Kanál a jeho dejiny

V ostatnom čase sa na tejto stránke viackrát objavilo pripomenutie si kanála tečúceho okolo Kulpína najmä v súvislosti s jeho znečistením. Podarilo sa nám nájsť zákon, podľa ktorého prebehla jeho výstavba. No najprv si pripomeňme niekoľko kľúčových údajov spojených s ním a aj s Veľkým báčskym kanálom.

Veľký báčsky kanál je súčasťou systému kanálov Dunaj-Tisa-Dunaj, ktorý počas existencie niesol rôzne názvy – kanál Františka Jozefa II. (skrátený názov Francov kanál), ale i kanál Petra I. Je dlhý 118 km a spája Dunaj pri Bezdani s Tisou pri Bečeji. Začal sa budovať v roku 1793, dokončený v roku 1801, no do užívania bol daný až v roku 1802. Z neho pri Malom Stapari odbočuje 69-kilometrový splavný i zavlažujúci kanál tečúci cez niekoľko sídel, aj Kulpín, a pri Novom Sade ústí znova do Dunaja. Časom sa zistilo, že kanál slúži aj na odvodnenie zamokrených časí Báčky, a preto sa v ďalšom období rozvinula výstavba sústavy odvodňovacích kanálov.

V tejto súvislosti sme na stránke https://www.vreme.com/cms/view.php?id=320548 našli zaujímavú informáciu, cit. – „Nikola Mirkov verí, že Turci po dobytí Báčky a Banátu úmyselne rozbili všetky vodohospodárske zariadenia, to znamená, že úmyselne vytvorili močiare, aby uľahčili zastavenie európskych armád. Vojvodinu potom zakryli nekonečné trstiny a roje hmyzu, voda bola nezdravá, obyvateľstvo bolo rozptýlené, preto bola na niektorých mapách označená ako ‚púšť'." Preto mal kanál pre celú Báčku nezanedbateľný význam, odvodňoval podmočený terén, pomohol nielen rozvoju obchodu, ale aj zániku malárie. Čitateľom príspevku odporúčame pozrieť si stránku – https://www.ravnoplov.rs/veliki-backi-kanal/, kde sa nachádza množstvo dobových máp a fotografií.

Na práce spojené s úpravou a opravou kanála Františka Jozefa II., resp. Veľkého báčskeho kanála a vybudovanie zavlažovacieho kanála z Malého Staparu do Nového Sadu bol vydaný zákonný článok XXXIV. z roku 1870, ktorého znenia si tu pripomenieme.

 

Kanál a jeho dejiny

 

Podľa § 1. sa zákon týka – „vyhotovenia predĺženia tohože jako aj strany vybudovania stapár-novosadského plavného polievacieho kanálu".
Súčasťou zákona je najmä „Povoľujúca listina", v ktorej sa rozpisujú všetky kroky súvisiace s takou veľkou „zákazkou".

 

Kanál a jeho dejiny

 

Povoľovacia listina obsahuje 27 paragrafov, z ktorých vyberáme len niektoré tak, aby z nich boli zrejmé najmä povinnosti zhotoviteľa. Hneď v prvom paragrafe sa uvádza súpis uhorského štátneho eráru, ktorý sa odovzdáva majiteľovi povolenia a detailné rozpísanie dohodnutého rozsahu prác.

 

Kanál a jeho dejiny

 

Kanál a jeho dejiny

 

Nás, z pohľadu Kulpínčanov zaujíma bod e), v ktorom sa uvádza, že kanál nemá byť len „polievací", ale aj „plavebný". Tu možno pripomenúť, že vtedajšie sídlo Torža (Torša) je v súčasnosti Savino Selo.
Podľa § 3 musí majiteľ povolenia predložiť ministerstvu verejných prác a komunikácie na – „Prehlednutie udobrenie všeobecných čiastočných plánov" s dvoma podmienkami, po prvé že – „Vláda podržuje si právo, na budovacich plánoch zmeny urobiť...", a po druhé že – „...bez dovolenia vlády ani z gazdovlivých, ani ale obchodných ohladov odchýliť sa nesloboda".
Paragraf 4, bod a) rozpisuje práce, ktoré sa majú vykonať.

 

Kanál a jeho dejiny

 

Bod b) Sostavenie látkoviny stavieb.
Ministerstvo verejných prác i vyhradzuje – „...že všetky tie stavby, ku ktorým sa neskoršie len ťažko, alebo naskrze nemôže pristúpiť (häte, dúhadlá = syphóny, prepusty), z pevných látok, ostatné stavby ale (mosty, sklady atď.) z cielu zodpovedajúceho dreva sa majú vyhotoviť.
Bod c) Priemery kanálu.

 

Kanál a jeho dejiny

 

V ďalšom sa uvádzajú aj podmienky z pohľadu zarybnenia kanála – „Tieto pretvorené riečiská, môžu prípadne zo zapúšťajúceho kanálu pomocou osobitných prepustov pre dochovávanie rýb súcu vodu obdržať". Táto čiastka zo súčasného pohľadu hľadí na životné podmienky rýb a čistotu vody v kanáli. Na to sa, žiaľ, v 21. storočí zabudlo.
Bod d) Vyhĺbenie Šugovice.

 

Kanál a jeho dejiny

 

Bod e) Vyhĺbenie Francovského kanálu.
„Majitel povolenia povinný bude vo Francovskom kanále ku plaveniu potrebnú najmenšiu výšku vody so 6 siahami každých okolnosťach horedržať, a cielom tým v I. II. ostávke nachodiacu sa mulinu vyčerpaním odstrániť."
Bod f) Predĺženie a prípadné rozšírenie Francovského kanálu.
„Keď 96-ty priekop Tisy do plavebného stavu príde, majitel povolenia povinný bude Francovský kanál v spodnej 8 láchtrovej šírke predĺžiť, häťou zaopatriť a zákrutu na prístav prepodobiť."
Bod g) Stapár-novosadský polievací kanál.
„Od Malého Stapáru až po Nový Sad ťekúci plavebný a polievací kanál cez vidiek obcí Brestovác, Kerestúr, Pusta-Pettau, Torža, Despot-Szt.-Iván, Kulpin, Petrovác a Piroš sa bude viesť.
Podla predloženého predbežného plánu zdlžosť tohoto kanálu obsahovať bude asi 10 míl.
Strany sporiadania polievania a vyslúženia polievacej vody majitel povolenia s patričnými zememajitely samostatne sa pojedná, z nútra hraníc kroz ministerstvo orby, priemyslu a kupectva, a ministerstvo verejných prác a kommunikácie ustáliť majúcej vodovej tarify."

 

Kanál a jeho dejiny

 

V ďalšom sa uvádzajú dve podmienky – prepadnutie kaucie a jej vrátenie.
V páde tom, keďby sa toto vykázanie nestalo, alebo keďby sa predloženie prosby o predĺženie termínu zameškalo, a posledne, keďby sa po vyplynutí predĺženého termínu tejto povinnovatosti zadosť neučinilo, povolenie od samo seba prestane a kaucia na stránku aeráru prepadne.
Složená kaucia majitelovi povolenia v tom pomere sa vráti naspak, v ktorom spomenutá suma 8,036.000 zlatých skutočne bude vynaložená."

§ 6 Termíny pre vykonanie prác.
„Majitel povolenia zaväzuje sa, patričné práce v jednom roku od dňa platnosť stúpenia prítomnej povolujúcej listiny počitujúce započať, a povolené nové práce v štyroch jedno za druhým nasledujúcich rokoch od dňa prevzatia Francovského kanálu a prislúchaností tohože dokončiť. Vymienku tvoria vojna, mor, alebo mimoriadna povodeň.
Povolenie prestane, keď sa pre započatie a dokončenie podnikových prác určené termíny nezadržia."

§ 8 Budovanie mostov, ciest a priechodov.
„Ohladom na Francovskom kanále dosavád nachádzajúcich sa mostov a priechodov majitel povolenia tie povinnovatosti prijíma na seba, ktoré dosavád aerár plnil.
Ku znovu zprostredkovaniu následkom novo-vybudovať majúcich kanálov pretrhnutého obchodu majitel povolenia alebo jeho právni následníci na vlastné útraty, na miestach, a v počtu pri príležitosti političného obchodenia ustanoviť majúcom, stále, alebo pohyblivé, na každý pad ale operadlami zaopatrené mosty vystaví..."
Podmienky výstavby mostov:
„Vnútrná výška stálych mostov nad hladinou vody ustanovuje sa na 16 šúch.
Pri mostových hradbách sa majú vodové miery postaviť, aby sa na nich stav vody vždy mohol pozorovať.
Sklonitosť na mosty vedúcich ciest bez výnimky od troch palcov vätšia byť nemôže."

§ 9 Odtoky, kúpanie dobytku oviec, vymáčanie konôp.
„Kroz čiaru kanálu preseknuté jakékolvek potoky majú sa do kanálu vpustiť, alebo pomocou dúhadiel (syphóny) v starom smere pre susedné územnosti neškodne ďalej odvodiť."
„Pre kúpanie dobytku a oviec majitel povolenia, pri príležitosti političného pochodenia s patričnými obciami porozumené jedno alebo viac miest vyznačiť je povinný, mimo ktorých je kúpanie a napájanie zabránené.
Zabránené je ďalej v kanále konopy močiť, alebo vodu jakokolvek nezdravou učiniť."

§ 14 Bezplatné odvážanie štátnych úradníkov.
„Vyšší a nižší štátni úradníci a sluhovia, ktorí z poverenia nad spravovaním kanálov a vedením obchodu dozorovacích vrchností, alebo cielom uhájenia z tohoto povolenia vyplývajúcich záujmov štátu, alebo v záujme finančných prípadkov, kanál, poťažne odvážne ústroje kanálovho podniku používajú a poverenie od vrchnosti preukážu, spolu s bagažiou svojou bezplatne sa majú odvážať."

§ 15 Základný kapitál. Účastinárska spoločnosť.

 

Kanál a jeho dejiny

 

Kanál a jeho dejiny

 

§ 18 Nákladky horedržania kanálu pod časom budovania.
„Nákladky horedržania kroz majitela povolenia budovať majúcich nových kanálov pod časom budovania majú sa z budovacej základiny zapraviť, a všetky budovacie práce sa kroz vládu popreskúmajú. Toto preskúmanie stane sa hneď, jaknáhle sa o to majitel povolenia uchádzať bude."

§ 21 Prevzatie záväzkov ďalej prevodzovanie započatých prác.
„Ohladom kanálu platnosť majúce všetky záväzky povinný je majitel povolenia po statej odevzdávke k vyplneniu a poťažne ku zprostredkovaniu vyplnenia prevzať, o čom záväzkové stránky po v platnosť stúpení zákona kroz ministra financií upovedomené budú."

§ 24 Spôsob odevzdania Francovského kanálu.
„Z príčiny bezprostredne po složení kaucie stať sa majúceho v §-é 1. povolujúcej listiny ustanoveného odevzdania a odohrania, po šesť týždňoch od dňa v platnosť stúpiaceho povolenia počitujúce, majú sa jednoho k tomu určeného dňa cielom ukončenia aerárskej manipulácie účty zavreť, inventáre vyhotoviť, cenné papiere, hotové peniaze, jako aj vyslúžené nadavky a z do tohoto dňa siahajúceho času manipulácie pochádzajúce iné požadovalosti ku prospechu aeráru spočtovať a do tej štátnej pokladnice odviesť, ktorá sa kroz ministra financií na to ustanoví."

§ 25 Čas trvajúceho povolenia. Prednostné právo oproti budovaniu parallellných kanálov a ohladom pokračovného budovania.
„Čas trvajúceho povolenia prítomnej povolujúcej listiny sa od dňa v platnosť stupiaceho povolenia počitujúce na 75 rokov ustanovuje. Pod týmto časom sa majitel povolenia ujisťuje, že sa s Francovským kanálom parallellné kanálne čiare v báč-bodrogskej stolici nepovolia."

Podrobne sa možno so zákonom oboznámiť na linku – http://digitalna.kniznica.info/zoom/66584/view?page=143&p=separate&tool=info&view=0,0,1975,3261

 

Ján Sabo, Prievidza

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články