Dr.h.c. prof. Dr. Ján Kišgeci

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity SPU Nitra - Zelená univerzita sa dňa 23.10.2019 uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU v Nitre, rozšírené o Vedeckú radu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov - SPU v Nitre, na ktorom boli udelené čestné tituly Doctor honoris causa dvom osobnostiam medzinárodnej vedy: prof. Ing. Pavlovi Tlustošovi, CSc. z Prahy a prof. Dr. Jánovi Kišgecimu, z Univerzity v Novom Sade. Diplom a insígnie čestných doktorov im odovzdala rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová. Blahoželáme!

 

Dr.h.c. prof. Dr. Ján Kišgeci

 

Dr.h.c. prof. Dr. Ján Kišgeci

 

Dr.h.c. prof. Dr. Ján Kišgeci

 

Dr.h.c. prof. Dr. Ján Kišgeci

 

Dr.h.c. prof. Dr. Ján Kišgeci

 

Dr.h.c. prof. Dr. Ján Kišgeci

 

Dr.h.c. prof. Dr. Ján Kišgeci

 

Dr.h.c. prof. Dr. Ján Kišgeci

 

Dr.h.c. prof. Dr. Ján Kišgeci

 

Dr.h.c. prof. Dr. Ján Kišgeci

 

Na slávnostnej inaugurácii sa zúčastnili významné osobnosti akademického, spoločenského a kultúrneho života, medzi nimi aj Momčilo Babić, veľvyslanec Srbskej republiky v SR, Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Miloslav Špoták, viceprimátor Nitry, Štefan Ryba, generálny riaditeľ sekcie Poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, predstavitelia partnerských univerzít zo Slovenska i zahraničia, čestní doktori SPU v Nitre a ďalší vzácni hostia.

Prof. Dr. Ján Kišgeci je významnou medzinárodne uznávanou osobnosťou, ktorá podstatným spôsobom ovplyvnila rozvoj výskumu v oblasti genetiky a šľachtenia chmeľu, ciroku, liečivých rastlín. Za zásluhy o rozvoj chmeliarstva mu bol udelený Rad Rytiera chmeľu. V najťažších krízových rokoch, sankcií a blokády Juhoslávie zastával post ministra poľnohospodárstva Srbska (1991 – 1994) a nasledujúce dva roky pôsobil ako minister poľnohospodárstva SR Juhoslávie (Srbska a Čiernej Hory). Vedenie Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov mu navrhlo udeliť titul doctor honoris causa za významný prínos k rozvoju vedy v oblasti výskumu liečivých rastlín a chmeľu, za rozvoj vzájomnej spolupráce a presadzovanie autority SPU v Nitre v medzinárodnom meradle.

Viac TU: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/spu-v-nitre-udelila-%C4%8Destn%C3%A9-doktor%C3%A1ty-prof-tlusto%C5%A1ovi-a-prof-ki%C5%A1gecimu/

Slávnostné laudácio na profesora, doktora Jána Kišgeciho, pri príležitosti udelenia čestného titulu doctor honoris causa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prečítal docent ing. Peter Ondrišík PhD.,dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

 

 

 

Profesor Ján Kišgeci sa tak stal štvrtým Slovákom zo Srbska (resp. Juhoslávie) s týmto akademickým titulom. Čestný doktorát – doctor honoris causa – filologických vied Univerzity Komenského v Bratislave bol roku 1989 udelený Jánovi Kmeťovi za významné zásluhy na rozvoji juhoslovansko-slovenských vzťahov v oblasti vedy, kultúry a vysokého školstva. Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič získal čestný doktorát a titul doctor honoris causa v roku 2007 na základe rozhodnutia Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2012 Vedecká rada UMB v Banskej Bystrici udelila tento titul prof. Dr. Michalovi Harpáňovi, ktorý sa svojou vedeckou, pedagogickou a prekladateľskou aktivitou spolupodieľa na rozvoji literárnej vedy a translatológie, šírení hodnôt vzdelanosti, humanizmu a kultúry v domácom, krajanskom a medzinárodnom kontexte.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články