Cez Nadlak je...

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku v súlade so svojou programovou deklaráciou a všeobecnými cieľmi usporiada pre zachovanie a rozvoj národnej identity Slovákov v Rumunsku aj rôzne kultúrne činnosti. V tomto zmysle sa Aradská oblasť DZSČR rozhodla počnúc rokom 1999 organizovať každoročne prehliadku sólistov slovenskej ľudovej piesne na Dolnej zemi. Prehliadka dostala hneď od svojej prvej edície názov jednej z mnohých ľudových piesní, ktorá vo svojom texte nosí meno lokality, v ktorej sa prehliadka realizuje - Nadlaku. Je to Cez Nadlak je... Počnúc svojou piatou edíciou sa prehliadka stala medzinárodným konkurzom, a teda v rámci nej súťažia tak domáci, ako aj zahraniční interpreti. XX. Prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne sa usporiada v Nadlaku v dňoch 27. – 30. septembra a prihlášky treba zaslať najneskoršie do 25. augusta 2018.

 

Cez Nadlak je...

 

 

 

Keďže v rámci prehliadky ide aj o súťaž sólistov, z dôvodu zabezpečenia transparencie a objektívnosti organizačný výbor vypracoval nasledujúce

 

P R A V I D L Á

 

Čl. 1. Prehliadka CEZ NADLAK JE... sa usporiada každoročne v jesenných mesiacoch v Nadlaku.
Čl. 2. Prehliadka má svoje logo.
Čl. 3. Súťažná časť prehliadky má tri vekové kategórie, a to:
od 6 – 12 rokov;
od 13 – 18 rokov;
viac ako 18 rokov.
Je to súťaž sólistov, a teda prípadné skupiny (duettá a pod.) môžu vystupovať len mimo konkurzu.
Súťaž v danej kategórii sa uskutoční v prípade existencie aspoň troch súťažiacich.
Čl. 4. Každý účastník dostáva aspoň ďakovný list a podľa možnosti aj iné materiály s logom prehliadky.
Čl. 5. Prehliadka je koordinovaná organizačným výborom, ktorý sa skladá z predsedu Aradskej oblasti DZSČR, tajomníka Aradskej oblasti DZSČR, zástupcu Kultúrno-osvetovej odbornej komisie DZSČR a ďalších 4 - 6 členov.
Prehliadka má riaditeľa, ktorého menuje predsedníctvo Aradskej oblasti DZSČR na návrh predsedu oblasti.
Čl. 6. Hudobný sprievod sólistov je zabezpečený festivalovým orchestrom CEZ NADLAK JE... .
Čl. 7. Účastníci:
a) sa prihlasujú na prehliadku prostredníctvom kompletne vyplnenej prihlášky navrhnutej organizačným výborom, ku ktorej sa prikladá znotovaný materiál vybraných piesní, respektíve audionahrávka (kazeta) s vybranými piesňami. Prihlášku spolu s uvedenými materiálmi je nutné doručiť Aradskej oblasti DZSČR (na adresu, fax, resp. e-mail uvedený v hlavičke pozvánky) najneskôr mesiac pred konaním prehliadky;
b) vyberú si dve slovenské ľudové piesne, a to jednu pomalú a jednu rýchlu, ktoré budú reprezentatívne pre oblasť alebo lokalitu, z ktorej sólista prichádza;
c) nebudú akceptované novokomponované skladby (valčíky atď.). v opačnom prípade si porota vyhradzuje právo diskvalifikácie;
v prípade prvých dvoch kategórií (6 – 12 rokov i 13 – 18 rokov) vybrané piesne majú byť primerané veku;
e) prednes oboch piesní nepresiahne čistý čas na interpretáciu v dĺžke
4 minúty. V opačnom prípade si organizátori vymedzujú právo úpravy;
f) budú povinne vystupovať v ľudovom kroji, ktorý bude v súlade s regiónom, z ktorého pochádzajú vybrané piesne a podľa možnosti v súlade s tematikou predstavených piesní;
g) súťažiaci sa povinne zúčastnia skúšok podľa programu ustáleného organizačným výborom. V opačnom prípade môžu byť súťažiaci vylúčení z konkurzu.
Čl. 8. Prípadné špecifické otázky k interpretácii niektorej z vybraných piesní je potrebné uviesť v prihláške alebo telefonicky prekonzultovať s členmi organizačného výboru najneskôr dva týždne pred začiatkom prehliadky.
Z organizačných dôvodov nebudú akceptované zmeny piesní počas skúšok s orchestrom.
Čl. 9. Súťaž bude sledovaná odbornou porotou zloženou z 3 - 5 členov (podľa možnosti s hudobným vzdelaním), ktorá bude sledovať a hodnotiť nasledujúce prvky:
čistota intonácie; dikcia; adaptácia interpretácie hudobného materiálu v súlade s odkazom textu; náročnosť vybranej piesne; celkový umelecký výkon: mimika, gestika atď.; hlasová technika.
Odborná porota hodnotí bodovacím systémom od 1 – 10 za každý z uvedených prvkov (a - f) na hodnotiacich hárkoch, ktoré pre každého člena poroty pripraví organizačný výbor.
Odborná porota môže udeliť aj tri rovnoprávne osobitné ceny, napríklad za:
najlepší domáci sólista; osobitosť kroja; výnimočný umelecký prednes;
najlepšie vybratý kroj v súlade s tematikou zvolených piesní atď.
Čl. 10. Festivalový orchester udeľuje cena orchestra, ktorá je nezávislá na cenách udelených odobornou porotou a obecenstvom.
Čl. 11. Súťaž hodnotí aj obecenstvo, ktoré udelí svoju cenu spôsobom hlasovacích lístkov.
Na stanovenie výsledku hlasovania obecenstva o udelení svojej ceny sa utvorí 3-členná sčítacia komisia zložená z dvoch členov organizačného výboru a zástupcu obecenstva.
Čl. 12. Pieseň, s ktorou výhercovia jednotlivých cien vystúpia na galakoncerte určí odborná porota spolu s riaditeľom prehliadky.
Čl. 13. Prípadné nepredvídané situácie a zmeny je potrebné ihneď oznámiť odbornej porote alebo predsedovi organizačného výboru. Následne členovia odbornej poroty rozhodnú o danej situácii a prípadnom riešení.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články