Златни ансамбли Војводине/Zlaté súbory Vojvodiny

12. novembra vo Veľkej sále SPENS v Novom Sade prebiehal IX. ročník Festivalu zlatých súborov Vojvodiny. Za podpory mesta Nový Sad festival zorganizoval folklórny súbor Vila SKUD Železničar z Nového Sadu. Na tejto prehliadke multikultúrnosti Vojvodiny, spolu s hosťami z Belehradu, vystúpilo viac ako 800 účastníkov z Vršcu, Báčskej Palanky, Zreňaninu, Bečeja, Kikindy, Šídu, Subotice, Hložian, Kulpína a Nového Sadu. Česť zúčastniť sa na tomto renomovanom festivale sa dostala aj členom KUS Metropolitu Stefana Stratimirovića z Kulpína, ktorý vystupoval spolu s detským súborom FA "Vila" srbského kultúrno-umeleckého spolku Železničar z Nového Sadu.

 

Foto: Mihailo Berček

 

Foto: Mihailo Berček

 

V trojhodinovom programe účastníci festivalu zdvihli publikum na nohy a ukázali, že stále sú mladí ľudia, ktorým je dôležité kamarátenie a pestovanie tradičných hodnôt. Folkloristi KUS Metropolitu Stefana Stratimirovića z Kulpína a Detský súbor FA Vila vystúpili v spoločnej choreografii Slavoljuba Panovića . Hudobný aranžmán Ivan Sabo, umeleckým vedúcim orchestra Dragan Narančić, umeleckými vedúcimi kultúrno- umeleckých spolkov: Svetlana Vuksanovic a Milorad Mirčić.

 

Foto: Mihailo Berček

 

Foto: Mihailo Berček

 

KUS Jednota z Hložian na Festivale účinkoval s choreografiou Jaroslava Krišku V krčme - slovenské tance z Hložian. Hudobný aranžmán a umeleckým vedúcim orchestra: Rastislav Struhár. Umeleckým vedúcim súboru: Jaroslav Kriška.

 

Foto: Mihailo Berček

 

Foto: Mihailo Berček

 

12. новембра у великој дворани Спенса у Новом Саду одржан је IX Фестивал златних ансамбала Војводине. Уз подршку Града Новог Сада Фестивал је организовао Фолклорни ансамбл "Вила" СКУД "Железничар" из Новог Сада. На овој смотри мултикултурне Војводине, заједно са гостима из Београда, наступило је преко 800 учесника из Вршца, Бачке Паланке, Зрењанина, Бечеја, Кикинде, Шида, Суботице, Гложана, Кулпина и Новог Сада. Част да наступе на овом реномираном фестивалу имали су чланови КУД-а "Митрополит Стефан Стратимировић" из Кулпина, који су наступили заједно са Дечијим ансамблом ФА "Вила" српског културно уметничког друштва"Железничар" Нови Сад.

У трочасовном програму учесници Фестивала су подигли публику на ноге и показали да још има омладине, која стасава кроз дружење и неговање традиционалних вредности. Фолклораши Културно уметничког друштва "Митрополит Стефан Стратимировић" Кулпин и Дечји ансамбл Вила наступили су у заједничкој кореографији Славољуба Пановића. Музички арнажман Иван Сабо, уметнички руководилац оркестра Драган Наранчић, уметнички руководиоци културно уметничких друштава: Светлана Вуксановић и Милорад Мирчић.

КУД "Једнота"Гложан је наступило са кореографијом Јарослава Кришке "В крчме" – словачке игре из Гложана. Музички аранжман и уметнички руководилац оркестра: Растислав Струхар. Уметнички руководилац ансамбла: Јарослав Кришка.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články