Múzeum

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

Ústava je najvyšší zákon republiky, ktorý musí dodržiavať každý obyvateľ toho ktorého štátu. Pokračujeme s definovaním občianstva, právach a povinnostiach, majetku a dedičstve, poplatkoch a povinnostiach vojenských.

Uhorské občianstvo: Všetci tí, ktorí ku štátu uhorskému, pod jeho kráľa, zákony, vládu a vrchnosti patria, tvoria spolu štátne občanstvo uhorské; a každý z ních osobite je štátny občan uhorský, a poťahom len na svoju krajinu, občan krajinský.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

Práva a povinnosti občanské

Do roku 1848, ako už bolo uvedené, nemali všetci občania rovnaké práva, „lebo mnohé práva, a síce té najvýznamnejšie, požívali len nektorí uprednostení občania"... Po roku 1848 zo zákona „každému občanovi krajinskému bez rozdielu patrí rovnaká časť jako v povinnosťach, tak aj vo právach občanských", no deti „nepožívajú ešte práv krajinských" a ženy ich požívajú „len spolu s mužmi svojimi a kroz nich".

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

Majetok je možné nadobudnúť:

– kúpou alebo zámenou;
– nájdením, no len vtedy, ak pôvodného majiteľa nemožno vyhľadať;
– darom;
– zdedením.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

Dedenie bolo a aj v súčasnosti je zložitejším právnickým úkonom, preto pri jeho aplikácii je klient povinný dodržiavať mnohé požadované kroky. V prvom rade, ak majiteľ majetku chce poručiť majetok vybranému blízkemu, môže to urobiť napr. závetom (testamentom), tzv. poslednou vôľou. Môže to vykonať ústne a písomne.

Závetník však musí spĺňať nasledovné požiadavky; musí:

– byť pri zdravom rozume;
– mať právo závet robiť;
– byť zákonným majiteľom majetku.
Pri spisovaní závetu sa musia splniť ďalšie pravidlá:
– musí byť urobený za prítomnosti aspoň piatich svedkov;
– písomný závet musí byť vlastnoručne podpísaný;
– svedkovia ho tiež musia podpísať alebo použiť vlastnú pečať;
– musí obsahovať dátum a miesto spísania;
– v závete nesmie byť nič preškrtávané a menené.

Už spracovaný závet môže doplniť, úplne zmeniť, ale aj roztrhať a zničiť. Ak zomrie bez závetu, dediči dedia podľa zákona.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

K tejto časti ešte krátky dodatok.

„Otcovský dom patrí dľa zákona najmladšiemu synovi, len že musí ostatných vyplatiť; rodinné listiny ale prislúchajú najstaršiemu údovi rodiny".

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

Štát sa musí o svojich obyvateľov postarať, medzi to patrí ochrana osoby a majetku.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

Obyvateľ však má právo požadovať od štátu uznanie nielen jeho viery a aj reči.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

V tejto časti nachádzame aj vysvetlenie problému daní.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

K ťarchám krajinským patria aj rozličné dávky, napr. mýta (od dlažby, mostov), trhové poplatky, ale i verejné práce na obecných cestách, mostoch, riekach a pod. Ďalej medzi ne patria aj povinnosti „odvážania úradníkov" v úradných a vojenských konaniach, ale aj povinnosť „uhospodovania vojska", to však s patričnou náhradou.

Samostatnú časť tvorí „povinovatosť vojanská".

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

Vojenskú povinnosť si musí každý občan splniť sám, nemôže byť nikým, ani ničím nahradená, ani peniazmi vykúpená.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

K vojsku sa „odoberajú nováci čili rekruti" vo veku 20 až 22 rokov.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

Posledným textom celého Ústavopisu je text, ktorý nepotešil mladých „nádejných rekrutov" chystajúcich sa na ženbu ešte pred nástupom na vojenskú službu.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (štvrtá časť – ukončenie)

 

Predchádzajúce tri časti tohto seriálu o Uhorskom Ústavopise z roku 1872:
http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/milan-hodza/22-aktuality/aktuality/10681-uhorsky-ustavopis-z-roku-1872
http://www.kulpin.net/o-kulpine/spolky-a-kluby/klub-kulpincanov/22-aktuality/aktuality/10753-uhorsky-ustavopis-z-roku-1872-pokracovanie
http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/michal-harminc/22-aktuality/aktuality/10820-uhorsky-ustavopis-z-roku-1872-tretia-cast

 

Ján Sabo z Prievidze

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články