O Kulpíne

K 170. výročiu narodenia Jozefa Maliaka

"Pán Jozef Maliak známy je širšiemu obecenstvu, ako vytrvalý a svedomitý pracovník a vo všetkých jeho prácach zračí sa táto jeho svedomitosť. Je on iste jediný z pomedzi tunajších Slovákov, ktorý neúnavne prezerá, číta, značí a prekladá, staré dokumenty o našom tunajšom živote. Je jeden z tých málo ľudí, ktorým staroba neprekáža v práci a ktorý aj napriek svojim mnohým rokom a svojmu zamestnaniu pracuje stále v literatúre. Knihy Jozefa Maliaka sú: Fruška Gora, Daniel Kolényi a jeho doba a Dejiny stavby petrovského chrámu." Čítame to v Národnej jednote s dátumom 1. január 1929.

 

Fotografia J. Maliaka a text zverejnený v Národnej jednote

 

Fotografia J. Maliaka a text zverejnený v Národnej jednote

 

Pred storočím v Národnej Jednote (15. 10. 1925) zaznamenal J. Maliak aj tieto riadky:
"Vedľa gymnáziuma druhou národnou ustanovizňou je gymnaziálne alumneum. Čo je kovačický sirotinec pre slovenské siroty, to je petrovské alumneum pre chudobnú študujúcu mládež našu. Nášmu ústavu musí vo vlastnom záujme záležať na tom, aby sme čím najviac chudobnej študujúcej mládeže v ňom prechovať mohli už i k vôli tomu, aby sme si mohli zabezpečiť žiacky materiál pre vyššie triedy. Už dosavádna zkúsenosť ukázala, že v nižších triedach máme obstojný počet žiactva, ale po malej matúre jední vracajú sa k svojím rodičom, aby im pomáhali pri hospodárstve a aby i sami privykali k poľným prácam ako takí, ktorí svojim časom, keď rodičia stanú sa nevládnymi, prevzali sami vedenie hospodárstva. Iní odchádzajú na učiteľské semeniská, aby sa pripravili na učiteľskú dráhu, zase iní prechodia na obchodnú akademiu a tak do piatej triedy prechádzajú už len tí, ktorí majú na ume venovať sa vyšším štúdiám na odborných vysokých školách, ako sú univerzita, polytechnikum, baňská a lesnícka akademia, právnická, bohoslovecká a medecínska fakulta. Umožniť týmto chudobným, ale snaživým žiakom gymnaziálne štúdiu je úlohou alumneuma." (Alumneum [lat.] — výchovný ústav priradený spravidla k strednej a vyššej škole, poskytujúci študentom ubytovanie a stravu).

Jozef Maliak (* 17.02.1854, Revúca – † 31.01.1945, Prievidza), historik a pedagóg, študoval teológiu a klasickú filológiu vo Viedni, v Bazileji a v Zürichu, prišiel na Dolnú zem v roku 1881 a to najprv do Iloku (Chorvátsko). Tam v roku 1903 zriadil a viedol súkromnú dievčenskú školu, v roku 1911 založil a vydával časopis Domácnosť a škola a od roku 1919 učil na gymnáziu v Iloku. V období rokov 1923 – 1934 prednášal na gymnáziu v Petrovci. Bol profesorom slovenčiny, latinčiny, zemepisu, dejepisu, evanjelického náboženstva a nemčiny. Po vzniku Matice slovenskej v Juhoslávii bol vedúcim jej historického odboru a archivárom. V roku 1938 sa vrátil na Slovensko a žil v Martine. Zomrel 31.01.1945 a pochovaný bol na evanjelickom cintoríne v Prievidzi, avšak okolo roku 1958 rodina rozhodla o exhumácii hrobu a prevezení jeho telesných pozostatkov do Bojníc. Maliakova odborná činnosť bola značne široká: vynikol ako autor pedagogických prác, ako historik, publicista i ako kultúrny a hospodársky činiteľ, venoval sa aj jazykovede, geografii, etnografii, literárnej histórii, biografii a prekladom z latinčiny, gréčtiny a srbochorváčtiny. Okrem iného napísal knihy Slovenské osadníctvo v Srieme (1908), Dejiny stavby petrovského chrámu (1921), Fruška Gora (1925), Daniel Kolényi a jeho doba (1925) a ďalšie. Svoje početné články a štúdie publikoval v rôznych novinách a časopisoch.

Na sklonku vlaňajšieho roka vyšla kniha Dejiny stavby petrovského chrámu a Jozef Maliak, ktorú do tlače pripravil Vladimír Valentík. „Pôvodný petrovský chrám z roku 1783, ktorý projektoval Jozef Kiš, petrovskí cirkevníci sa v roku 1820 rozhodli opraviť ale zároveň i zväčšiť a rozšíriť. S tým, ako tieto práce prebiehali, môžeme sa bližšie oboznámiť z knižočky Jozefa Maliaka Dejiny stavby petrovského chrámu, ktorú vydala Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Petrovci roku 1923 pri príležitosti stého výročia posvätenia chrámu," uvádza Vladimír Valentík v úvodnej časti knihy, ktorú Slovenské vydavateľské centrum (SVC) z Báčskeho Petrovca vydalo v roku 2023 pri príležitosti 200-ročnice petrovského chrámu Božieho, tejto veľkolepej stavby.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články