Rada MS

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

Báčsky Petrovec je bohatší o ďalšiu bustu. Nádvorie katolíckeho kostola zdobí vysoká busta grófa Andreja Hadíka, ktorý pred 250 rokmi priniesol do Báčky prvé sadenice chmeľu a Petrovec sa vďaka tejto rastline stal významným centrom báčskeho, ale aj európskeho a svetového chmeliarstva. Bustou, ale aj knihou, ktorej prezentácia následne prebiehala, vzdávame hold grófovi Hadíkovi. On nielenže významne ovplyvnil rozvoj tunajšieho poľnohospodárstva, ale sa pričinil aj v osídľovaní týchto končín Slovákmi. Za realizáciu tohto náročného projektu vďaka patrí Združeniu pre muzeálne agrárne dedičstvo z Kulpína a Pokrajinskému ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok z Petrovaradína, ktorí za pomoci finančných prostriedkov získaných z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zo Slovenskej republiky dali zhotoviť bustu a vydali knihu Poklad grófa Andreja Hadíka – Futocké panstvo autorov prof. Dr. Jána Kišgeciho, Katariny Dobrićovej a Kataríny Pucovskej.

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Vo vianočne vyzdobenom katolíckom kostole hostí privítal kňaz Antun Kopilović, ktorý slúži vo futockom kostole Srdca Ježišovho a na starosti má aj petrovskú farnosť. Osobitne pozdravil vysokých hostí: Borisa Končeka, tretieho tajomníka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku, Jána Brtku, pokrajinského poslanca, Jasnu Šprochovú, predsedníčku Obce Báčsky Petrovec, Jána Jovankoviča, predsedu Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec, Igora Feldyho, seniora sriemskeho SEAVC v Srbsku, Branka Karaća, pravoslávneho kňaza z Kulpína a ďalších. V pokračovaní sa prihovorili Ján Kišgeci, Boris Konček a Jasna Šprochová. Výtvarný kritik Vladimír Valentík sa zmienil o autorovi busty, akademickom sochárovi Djordjemu Lazićovi Ćapšovi a Ján Kišgeci odovzdal špeciálnu cenu Klobúk maršala Andreja Hadíka Rastislavovi Struhárovi, riaditeľovi Akciovej spoločnosti Petrovec pre obnovu pestovania chmeľu v Báčskom Petrovci. Bustu odhalili Ján Kišgeci a Jasna Šprochová

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

 

Druhá časť programu – prezentácia publikácií o Andrejovi Hadíkovi, prebiehala v Turistickej organizácii Obce Báčsky Petrovec. Predstavené boli dve knihy: Gróf Hadík, život a dielo, projekt výskumu, konzervácie, reštaurátorstva, prezentácie a popularizácie, skupiny autorov: Katarina Dobrićová, prof. Dr. Zoltán Györe, prof. Dr. Ján Kišgeci a Olivera Brdarićová. Kniha vyšla roku 2016 a tiež kniha Poklad grófa Andreja Hadíka - Futocké panstvo, ktorá vyšla v týchto dňoch. Obe knihy spoločne vydali: Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo, Kulpín a Pokrajinský ústav pre ochranu kultúrnych pamiatok, Petrovaradín. Úvodom prezentácie, ktorú moderovala Katarína Pucovská, o živote a diele Andreja Hadíka hovoril Zoltán Györe, profesor Filozofickej fakulty v Novom Sade, departmánu histórie a po ňom sa prihovorila Katarina Dobrićová. Preklad a jazykovú úpravu oboch kníh mala na starosti Katarína Melegová Melichová, ktorá na prezentácii hovorila o týchto dvoch vydaniach a poznamenala, že prvá kniha Gróf Hadík, život a dielo, projekt výskumu, konzervácie, reštaurátorstva, prezentácie a popularizácie bola menšieho formátu a neskôr vzniklo jej doplnené vydanie.

V úvodníku najnovšej knihy Poklad grófa Andreja Hadíka – Futocké panstvo Ján Kišgeci uvádza: „Táto publikácia je ďalším príspevok k popularizácii a potvrdeniu bohatého hmotného i nehmotného dedičstva, ktoré zanechal v úrodnej rovine južnej Báčky veľký vojvodca, gróf Andrej Hadík (1710 – 1790). Ona je zároveň pokračovaním multidisciplinárneho projektu, ktorý zahŕňa aktivity v oblasti výskumu, konzervovania, reštaurovania, prezentácie a popularizácie historických údajov." V pokračovaní dodáva, že túžbou autorov tohto knižného vydania je obrazne a populárnym spôsobom poukázať na významnú Hadíkovu pozostalosť vo Vojvodine, v bývalej oblasti, ktorá bola súčasťou veľkej a silnej habsburskej monarchie, t.j. Rakúsko-uhorského cisárstva.

Na záver prezentácie Ján Kišgeci a Katarina Dobrićová odovzdali špeciálnu cenu Klobúk maršala Andreja Hadíka ďalším zaslúžilým jednotlivcom, ktorí sa pričinili k propagácii života a diela Andreja Hadíka. Cenu získali Antun Kopilović, Zoltán Györe a Saša Martinović, riaditeľ Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok z Petrovaradína. Úplne na záver Katarina Dobrićová túto cenu odovzdala, ako povedala, najzaslúžilejšiemu propagátorovi života a diela Andreja Hadíka, profesorovi Jánovi Kišgecimu, predsedovi Združenia pre muzeálne agrárne dedičstvo – Poľnohospodárske múzeum v Kulpíne.

Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo z Kulpína so súhlasom Subotického biskupstva a vďaka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zo Slovenskej republiky ešte v roku 2015 začalo s viacročným projektom pod názvom Gróf Hadík, život a dielo. Busta, ktorú dnes odhalili a táto najnovšia publikácia predstavujú ďalšiu fázu projektu. Oba projekty finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za čo mu patrí srdečná vďaka.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články