MOMS Kulpín

Jozef Maliak a jeho najbližšia rodina

Ak chceme vedieť viac o svojom rode, musíme sa zamerať na náuka o rodoch, čiže genealógiu, ktorá je zaujímavým odborom, na ktorého štúdium je potrebná nielen odhodlanosť, ale najmä veľká trpezlivosť. Sú však stránky, ktoré do značnej miery tento proces bádania uľahčia. Medzi ne patrí aj adresa – https://www.geni.com, no na hlbšie bádanie v nej je nutné prihlásenie a v niektorých prípadoch aj základný finančný vklad. Po splnení počiatočných podmienok sa môžeme pustiť do prehliadania už pripravených genealogických tabuliek, ktoré ilustrujeme v ďalšej časti príspevku. Nie je to kompletný návod na štúdium, ale len motivácia pre menej zdatných bádateľov s poznatkom, že mravčiu prácu zložitej orientácie v spleti matrík za vás už niekto vykonal. Ak sa v tom zorientujete, zásadne vám to pomôže pri prípadnom spracovaní genealógie rodu. Do vyhľadávača sme vložili meno Jozef Maliak a ako prvá sa nám objaví textová časť zobrazená na obr. 1. V ďalšej časti zobrazenej stránky sa dozvedáme, že s týmto menom je spracovaných 22 predkov a 72 pokrvných príbuzných. Už na úvod vieme, že niekto za nás spracoval takmer sto osôb, ktoré by nás mohli zaujímať. V tomto prípade vyberieme len pár osôb v priamej väzbe k vyhľadávanému menu – rodičov, súrodencov, manželky, deti a vnúčence.

 

Snímka mena Jozef Maliak

 

Snímka mena Jozef Maliak

 

V krátkosti popíšme, čo tu nachádzame. V prvom rade sú to osobné údaje vyhľadanej osoby s miestami narodenia a úmrtia tak, ako sú uvedené v matričných zápisoch, Tu sa však nenachádza údaj o mieste posledného odpočinku, ktorý sa do matrík nevpisuje, predpokladá sa, že sa nachádza v mieste pôvodu matriky. V tomto prípade však údaj nezodpovedá neskoršej skutočnosti, lebo Jozef Maliak bol pôvodne naozaj pochovaný v Prievidzi, no po poznatkoch rodiny, že pôvodný cintorín zrejme zanikne, lebo sa na ňom už prestalo pochovávať, preto hrob nechali exhumovať a pozostatky preniesť do inej lokality, v tomto prípade do Bojníc. V odseku „Smrť" za dátumom vidíme údaj o dožitých rokoch. Ďalej tam nachádzame rodičov, manželky, dcéru a súrodencov. V odseku „Bratia" nachádzame nielen na prvý pohľad nezrovnalosť – meno Jozef Maliak (pozrite na obr. 10), ktoré uvádza brata s tým istým menom, ako je počiatočné hľadané meno. Na konci je meno spracovateľa a dátum poslednej aktualizácie.

 

Snímka zdroja. Tu sa dozvedáme aké prvotné zdroje autor použil

 

Snímka zdroja. Tu sa dozvedáme aké prvotné zdroje autor použil

 

Najbližšia rodina Jozefa Maliaka. Podobne, ale inak graficky spracované informácie, ktoré už boli uvedené na obr. 1

 

Najbližšia rodina Jozefa Maliaka. Podobne, ale inak graficky spracované informácie, ktoré už boli uvedené na obr. 1

 

Časová os Jozefa Maliaka s internetovou adresou zdroja

 

Časová os Jozefa Maliaka s internetovou adresou zdroja

 

V hornej časti sa nachádza link na iný zdroj, ako bolo napísané k obr. 2, z čoho vidieť snahu spracovateľa rozšíriť okruh informácií aj na sekundárne zdroje. S rokom 1854 sa spájajú zápisy narodenia a krstu, v ďalšom sú uvedené nám už z predošlých obrázkov známe údaje, ale v inom grafickom vyhotovení.

 

Klik na meno otca na obr. 1

 

Klik na meno otca na obr. 1

 

Klik na meno matky na obr. 1

 

Klik na meno matky na obr. 1

 

Na obr. 5 a 6 sa nachádzajú údaje rodičov, tu sme však neodklikávali ďalšie možnosti – ich rodičov, súrodencov a deti.

 

Klik na meno prvej manželky na obr. 1

 

Klik na meno prvej manželky na obr. 1

 

Na tomto obrázku môžeme pozorovať vývoj zápisu jej rodného mena Časárová, keď otec a súrodenci sú zapísaní ako Csasar, kde sa vyskytuje zmiešané písanie hlások maďarčiny a latinčiny (resp. slovenčiny). Hláska Č je zapísaná ako maďarská v tvare Cs, lenže ďalšie s by sa v maďarčine čítalo ako š, no z prvého (slovenského) zápisu mena vyplýva, že na tejto pozícii sa nachádza latinské, resp. slovenské s. Ak by sme do úvahy vzali pôvodne prvé krátke a, tak meno by v tomto zmysle malo byť zapísané ako Časarová. Maliakova prvá manželka bola vdova po Mockovi, čo sa dozvedáme z knihy spomienok Maríny Ormisovej, druhej manželky J. Maliaka.

 

Klik na meno druhej manželky na obr. 1. V prípade druhej manželky vidíme jej pôvod i mená súrodencov, ako aj údaje o úmrtí.

 

Klik na meno druhej manželky na obr. 1. V prípade druhej manželky vidíme jej pôvod i mená súrodencov, ako aj údaje o úmrtí.

 

Klik na meno dcéry na obr. 1

 

Klik na meno dcéry na obr. 1

 

V odseku – „Matka osôb" – nenachádzame meno jej dcéry Blanky Lizoňovej, rod. Fábryovej, narodenej v roku 1924, žijúcej v Bojniciach.

 

Pohľad na pomník hrobu Blanky Fábryovej nám poskytuje dôvod na otázku – kto sa zmýlil, keď v dátume narodenia Blanky vidíme rozdiel v mesiaci – matrične február, na pomníku, ale aj v knihe spomienok Maríny marec?

 

Pohľad na pomník hrobu Blanky Fábryovej nám poskytuje dôvod na otázku – kto sa zmýlil, keď v dátume narodenia Blanky vidíme rozdiel v mesiaci – matrične február, na pomníku, ale aj v knihe spomienok Maríny marec?

 

Klik na prvé meno brata na obr. 1

 

Klik na prvé meno brata na obr. 1

 

Tohto Jozefa Maliaka sme už uviedli v popise obr. 1. Nejde tu o chybu, či zámenu osôb, lebo sa narodil v roku 1845 a hlavná postava tohto príspevku v roku 1854, čiže je medzi nimi deväťročný rozdiel. Z toho nepriamo vyplýva, že tento, starší Jozef, zrejme zomrel a rodičia dali ďalšiemu synovi znova meno Jozef. Takto, duplicitne sa vyskytujúce mená, dajú mnohým menej skúseným bádateľom poriadne zabrať. Aj v tomto prípade by bolo možné problém presnejšie vyriešiť, ak by bol uvedený dátum úmrtia.

 

Klik na druhé meno brata na obr. 1

 

Klik na druhé meno brata na obr. 1

 

V prípade staršieho Jozefa by sa, vzhľadom k mladému veku úmrtia, zrejme údaje o manželke a deťoch nevyskytovali, no tieto údaje chýbajú nielen pri tomto mene, ale aj pri menách ostatných súrodencov obr. 12 a obr. 13. Akiste ich spracovateľ nenašiel.

 

Klik na tretie meno brata na obr. 1

 

Klik na tretie meno brata na obr. 1

 

Klik na štvrté meno brata na obr. 1

 

Klik na štvrté meno brata na obr. 1

 

Snímka pod menom Blanka (Blanca) Fábryová s odkazom na zdroj a časová os. Tieto údaje sú zhodné s údajmi na obr. 9, ale v inom grafickom zobrazení.

 

Snímka pod menom Blanka (Blanca) Fábryová s odkazom na zdroj a časová os. Tieto údaje sú zhodné s údajmi na obr. 9, ale v inom grafickom zobrazení.

 

Snímka najbližšej rodiny Blanky Fábryovej. Texty sa po preklade do slovenčiny významovo zmenili, a tak text „jeho" v prvom riadku znamená „deti".

 

Snímka najbližšej rodiny Blanky Fábryovej. Texty sa po preklade do slovenčiny významovo zmenili, a tak text „jeho" v prvom riadku znamená „deti".

 

Klik na meno manžela na obr. 9

 

Klik na meno manžela na obr. 9

 

Ako v Prievidzskom občasníku 3/05 spomína Blanka Lizoňová, rodená Fábryová, manžel Blanky Fábryovej, teda jej otec – „bol synom evanjelického farára Jána Alexandra Fábryho, literáta a národného buditeľa, nástupcu evanjelického farára Samuela Medveckého, otca Terézie Vansovej. Ako prvorodený syn sa chystal na kňazskú dráhu, ale národnostné prenasledovanie otca ho od tejto myšlienky odradilo. Začal študovať právo v Pešti, dokončil ho v Kluži. Popri štúdiu pracoval v slovenskom spolku ‚Salaš', ktorého bol aj prvým ‚bačom'. Ako advokát začal pracovať v Banskej Bystrici, kde redigoval ‚Hronské noviny'. V roku 1920 bol vymenovaný za verejného notára v Modrom Kameni. Od roku 1931 bol v Prievidzi verejným notárom".

 

Klik na meno prvého syna na obr. 16

 

Klik na meno prvého syna na obr. 16

 

Ako vyplýva z obr. 17 a 18, synovia boli dvojičky a každý z nich sa uplatnil v inom svete. Pri Miloslavovi nenachádzame žiadne bližšie údaje o prípadnom rodinnom zväzku, ale vidíme, že zomrel mladý vo veku 44 rokov.

 

Klik na meno druhého syna na obr. 16. Tu zasa vidíme, že Ján Alexander mal manželku Gretu, ale boli zrejme bezdetní.

 

Klik na meno druhého syna na obr. 16. Tu zasa vidíme, že Ján Alexander mal manželku Gretu, ale boli zrejme bezdetní.

 

Aj na tomto príklade, ktorý by sa spočiatku zdal celkom jasný vidíme, koľko nezrovnalostí, rozporov, ale aj neúplných informácií sa nahromadí počas genealogického bádania. V konečnom spracovaní sa žiada ich doplniť, čo znova vyžaduje značné úsilie v dohľadaní chýbajúcich dokladov, aj keď v mnohých prípadoch je to nad sily, dokonca nemožné, ak sa osoby presťahovali na neznáme miesta. Aj takto, neuzavreté, môže skončiť pátranie po predkoch. Ak sa na takúto cestu pustíte vopred počítajte s možným nezdarom a to preto, aby vás prvý rozpor neodradil od konečného úspechu. Želám všetkých „odvážlivcom" pevnú vôľu a vytrvalosť. Kulpínčania majú voči ostaným sídlam výhodu, lebo na tejto stránke sa nachádzajú dostupné farské matriky.

O Jozefovi Maliakovi aj TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10978-jozef-maliak

 

Ján Sabo z Prievidze

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články