým médiom a informovať nezaujato. V tomto prípade tiež chceme objektívne informovať, preto sa na Vás obraciame s prosbou o bližšie ozrejmenie veľkej dotácie, ktorú slovenská vláda určila Srbsku na výstavbu slovenského centra v Novom Sade. Ide azda o doteraz najvyššiu sumu, ktorou Slovensko chce pomôcť slovenskej menšine v Srbsku. Hádam aj preto je dotácia opradená početnými záhadami. O akú sumu ide?

MJP Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí poskytne na výstavbu budovy Strediska Slovákov v Srbsku dotáciu v celkovej sume 2 800 000 EUR v troch etapách nasledovne:

1 625 000 EUR v 1.etape s termínom na použitie prostriedkov do 31.12.2022
1 015 000 EUR v 2.etape s termínom na použitie prostriedkov do 31.12.2023
160 000 EUR v 3.etape s termínom na použitie prostriedkov do 31.12.2024

Na každú etapu sa podpíše samostatná dotačná zmluva.

Prvé prostriedky by mali byť vyplatené cca vo februári/ marci 2022.

KP Hneď na štarte sa hovorilo o veľmi atraktívnej lokalite, vedľa Biskupského úradu v Novom Sade a na cirkevnom pozemku, na ktorom by sa stredisko malo stavať. No, kameňom úrazu sa stalo práve vlastníctvo pozemku.

MPJ Na začiatku rokovaní sme stáli pred otázkou, či sa pustiť do výstavby novej budovy, alebo projekt realizovať ako kúpu a následnú rekonštrukciu vhodnej nehnuteľnosti. Výstavba novej budovy je časovo náročná a nakoniec sme sa po zvážení všetkých pre a proti (vrátane otázok týkajúcich sa pozemku) v tej dobe rozhodli pre inú cestu – nájsť v Novom Sade vhodnú (už existujúcu) nehnuteľnosť, kúpiť ju a prispôsobiť ju pomocou rekonštrukcie tak, aby mohla dôstojne plniť funkciu Strediska Slovákov v Srbsku.

KP Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) od samého začiatku vychádzala s návrhom, že by ona mala byť majiteľkou novovybudovaného objektu a nie Slovenská evanjelická a.v. cirkev (SEAVC) v Srbsku a ponúkala iné riešenia, čiže kúpu už vybudovaného objektu, ktorý by sa prispôsobil potrebám centra.

MPJ ÚSZŽ vstúpil na začiatku celého procesu do rokovania s Národnostnou radou Slovenskej národnostnej menšiny ako strešným orgánom Slovákov vo Vojvodine. Po počiatočných úvahách zameraných na výstavbu novej budovy sme sa napokon po vzájomnej dohode priklonili k rozhodnutiu kúpiť vhodnú budovu a rekonštrukciou ju prispôsobiť tak, aby čo najlepšie plnila úlohu dôstojného sídla Slovákov v Srbsku.

Za účelom nájdenia vhodnej nehnuteľnosti Úrad zriadil komisiu, do ktorej boli okrem zástupcov Úradu vymenovaní aj čelní predstavitelia organizácií, ktoré budú v budove sídliť (Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, Úrad pre kultúru vojvodinských Slovákov). Cieľom Úradu bolo nájsť budovu, ktorá bude z hľadiska lokality, rozlohy, dispozičného riešenia a ďalších parametrov vyhovovať všetkým zainteresovaným organizáciám a takto im poskytol možnosť podieľať sa na výbere budovy, podávať návrhy a odsúhlasovať riešenia.

Komisia spolu posudzovala počas svojich online zasadaní dvanásť návrhov. Najvážnejším kandidátom na kúpu sa javil objekt na Karadjordjovej 70 v Novom Sade. Úrad dostal formálnu písomnú žiadosť Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na kúpu tejto nehnuteľnosti, no pri jej posudzovaní zistil dve závažné skutočnosti. Prvou bolo, že inzerovaná predajná cena (960 000 EUR) sa výrazne líšila od požadovanej sumy (1 630 000 EUR), pričom Úrad k tomu nedostal zo strany NRSNM akceptovateľné vysvetlenie. Druhá skutočnosť, o ktorej Úrad nebol informovaný a zistil ju až pri osobnej návšteve uvedenej nehnuteľnosti, bola existencia 10-ročnej nájomnej zmluvy spoločnosti Cargo, ktorá sa do budovy nasťahovala od júna 2021. Žiadosť o kúpu tejto budovy formálne nikdy schválená nebola a k podpisu zmluvy medzi Úradom a NRSNM nedošlo. Úrad túto budovu nezamietol definitívne, ale trval na tom, aby boli predložené a posúdené aj alternatívne návrhy.

Na hľadaní budovy aktívne participovali všetky inštitúcie a aj Úrad prostredníctvom realitnej kancelárie Solis. Viaceré návrhy by spĺňali kritériá na budúce Stredisko Slovákov v Srbsku, žiaľ ich cena presahovala finančné možnosti dotácie. Následne NRSNM prišla so zaujímavým návrhom na kúpu dvoch susedných budov na Graničarskej ulici číslo 17 a 17a v Novom Sade. Návrh sa pozdával aj Úradu, zo strany NRSNM však bolo potrebné upraviť pôvodnú žiadosť a dodať nové podklady k týmto budovám. List vlastníctva (výpis z katastra) NRSNM nedodala, tak si ho Úrad zabezpečil vo vlastnej réžii a zistil, že budovy bola vystavané bez povolenia a sú tzv. čiernymi stavbami (bolo ich možné dodatočne legalizovať a NRSNM tak aj urobila, no bez toho, aby o tom informovala Úrad – naopak, ubezpečovala Úrad, že všetko je v poriadku). Nakoľko ide o značnú sumu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Úrad nesie spoluzodpovednosť za efektívne, účelné a hospodárne nakladanie s týmito prostriedkami, dal ešte na vlastné náklady vyhotoviť znalecký posudok hodnoty nehnuteľnosti u prof. Dragana Milića. Hodnota stanovená znalcom (984 000 EUR) sa značne líšila od kúpno-predajnej sumy (1 761 000 EUR). Úrad by bol ochotný akceptovať rozdiel vo výške 15-20%, ale nie 44% ako v tomto prípade. V danom bode sa celý rozhodovací proces dostal do slepej uličky.

KP Ubehol takmer celý rok a zdá sa, že sa veci neriešili, ale skôr sa iba domotali?

MPJ Nesúhlasím s ani s jedným z týchto tvrdení, pretože na hľadaní budovy komisia intenzívne pracovala, ako vyplýva z odpovede na predchádzajúcu otázku. Uplynulý rok chápeme ako cestu, ktorá síce nebola ľahká, no doviedla nás k riešeniu, ktoré za daných okolností považujeme za správne z hľadiska naplnenia účelu a spoločného cieľa. Tým je zriadenie dôstojného a funkčného centra pre Slovákov v Srbsku.

Po neúspešnom hľadaní vhodnej nehnuteľnosti Úrad prijal ponuku Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku postaviť budovu Strediska Slovákov v Srbsku na cirkevnom pozemku v centre Nového Sadu. Symbolicky sa tak dostávame opäť na začiatok príbehu, v ktorom však idea výstavby novej budovy už nadobudla reálne kontúry.

Cirkev okrem pozemku investuje do projektu aj svoje vlastné prostriedky, ktoré spolu so sumou dotácie od ÚSŽZ dokážu zabezpečiť dôstojnú budovu, ktorá sa okrem NRSNM, ÚKVS, NVU Hlas ľudu stane tiež sídlom Cirkevného zboru v Novom Sade, Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika a Miestneho odboru Matice slovenskej Nový Sad. Výhodou je tiež lokalita v centre mesta, v tesnej blízkosti Biskupského úradu a slovenského evanjelického kostola.

Suma 2 800 000 EUR bude vyplatená v troch etapách – z toho prvá časť vo výške 1 625 000 EUR musí byť použitá do konca roka 2022. Pán biskup Jaroslav Javorník predstavuje morálnu a duchovnú autoritu a vďaka tomu, že má skúsenosti s výstavbou kostola, je aj zručným manažérom a garantom realizácie projektu. Nakoľko investorom bude Biskupský úrad Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku, bude Úrad podpisovať dotačnú zmluvu priamo s ním.

KP Dotácia, ktorá je na tieto účely schválená, je aj časovo podmienená a realizácia projektu by sa mala začať ešte v tomto roku. Sme už na jeho sklonku. Hrozí nám možno pozastavenie investície, ako sa to stalo v prípade Múzea vojvodinských Slovákov? (http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/6445-mohli-sme-ma-muzeum-vojvodinskych-slovakov)

MPJ Proces schválenia žiadosti, podpisu dotačnej zmluvy a vyplatenia dotácie sa tento rok nezrealizoval. Bolo to kvôli uvedeným nezrovnalostiam v cenách nehnuteľností, ktoré Úrad nemohol prehliadnuť, a tiež kvôli blížiacemu sa hraničnému termínu na uvoľnenie prostriedkov na vyplatenie dotácie, alebo ich tzv. viazanie do budúceho roka.

V tomto bode je potrebné poznamenať, že Úrad sumu 2 800 000 EUR vyčlenil na daný účel, no tieto prostriedky takisto podliehajú prísnym rozpočtovým pravidlám platným v Slovenskej republike. Laicky povedané, Úrad ich nemá na účte kedykoľvek k dispozícii a nemôže nimi disponovať neobmedzene dlhú dobu. V dobe výberu nehnuteľnosti mal Úrad k dispozícii kapitálové prostriedky vo výške 1 625 000 EUR, ktoré bolo potrebné začiatkom novembra 2021 buď vyplatiť, alebo ich tzv. „viazať", to znamená, požiadať Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí o odklad týchto prostriedkov na rok 2022, čo je zároveň posledný rok, kedy sa daná suma môže použiť. Ak by Úrad prostriedky nevyplatil a včas o odklad nepožiadal, o danú sumu by Úrad, ale predovšetkým Slováci v Srbsku prišli. Vyplatenie dotácie za daných okolností možné nebolo, čiže Úrad zvolil jediné možné zodpovedné riešenie, a to požiadanie Ministerstva o odklad použitia prostriedkov do budúceho roka. Tie budú uvoľnené v prvom kvartáli roka 2022. Vyplatenie je samozrejme podmienené doručením kompletnej žiadosti a podpísaním dotačnej zmluvy. Úrad v tejto veci intenzívne komunikuje s Biskupským úradom a poskytuje potrebnú súčinnosť. Dotácia – ako uvádzam už v odpovedi na prvú otázku - bude vyplatená v troch etapách, lehoty na použitie prostriedkov sú dané a bude potrebné ich dodržať.

KP Už keď sme sa dotkli témy Múzea vojvodinských Slovákov, tá je znova aktualizovaná a znova sú nám peniaze schválené. Objekt, v ktorom by múzeum malo sídliť je vyhliadnutý a projekt urobený, ibaže sa navonok žiaden pokrok v realizácii prác nevidí. V akej fáze sú práce?

MPJ Dotácia v sume 200 000 EUR bola prijímateľovi, ktorým je Obec Báčsky Petrovec, vyplatená relatívne nedávno, v septembri tohto roku. Lehota na použitie prostriedkov je 31.12.2022. Zo zmluvy vyplývajú aj sankcie pre prijímateľa dotácie v prípade nedodržania termínu a účelu, projekt je zatiaľ však stále „v lehote" a Úradu nehlásil prijímateľ dotácie žiadne prekážky v plnení. O realizáciu a pokrok sa samozrejme budeme intenzívne zaujímať.

KP V tunajšej verejnosti v týchto dňoch koluje úradný dopis adresovaný predsedníčke, podpredsedom a členom Výkonnej rady NRSNM v ktorom ste dôkladne, na štyroch stranách zdôvodnili, prečo ste sa vrátili k prvotnému riešeniu, akým je výstavba novej budovy na cirkevnom pozemku v centre Nového Sadu.

MJP Úrad svojím listom reagoval na list pani predsedníčky NRSNM, pretože považoval za správne a korektné oboznámiť uvedených adresátov aj so svojím stanoviskom, a najmä s dôvodmi rozhodnutia, ktoré môže verejnosť pochopiť a prijať iba vtedy, keď s nimi bude oboznámená. Je pre nás dôležité, aby vojvodinskí Slováci vedeli, že Úrad zvolil za daných okolností riešenie, ktoré považuje za správne. Primárne pritom zohľadňoval naplnenie účelu a spoločného cieľa, ktorým je zriadenie dôstojného a funkčného centra, ktoré si Slováci vo Vojvodine zaslúžia. Toto by sme mali mať všetci na zreteli, bez ohľadu na prípadné názorové rozdiely. Stredisko Slovákov v Srbsku totiž ocenia a využijú nielen súčasníci, ale aj budúce generácie.

Úrad má samozrejme záujem na budovaní korektných vzťahov s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny. Oceňuje jej prínos a bude s ňou spolupracovať pri realizácii iných projektov, najmä v oblasti podpory slovenskej kultúry a školstva.

Za ochotu a ozrejmenie problematiky ďakuje:

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články